งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Sirimart Tiyaworanun. Ho st Microorg anism Environment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Sirimart Tiyaworanun. Ho st Microorg anism Environment."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Sirimart Tiyaworanun

2 Ho st Microorg anism Environment

3 Mixed infection 25% aerobic bacterial ex. Streptococcus 75% anaerobic bacterial ex. Peptostreptococcus Fubacterium

4 สาเหตุ

5

6 1.Connective tissue 2.Lymphatic drainage 3.Hematogenic spread

7 ปัจจั ย Jaw bone Muscle Fascia etc.

8 ANATOMY

9

10 Aleolar bone Dento-alveolar ridge “gum boil” ไม่มีอาการรุนแรง

11 Vestibule of mandible ขอบเขต เหนือจุดเกาะ buccinator muscle สาเหตุ apical infection, periodontal abscess อาการ alveolar bone บวม, vestibule ตื้น, กดแข็ง เจ็บ หรือกดนิ่มจากหนอง

12 Tx I & D ขนานสัน เหงือก

13 Mentalis space ขอบเขต ใต้ Mentalis muscle สาเหตุ lower incisors อาการ bulging กดนิ่ม ที่ lower labial vestibule ปลายคางบวม Tx I & D ขนานแนวสันเหงือก

14

15 Submental space ขอบเขต ระหว่าง mylohyoid muscle และ platysma muscle สาเหตุ lower anterior teeth, แพร่จาก submandibular space อาการ บวมใต้คางทางด้านหน้า Tx I & D

16 D & I ภายในปาก ลง incision vestibule ตรงที่กดนิ่มที่สุด ภายนอกปาก ลง incision ต่ำกว่า ขอบล่าง mandible 2 cm.

17 Sublingual space ขอบเขต ระหว่าง mylohyoid muscle และเยื่อบุช่องปาก สาเหตุ lower incisors, lower premolar อาการ floor of mouth บวม แดง กดเจ็บ ลิ้นยกสูง กลืนลำบาก Tx I & D ขนานแนว mucogingival fold

18

19 Submandibular space ขอบเขต ใต้ mylohyoid muscle ด้านล่างคือ anterior/posteriof bellies of digastric muscle สาเหตุ #7,#8 อาการ บวมใต้ mandible หลังต่อ symphysis คลำแข็ง กดเจ็บ อาจ มี trismus

20

21 Tx ลง incision ห่าง ขอบล่าง Mandible 2 cm.

22 Ludwig’s angina ขอบเขต submandibular space submental space sublingual space สาเหตุ infected tooth etc. อาการ บวมแดงเด่นชัด 2 ข้าง กดแข็งหรือ กดนิ่มมีไข้สูง หายใจ ลำบาก ผู้ป่วย เสียชีวิตได้

23 Tx I & D ในปากร่วมกับ นอกปากแล้วใส่ท่อ ระบายหนองต่อเชื่อมกัน

24 Vestibule of the maxilla ขอบเขต ต่ำกว่าจุดเกาะ buccinator muscle สาเหตุ upper teeth อาการ บวมที่ vestibule Tx I & D

25

26

27 Buccal space ขอบเขต ระหว่าง skin และ buccinator muscle สาเหตุ premolar,molar ทั้งฟันบนฟันล่าง อาการ แก้มบวมชัดเจน อาจมี trismus Tx I & D

28 ในปาก ลง incision ที่ lower vestibule นอกปาก ลง incision ที่ฐานตรงจุดฝี สุก I & D

29 Submasseteric space ขอบเขต ระหว่าง masseter muscle และ ด้านนอกของ ramus สาเหตุ pericoronitis of third molar อาการ trismus ปวดตุ้บๆลึกๆ ไม่บวมแดงอย่างชัดเจน Tx I & D

30 I & D ภายใน ลง incision lateral ต่อ third molar ภายนอก ลง incision ใต้จุดเกาะ masseter, หน้า angle of mandible

31 Case ผู้ป่วย ชายไทย อายุ 20 ปี CC ปวดบริเวณซี่ 48 Exam คลำแข็ง กดเจ็บ ไม่มี ไข้ อ้าปากได้ 2 cm. Dx Buccal space infection Due to 48 MA impaction

32

33

34

35 TX I & D intraoral Meds PGS 2,000,000 U Metronidazole 200 mg. Paracetamol 500 mg.

36 Special thanks! อ. ทพ. ชยารพ สุพรรณชาติ อ. ทพ. สุรศักดิ์ เยาว์เจริญ

37 Thank you For your Attention!

38 Any Question?


ดาวน์โหลด ppt By Sirimart Tiyaworanun. Ho st Microorg anism Environment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google