งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Diabetes mellitus By kraisorn inphiban.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Diabetes mellitus By kraisorn inphiban."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 diabetes mellitus By kraisorn inphiban

2 Diabetes mellitus Introduction Classification diabetes mellitus
Disease progression Diagnosis Treatment Complication Dental management

3 Introduction Pancrease Islet of langerhans cell Insulin Glucose

4 Introduction

5 Introduction Hyperglycemia Normal mg/dl Abnormal 126 mg/dl

6 Introduction

7 Introduction Definition of diabetes mellitus
A chronic systemic disease characterized by disorder in(1) Metabolism of insulin and of carbohydrate,fat,and protien(2) The structure and function of blood vessels From “hyperglycemia”

8 Introduction Cause Genetic Destroy of Islet of langerhans cell
Endocrine On steroid Ab to insulin Drugs and toxicity

9 Classification diabetes mellitus
Primary diabetes mellitus 1.IDDM(Type I diabetes) -Genetic -Autoimmune 2.NIDDM(Type II diabetes) -Obesity

10 Classification diabetes mellitus
Secondary diabetes mellitus 1.Injury of pancrease -Infection of pancrease -Hemochromatosis 2.Endocrine disorder -Cushing’s syndrome -On steroid

11 Classification diabetes mellitus
Secondary diabetes mellitus Acromegaly Pheochromocytoma Glucagonoma Somatostatinoma 3.Insulin resistance

12 Classification diabetes mellitus
1.IDDM(Type I diabetes) 2.NIDDM(Type II diabetes)

13 Classification diabetes mellitus
IDDM

14 Classification diabetes mellitus
NIDDM

15 Classification diabetes mellitus
IDDM 35% <25 year Female=male Normal weight Severe NIDDM 65% >40 year Female>male Obesity Not severe

16 Classification diabetes mellitus
IDDM Decrease insulin Rapid onset Ketoacidosis common NIDDM Normal or increase insulin Slow onset Ketoacidosis rare

17 Classification diabetes mellitus
IDDM Microangiopathy Family history commom NIDDM arteriosclerosis Family history rare

18 Disease progression 1.Prediabetes 2.Latent chemical diabetes
Present abnormal glucose level 2.Latent chemical diabetes asymptomatic Normal (FBS) Normal Glucose tolerance microangiopathy

19 Disease progression 3.Chemical diabetes asymptomatic Normal (FBS)
Abnormal glucose tolerance after meal 1-2 hr. microangiopathy

20 Disease progression 4.Clinical diabetes symptomatic Increase (FBS)
Abnormal glucose tolerance

21 Diagnosis 1.ผู้มีอาการของโรคเบาหวาน
2.ผู้มีอายุ 45 ปีขึ้นไป(ถ้าผลปกติให้ตรวจทุก1-3ปี) 3.ผู้ไม่มีอาการแต่มีปัจจัยเสี่ยง(ถ้าผลปกติให้ตรวจทุก1-3ปี)

22 Diagnosis 1.ผู้มีอาการของโรคเบาหวาน Polydipsia Polyuria Polyphagia
Weight loss

23 Diagnosis 1.ผู้มีอาการของโรคเบาหวาน Xerostomia Candidiasis
Periodontitis Caries Abnormal tast

24 Diagnosis 2.ผู้มีอายุ 45 ปีขึ้นไป(ถ้าผลปกติให้ตรวจทุก1-3ปี)

25 Diagnosis 3.ผู้ไม่มีอาการแต่มีปัจจัยเสี่ยง(ถ้าผลปกติให้ตรวจทุก1-3ปี)
Family Obesity Hypertention (≥140/90mmHg) HDL-chlolesteral(≥35mg/dl) Triglyceride(≥250mg/dl) ประวัติ IGT ประวัติคลอดลูกน้ำหนักเกิน 4 กก.

26 Diagnosis Laboratory FBS(fasting plasma glucose)
OGGT(oral glucose tolerance) Urine Ketone and eletrolytes Renal functoin Glycosylate hemoglobin

27 Diagnosis Diagnosis 1.FBS ≥ 126mg/dl
2.Random plasma glucose ≥ 200mg/dl 3.plasma glucose after oral glucose tolerance test (OGGT) ≥ 200mg/dl

28 Treatment 1.Food control 2.Drugs 3.Insulin 4.Excercise

29 Treatment 1.Food control

30 Treatment 2.Drugs Sulfonylurea Biguanide Glycosidase inhibitor
Thiazolidinedion

31 Treatment 3.Insulin IDDM NIDDM
Primary failure ไม่ตอบสนองต่อยาตั้งแต่เริ่มต้น Secondary failure เกิดภาวะดื้อยาในภายหลัง

32 Treatment 4.Excercise

33 Complication Acute complication 1.Hypoglycemia 2.Diabetic ketoacidosis
3.Diabetic nonketotic hyperosmolar coma 4.Lactic acidosis

34 Complication Chronic complication 1.Microvascular Nephropathy
Retinopathy Neuropathy

35 Complication Chronic complication 2.Macrovascular
Coronary artery disease Cerebrovascular disease Peripheral vascular disease

36 Retinopathy

37 Dental management Poor moduality consultation Well moduality

38 Dental management ควรนัดตอนเช้า ให้ผู้ป่วยรีบบอกก่อนมีอาการผิดปกติใดๆ
Well moduality ควรนัดตอนเช้า ให้ผู้ป่วยรีบบอกก่อนมีอาการผิดปกติใดๆ Infection Hypoglycemia Insulin reaction

39 Dental Management Minor surgery , Local anesthesia Well moduallity
Poor moduality Consultation Insulin Drug NPH 1/3-1/2 before surgery Stop before surgery Surgery Insulin / Drug

40 Dental Management Major surgery , General anesthesia Well moduallity
Poor moduality Insulin Drug Consultation - EKG,Electrolytes - D5W IV - No drug before surgery - D5W IV Surgery Monitor blood sugar level Insulin every 6 hrs Drug

41 อ.ทพ.คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ
Special Thanks อ.ทพ.คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ


ดาวน์โหลด ppt Diabetes mellitus By kraisorn inphiban.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google