งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ อัตรากำลัง สายงานพยาบาล สำนักการพยาบาล และ คณะทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ อัตรากำลัง สายงานพยาบาล สำนักการพยาบาล และ คณะทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ อัตรากำลัง สายงานพยาบาล สำนักการพยาบาล และ คณะทำงาน

2 Your site here LOGO การทดลองเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ อัตรากำลังสายงานพยาบาล แบบ เก็บ ข้อมูล 1 แบบ เก็บ ข้อมูล2 -คำนวณชั่วโมงการ ทำงานของพยาบาล ด้วยหน่วยนับในแต่ ละ Productive line -กำหนดสัดส่วน ปริมาณงานของOP visit และ IP day เปรียบเทียบ กับมาตรฐาน WI ของ วิชาชีพ วิเคราะห์แยก ตามระดับรพ. และadjust เปรียบเทียบ กับมาตรฐาน WI ของ วิชาชีพ วิเคราะห์แยก ตามระดับรพ. และadjust -ทดสอบWI และสัดส่วน ปริมาณงาน -Adjust -สรุปผล -ทดสอบWI และสัดส่วน ปริมาณงาน -Adjust -สรุปผล คำนวณ สัดส่วน ปริมาณงาน ปริมาณงาน OP visitER visitOPD visit IP_dayIPD dayICU day Verify data ปริมาณ งาน

3 Your site here LOGO สรุปการ วิเคราะห์อัตรากำลังสายงาน พยาบาล การวิเคราะห์อัตรากำลังสายงานการพยาบาล 1. FTE (7 production line) OPD, ER, IPD, ICU, OR, Anesthesia, LR 2. ตามสัดส่วน ประชากร (1 production line) การพยาบาล ในชุมชน 3. Allowance งานตรวจรักษาพิเศษ, งานอาชีวอนามัย, IC, Counseling เคมีบำบัด, ไตเทียม งานออกหน่วย,งาน คุณภาพ, งานบริหาร, งานวิชาการต่างๆ

4 Your site here LOGO 1. คิดตาม FTE 7 Production line ลำดับ Production lineนิยาม หน่วยนับ แหล่งข้อมูล 1OPDจำนวนผู้รับบริการ OPD (ครั้ง/ปี) ระบบข้อมูลของรพ. 2ERจำนวนผู้รับบริการ ER (ครั้ง/ปี) ทะเบียนของรพ. 3IPDจำนวนวันนอนใน IPD (วัน/ปี) ระบบข้อมูลของรพ. 4ICUจำนวนวันนอนใน ICU (วัน/ปี) ทะเบียนของรพ. 5ORจำนวนผู้ป่วยผ่าตัด(ราย/ปี) ระบบข้อมูลของรพ. 6Anesthesiaจำนวนผู้ป่วยได้รับ ยาระงับความรู้สึก (ราย/ปี) ทะเบียนของรพ. 7LRจำนวนการคลอด(ราย/ปี) ระบบข้อมูลของรพ.

5 Your site here LOGO คำนิยามและการเก็บข้อมูล Production line ความหมาย หน่วยนับ งานพยาบาล ผู้ป่วยนอก / อุบัติเหตุฉุกเฉิน (OPD/ER) นับจำนวนครั้งของการมารับ บริการงานผู้ป่วยนอกทั้งหมด และใช้สัดส่วน % ER/OP เป็น proxy ( ครั้ง / ปี ) งานบริการผู้ป่วย ใน / หนัก (IPD/ICU ) จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของ ผู้รับบริการในหอผู้ป่วยในทั้งหมด และใช้สัดส่วน % ICU/IPD เป็น proxy จำนวนวัน นอนในรพ. งานบริการ พยาบาลผู้ป่วย ผ่าตัด / ได้รับยา ระงับความรู้สึก (0R/ANESTHES IA) จำนวนครั้งของการผ่าตัดใหญ่ ( ราย / ปี ) งานบริการ พยาบาลผู้คลอด (LR) จำนวนการคลอด ( ราย / ปี )

6 Your site here LOGO 2. ตามสัดส่วนประชากร จำนวนพยาบาลต่อ ประชากร 1:2,500 งานการพยาบาลชุมชน

7 Your site here LOGO 3. Allowance งานบริการโรงพยาบาลที่มีบริการ งานพัฒนาคุณภาพทุกระดับของรพ. งานวิชาการทุกระดับของรพ. งานบริหารทุกระดับของรพ. อาชีวเวชกรรมทุกระดับของรพ. IC ทุกระดับของรพ. Counseling ทุกระดับของรพ. งานออกหน่วยทุกระดับของรพ. ผู้รับบริการตรวจรักษาพิเศษรพ. ขนาดใหญ่ (A, S, M1, M2) เคมีบำบัดรพ. ขนาดใหญ่บางแห่ง (A) ไตเทียมรพ. ขนาดใหญ่ (A, S)

8


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ อัตรากำลัง สายงานพยาบาล สำนักการพยาบาล และ คณะทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google