งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chatlert Pongchaiyakul MD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chatlert Pongchaiyakul MD."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chatlert Pongchaiyakul MD.
Endocrine Emergency Chatlert Pongchaiyakul MD.

2 - Hypoglycemia - Diabetic ketoacidosis - Hyperosmolar non - ketotic coma - Focal hyperglycemic seizure

3 - Thyroid Crisis - Myxedema Coma - Adrenal crisis - Hypercalcemia - Acute hypocalcemia

4 Hypoglycemia ระดับ Plasma glucose ต่ำกว่า 50 mg/dl “Whipple’s triad”
- low plasma glucose - Neuroglycopenia - Corrected by glucose

5 Classification Fasting hypoglycemia Post prandial hypoglycemia
- underproduction - overutilization Post prandial hypoglycemia

6 Underproduction of glucose
Hormone deficiency Enzyme defect Substrate deficiency Acquired liver disease Drug : alcohol, propanolol, salicylate,quinine etc.

7 Overutilization of glucose
Hyperinsulinism Insulinoma Exogenous insulin Sulfonylurea Appropriate insulin Extrapancreatic tumor Carnitine deficiency

8 Treatment Good conscious Oral intake Correct cause of hypoglycemia
Monitor plasma glucose

9 Unconscious 50% glucose 50 ml IV. ตามด้วย
10% Dextrose intravenous drip ml/hr. Glucagon 1 mg IM

10 Diabetic Emergency DKA HONC Focal hyperglycemia seizure

11 DKA Kussmaul’s breathing Polyuria, polydipsia, polyphagia
Alteration of conscious Other : dehydration, nausea, abdominal pain etc.

12 Diagnosis Plasma glucose > 300-350 mg/dl Wide anion gap acidosis
Serum Ketone + ve not necessary

13

14 HONC Neurological Sign & Symptoms Severe Dehydration
Evidence of infection

15 Diagnosis - Plasma glucose > 600 mg/dl
- Effective Osmolarity > 320 mOsm/lit - Serum Osmolarity > 340 mOsm/lit - PH > 7.30 - HCO3 > 15 mEq/lit - Prerenal azotemia

16 Treatment Initial lab CBC, UA, BS, BUN, Cr, Electrolyte, ketone, ABG.
Calculated osmolarity Septic work up

17 Fluid 0.9% Na Cl CC. ในชั่วโมงแรก CC.ในชั่วโมงที่ CC.ในชั่วโมงที่ CC.ในชั่วโมงที่ 4 และต่อไป - ถ้า Na > % Na Cl - ผู้ป่วยสูงอายุ CVP

18 Insulin Short actig (IV / IM) Monitor BS q 1 hr. Electrolyte q 2-4 hr,
- 10 u IV. - 10 u IV drip / hr. (ผสมใน Na Cl) Monitor BS q 1 hr. Electrolyte q 2-4 hr, osmolarity, Anion gap

19 BS < 300. เปลี่ยน 5% DW หรือ. 5% DN/2 125-250 ml/hr
BS < 300 เปลี่ยน 5% DW หรือ 5% DN/ ml/hr Insulin u Sc. q 4 hr หรือ IV.drip low dose (2 u/hr) NaHCO3 - pH < 6.9, Cardiovascular instability : 100 mEq IV drip in 1 hr.

20 Potassium If serum K 3 mEq ให้ KCl 30 mEq/hr.
idividual adjustment with monitoring

21 THYROID STORM Underlying hyperthyroidism Without treatment, inadequate
Precipitating cause

22 Precipitating Cause 1. Inappropriate treatment 2. Surgery 3. Infection
4. Injury 5. Radioactive iodine

23 Principle 1. Supportive treatment 2. Specific treatment
3. Correct prcipitating Cause

24 Specific treatment Inhibit thyroid hormone synthesis
Inhibit thyroid hormone secretion Inhibit thyroid hormone at peripheral tissue

25 PTU Inh. Synthesis, secretion, periphecal conversion (T4 T3)
mg/d x 1-2 d. (4 x 4, 4 x 6, 2x12) ฏ dose 600 mg/dl 3 x 3 (450 mg/d) x 3 wk Definite treatment

26 Iodine Lugol’s solution (10 mg/drop) 10 drops q 8 hr.
SSKI (50 mg/drop) drops q 8 hr.

27 Correct precipitating cause
Infection Surgery Advice antithyroid drug

28 Controversy - blocker : 40 mg q 4 - 6 hr. - oral
(propanolol) 1 mg/min IV drip Corticosteroid : Dexamethasone 2 mg IV q 6 hr.

29 Practical point 1. ในกรณีไม่แน่ใจว่า Thyroid storm หรือ
severe hyperthyroidism ให้รักษาแบบ thyroid strom ไว้ก่อน 2. การให้ propanolol ยัง Controversy 3. ถ้าจะให้ corticosteroid ต้องแน่ใจว่า สามารถควบคุมการติดเชื้อได้ดี

30 4. ถ้าเกิด thyroid strom หลังผ่าตัดให้
พิจารณา PTU / MMI rectal suppository, contrast media injection 5. ต้องให้ Lugol’s solution หรือ SSKI หลังจากให้ PTU ไปแล้ว 1 ชั่วโมง 6. ไม่ต้องรอผล thyroid function test

31 Myxedema Coma Hypothyroidisim Thyroidectomy scar
History of I 131 treatment

32 Precipitating cause 1. Infection 2. Sedative drug
3. การได้รับน้ำเกลือที่เป็น hypotonicity 4. Cold temperature

33 Symptoms & signs Sign of hypothyroidism Hypothermia Bradycardia
Hypoventilation Hyponatremia Coma

34 Investigation Routine lab TFT, Electrolyte EKG - low voltage
- Flattening or inverted T-Waves

35 Principle 1. Supportive treatment 2. Specific treatment
3. Correct precipitating Cause

36 Supportive treatment Body temperature Correct hypoventilation
Correct hyponatremia Coma care Hydrocortisone 300 mg IV in 24 hr.

37 Specific treatment Eltroxin 1000 ug NG - tube - Onset 6 hr.
ug IV drip slow Day 1 or 1000 ug NG - tube - Onset 6 hr. - ฏ dose 100 ug/d ในวันถัดไป

38 Correct precipitating cause
Evidence of infection and treatment Stop sedative drug Advice Medication


ดาวน์โหลด ppt Chatlert Pongchaiyakul MD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google