งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Neck. Boundary Upper surface:- - ขอบล่างของ mandible - เส้นที่ลากต่อจาก mandible ไปยัง mastiod process - Superior nuchal line - External occipital protuberance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Neck. Boundary Upper surface:- - ขอบล่างของ mandible - เส้นที่ลากต่อจาก mandible ไปยัง mastiod process - Superior nuchal line - External occipital protuberance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Neck

2 Boundary Upper surface:- - ขอบล่างของ mandible - เส้นที่ลากต่อจาก mandible ไปยัง mastiod process - Superior nuchal line - External occipital protuberance

3

4 Boundary Lower surface:- - ขอบบนของ sternum - clavicle - acromion - เส้นที่ลากต่อจาก acromion ไปยัง C.V. 7

5

6 The Cervical Skeleton - Visceral Unit - Vertebral Unit

7 Surface anatomy of the neck Suprasternal fossa Lesser supraclavicular fossa Greater

8 Surface anatomy of the neck

9 Quiz

10 2 1 34 5 6 7

11 1 = Trapezius 2 = Sternocleidomastoid m.(Sternal head) 3 = Sternocleidomastoid m.(clavicular head) 4 = Greater Supraclavicular fossa 5 = Suprasternal fossa (jugular notch) 6 = Laryngeal prominence (Adam ’ s apple) 7 = Lesser Supraclavicular fossa

12 Laryngeal prominence (Adam ’ s apple) Male Female

13 Surface anatomy of the neck เมื่อคลำที่ด้านหน้าของลำคอจะพบ 1. Body of Hyiod bone 2. Laryngeal prominence 3. round arch of cricoid cartilage 4. Tracheal ring 5. Ismuth of Thyroid gland

14 Surface anatomy of the neck Transverse procees of C.V.4 Transverse procees of C.V.6 เมื่อใช้นิ้วกดตามเส้นที่ลากจาก mastiod process ไปยังหัวไหล่จะพบ

15 Skin of the neck - antero-lateral region - posterior region บางเนียน เคลื่อนไหวได้มาก หยาบ เคลื่อนไหวได้ น้อย

16 Superficial fascia of the neck - antero-lateral region - posterior region ยึด skin & deep fascia หลวมๆ เคลื่อนไหวได้มาก พบ Platysma muscle & External jugular vein ยึด skin & deep fascia แข็งแรง เคลื่อนไหวได้น้อย

17 Platysma muscle อยู่ในชั้น superficial fascia อยู่ตื้นกว่า external jugular vein & cutaneous nerve of the neck Origin: Skin & superficial fascia ของส่วนบนของคอ และส่วนหน้าของไหล่ Insertion:Lower margin of body of mandible

18 Platysma muscle fibers แบ่งเป็น 3 กลุ่ม -anterior - middle - posterior

19 Platysma muscle Action:- - Depress lower lip - ช่วยในการอ้าปาก - ช่วยในการหายใจเข้า - ป้องกัน soft tissue - Oblique wringle Nerve supply: cervical branch of facial nerve

20

21 Superficial vein of the neck Posterior division

22 เริ่มจาก Angle of mandible Posterior auricular vein + posterior division of retromandibular vein Superficial to SCM Deep to Platysma External jugular vein

23 Tributeries of external jugular vein 1 2 3 4

24 Subplatysmal space เป็น space ที่อยู่ลึกต่อ superficial fascia & Platysmal muscle แต่ตื้นกว่า deep cervical fascia ม ี structure ที่สำคัญ คือ Branches of facial nerve Cutaneous nerve of the neck motor sensory

25 Branches of facial nerve - mandibular branch (marginal mandibular branch) - cervical branch (supply platysma muscle)

26 Marginal mandibular branch of facial nerve

27 Cutaneous nerve of the neck - anterolateral region of neck Cutaneous branches of cervical plexus Ventral rami of cervical spinal nerve 1,2,3,4 (C.1-4) - posterior region of neck Cutaneous nerve of medial branches of cervical spinal nerve 3,4,5,6 (C.3-6)

28 Cutaneous nerve of the neck: anterolateral region - lesser occipital nerve (C.2) - Great auricular nerve (C.2 & C.3) - Transverse nerve of the neck (C.2 & C.3) - Supraclavicular nerve (C.3 & C.4)

29 ทอดตามขอบหลังของ SCM supply ผิวหนังบริเวณ : - upper lateral part of neck - upper 1/3 of auricle - mastoid process lesser occipital nerve

30 Cutaneous nerve of the neck: anterolateral region 1 from C.2

31 ทอดอยู่บน superficial surface ของ SCM ขนาน และหลังต่อ external jugular vein supply ผิวหนังบริเวณ : - anterior br.: Angle of mandible, parotid gland - intermediate br.: lower part of auricle - posterior br.: mastoid process Great auricular nerve

32 Cutaneous nerve of the neck: anterolateral region 2 from C.2 & C.3

33 ทอดออกจากขอบหลังของ SCM บริเวณ เดียวกับ great auricular nerve ทอดข้าม SCM และผ่านไปด้านหน้าแยกออกเป็น - upper branch - lower branch supply ผิวหนังบริเวณ : anterior triangle ของคอ Transverse nerve of the neck

34 Cutaneous nerve of the neck: anterolateral region 3 from C.2 & C.3

35 ทอดออกจากขอบหลังของ SCM บริเวณ เหนือต่อ Clavicle เล็กน้อย แยกเป็น - medial branch - intermediate branch - lateral branch supply ผิวหนังบริเวณ : ส่วนล่างของลำคอ ตอนบนของอก และไหล่ Supraclavicular nerve

36 Cutaneous nerve of the neck: anterolateral region 4 from C.3 & C.4

37 Cervical plexus เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่าง Ventral rami of cervical spinal nerve 1,2,3,4 (C.1-4)

38 Branches of cervical plexus 2. Cutaneous nerve 1. Communicating branch 3. Muscular branch

39

40 Cervical plexus 1. communicating branch 1.1 gray rami communicantes 1.2 ventral rami of C.1 to C.N. XII - supply Geniohyoid muscle - supply Thyrohyoid muscle - form superior root of ansa cervicalis 1.3 C 2, 3 & 4 (sensory branches) to C.N.XI - supply S.C.M. - supply Trapezius muscle

41 communicating branch

42 Branches of cervical plexus 2. Cutaneous nerve 2.1 lesser occipital nerve (C.2) 2.2 Great auricular nerve (C.2 & C.3) 2.3 Transverse nerve of the neck (C.2 & C.3) 2.4 Supraclavicular nerve (C.3 & C.4)

43 Cutaneous nerve

44 Branches of cervical plexus 3. Muscular branch 3.1 Ansa cervicalis (Ansa hypoglossi) 3.2 Ventral C.3 & C.4 supply levator scapulae, Scalene, Intertransverse & Prevertebral muscles 3.3 Phrenic nerve (C.3, 4 & 5) เลี้ยงกระ บังลม

45 muscular branch


ดาวน์โหลด ppt Neck. Boundary Upper surface:- - ขอบล่างของ mandible - เส้นที่ลากต่อจาก mandible ไปยัง mastiod process - Superior nuchal line - External occipital protuberance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google