งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขภาพช่อง ปาก : สุขภาพผู้สูงอายุ พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขภาพช่อง ปาก : สุขภาพผู้สูงอายุ พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุขภาพช่อง ปาก : สุขภาพผู้สูงอายุ พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี

2 Contents Demographic Thai geriatric population Age-related physiologic changes Complication of tooth lose –Local complication –Systemic complication Odontogenic complication

3 Geriatric Population Definition WHO > 60 Europe + North Amer. > 65

4 Population in Thailand พ. ศ. 25282.8 m = 5.58 % พ. ศ. 25333.4 m = 6 % พ. ศ. 2568 12.8 m = 15.7 %

5 จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน ( ล้าน ) ร้อยละ 0 2 4 6 8 10 12 14 6 2 12 0 10 8 4 25032513252325332543 2553 2563 + + + + + + + ปี + ร้อยละ

6 2503 ชาย 20 15 10 5 0 5 10 15 20 70+ 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 หญิง ลักษณะประชากรของประเทศไทย 2503

7 20 15 10 5 0 5 10 15 20 70+ 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 2523 ชายหญิง ลักษณะประชากรของประเทศไทย 2523

8 70+ 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 20 15 10 5 0 5 10 15 20 ชาย หญิง ลักษณะประชากรของประเทศไทย 2543 2543

9 70+ 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 20 15 10 5 0 5 10 15 20 ชาย หญิง ลักษณะประชากรของ ประเทศไทย 2563 2563

10 Characteristics of Aging Patients Physiologic functions diminished Accumulation of life’s stresses, diseases, and environmental hazards “ Classic ” signs and symptoms of disease possibly absent, delayed, or altered

11 Geriatric Medicine11 Characteristics of Aging Patients Physical disease may present as psychiatric syndrome Psychiatric illness may present as a medical complaint Multiple medical, psychiatric, and social problems in the same patient Drug effects more pronounced and adverse reactions more common

12 EATING AND NORMAL AGING Taste sensation but not discrimination is diminished:  Tendency to add more salt and sweetener (especially sugar) to food  Can still discriminate sweet from salty Diminished olfactory function further impairs taste sensation

13 CHEMOSENSORY PERCEPTION Olfactory function declines with age Changes in perceived degree of saltiness and sweetness Complaints of taste and smell dysfunction are common in older adults Drugs may adversely affect smell and taste

14 COMMON BUT NOT NORMAL Xerostomia (but salivary function not significantly reduced with aging) Reduced chewing efficiency and efficacy with loss of multiple teeth Esophageal dysmotility

15 ORAL CAVITY Dysfunction and disease in the mouth may be important risk factors for nutritional impairment Increasing age and history of prior restorative dentistry make teeth less sensitive, thereby predisposing to unnoticed and more possibly irreparable tooth destruction Dry mouth, decay, missing teeth, and periodontal disease are common but do not represent normal aging

16 TOOTH LOSS Most common causes of tooth loss:  Inability or unwillingness to access and pay for preventive/restorative dental treatment  Loosening of teeth from periodontal disease  Removal of healthy teeth in preparation for dental prosthesis Diminished chewing efficiency and efficacy, and reduced range of preferred foods, are associated with loss of multiple teeth

17 Tooth lose : local complications Increase bone lose at the pulp Teeth fall Maxillary bone lose Ill- fixing denture Not so smart Poor pronunciation

18 Tooth lose : systemic complications Lose of confidence, isolation, depression Under nutrition – protein, fruit & vegetable Fraility Obese, dyslipidemia

19 Tooth lose : systemic complications Constipation –Bloating, lose of appetite –Fecal impact –Diverticulosis, diverticulitis and complication –Cancer of colon

20

21

22

23 Tooth lose : systemic complications –Low immune – increase risk of infection Periodontitis Root abscess Soft tissue at floor of mouth : Lugwig’s angina Brain abscess Infected abdominal aortic aneurysm

24

25

26

27

28 ฟันดี มีสุข ทุก อย่างไป

29 29


ดาวน์โหลด ppt สุขภาพช่อง ปาก : สุขภาพผู้สูงอายุ พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google