งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ” ดร.เพิ่มศักดิ์ คิดหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ” ดร.เพิ่มศักดิ์ คิดหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ” ดร.เพิ่มศักดิ์ คิดหมาย
Seminar in Management “การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ” โดย ดร.เพิ่มศักดิ์ คิดหมาย 24 เมษายน 2558

2 บริหาร บริ หมายถึง รอบ ๆ ถ้วนทั่ว หาร หมายถึง แบ่งกัน กระจาย การบริหาร การแบ่งงานกันทำให้โดยทั่วถึงกันมีผู้บริหารเป็น ผู้คอยติดตามดูแลเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้บริหาร ผู้ที่แบ่งงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความรู้ ความสามารถ แล้วนิเทศงานอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมเพื่อให้งาน บรรลุผลอย่างมีคุณภาพ *ที่มา ผ.ศ. ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์

3 มืออาชีพ หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้น ๆ เป็นอย่างมาก สามารถนำความรู้ความชำนาญไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี การบริหาร -ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ -เข้าใจหลักทฤษฎีต่าง ๆ ในการบริหารอย่างมืออาชีพ -จะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

4 ผู้บริหารมืออาชีพ หมายถึง ผู้บริหารที่ทำให้องค์กรสำเร็จตามเป้าหมาย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี หรือแนวทางต่างๆ อย่างผสมกลมกลืนกันแล้วนำไปสู่การปฏิบัติ Professional Manager : - มีการศึกษาดี - มีประสบการณ์กว้างหลายด้าน - มีความสามารถในการแก้ปัญหา - ทำอย่างเป็นระบบ ลำดับ ขั้นตอน เป็นระเบียบ แบบแผน

5 ผู้บริหารมืออาชีพ หรือผู้บริหารยุคใหม่ หรือผู้บริหารที่ดี
เขาเป็นกันอย่างไร ? ผู้บริหารมีผลอย่างยิ่งต่อองค์กร

6 ผู้บริหารจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
ทำงานด้วยความทุ่มเท อุทิศตนเต็มที่กับงานทุกอย่าง เตรียมพร้อมอยู่เสมอสำหรับทุกสถานการณ์ มีวิสัยทัศน์ มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา กล้าหาญ กล้าที่จะยืนหยัดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควร กล้าที่จะพูด กล้าที่จะทำ กล้าคิดในสิ่งใหม่ ๆ (เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ) เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า

7 มีวิธีการสื่อสารที่ดี (การประชาสัมพันธ์) จะต้องมองการณ์ไกลและมีความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ
ทีมงาน (สร้างความเข้มแข็ง เชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน) ติดตามความสำเร็จ หากเกิดปัญหาติดขัด ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาต่อไป ประเมินผลงานอย่างยุติธรรม มีทั้งอำนาจ และบารมีควบคู่กันไป

8 คุณสมบัติของผู้บริหารมืออาชีพหรือผู้บริหารยุคใหม่ 10 ประการ
1) เป็นคนดี มีคุณธรรม คนดี หมายถึง คนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตอย่างมี คุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม เช่น มีวินัย รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร อดทน เสียสละ ขยัน ประหยัด ตรงต่อเวลา ช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตใจ เป็นประชาธิปไตย เป็นต้น 2) วิสัยทัศน์ มองไกล (Vision – Farsightness) วิสัยทัศน์ (Vision) : การสร้างภาพอนาคตหรือการมองอนาคตซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการเดินไปสู่อนาคต (SWOT)

9 พันธกิจ (Mission) : สิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ - บรรลุวิสัยทัศน์ - ปฏิบัติได้ - ให้ความชัดเจน วัตถุประสงค์ : ทำเพื่ออะไร ? CSF , KPI , ACTION PLAN

10 KPI SMART (Key performance Indicator)
S = Specific M = Measurable A = Achievable R = Realistic T = Time Frame

11 PDCA P = Planning วางแผน D = Doing ปฏิบัติ C = Checking ตรวจสอบ A = Acting ปรับปรุง แก้ไข

12 BSC (Balance Score Card)
เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร เป็นตัวช่วยในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพขององค์กร BSC ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรสู่การปฏิบัติ สะท้อนการดำเนินงานในมุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

13 ผู้บริหาร กับ การนำวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ
ผู้นำต้องประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ เปลี่ยนแปลงองค์กร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ใช้กลยุทธ์และสร้างบรรยากาศใหม่ ผู้นำทำหน้าที่เป็นผู้สอนวิสัยทัศน์ขององค์กร

14 3) มุ่งมั่น (Commitment – Determination) การรู้และทำคือ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ความเสียสละมุ่งมั่นทุ่มเท คือ พลังสู่ความสำเร็จ 4) เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ (Confidence) ผู้บริหาร (ผู้นำ) ต้องมีความมั่นใจใจตนเอง โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต ผู้นำจะต้องแสดงออกด้วยความมั่นใจ และมีความเด็ดเดี่ยวเป็นพิเศษ เพราะความสำเร็จขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่เห็นผู้นำเป็นผู้รอบรู้ และมีความกล้าหาญสูงพอต่อการแก้ไขวิกฤตนั้นอย่างมีประสิทธิผล เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ เกิดความมั่นใจ

15 5) การมีส่วนร่วม (Participation)
6) กล้าที่จะเปลี่ยน (Change) 7) มองโลกในแง่บวก (Positive Thinking) ผู้บริหารจะต้องเข้าใจ “คน” มีทักษะในการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ใช้หลักการสัมผัสกายใจเชิงบวก มีวิธีคิด , วิธีมองสถานการณ์ , ยอมรับฟัง ใช้หลักการและเหตุผล , คำนึงถึงความแตกต่างของบุคล มีความคิดดี , มองผู้ร่วมงานและสถานการณ์ในทางบวก หากพบอุปสรรคให้แก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ 8) การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Work) ทีม คือ กลุ่มคนที่มาร่วมมือกันในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

16 องค์ประกอบ : 1) ผู้นำ/หัวหน้า มีความสามารถสูง/การวางแผน/การ กระจายงาน/ติดตามกำกับ/การประเมิน/การเสริม แรงจูงใจ/การเผชิญปัญหา/การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 2) สมาชิกในทีม เจตนาดี/ตั้งใจจริงใจในการทำงานมี ความรู้ความชำนาญ/ตระหนักถึงคุณค่าของความสำเร็จ ของการทำงานเป็นทีม 3) การจัดรูปแบบ ขนาดของกลุ่มเหมาะสมกับขนาดของ งาน มีเป้าหมายตรงกัน/ชัดเจน/มีขั้นตอนในการทำงาน/ มีการประสานงาน/มีการประชุมปรึกษาหารือ

17 9) เห็นคุณค่าของการฝึกอบรม (Training) การฝึกอบรม : -การอบรมเป็นหลักสูตร (รายวิชา) -การประชุมสัมมนา -การประชุมปฏิบัติการ -การประชุมคณะทำงาน -การอ่านเอกสารวิชาการ -การศึกษาดูงาน -การฝึกประสบการณ์/เข้าร่วมโครงการ -การวิจัย -การเข้ากิจกรรมในชุมชน

18 รูปแบบ : 1) On the job training -พัฒนาบุคลากรระหว่างปฏิบัติงานจริง -ร่วมประชุมทางวิชาการ -ร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน -การศึกษาวิจัย -การใช้บทเรียนด้วยตนเอง 2) Job Rotation การหมุนเวียนงาน -เปลี่ยนหน้าที่งานไปสู่งานใหม่ 3) Role Play การแสดงบทบาทสมมติ -กิจกรรมบังคับให้รับมอบหมายแสดงบทบาทแทนบุคคลอื่น

19 4) Self – Study and Learning Program การใช้ ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง (E – learning) 10) พัฒนาตนเองตลอดเวลา (Self Development) ผู้นำ ต้องรับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา

20 รูปแบบผู้บริหารยุคใหม่
ปัจจัย -เป็นคนดี/มีคุณธรรม -วิสัยทัศน์ มองไกล -มุ่งมั่น -เชื่อมันในสิ่งที่ทำ -กล้าที่จะเปลี่ยน -มองโลกในแง่บวก กระบวนการ -การมีส่วนร่วม -ทำงานกันเป็นทีม -เห็นคุณค่าของการ ฝึกอบรม -พัฒนาตนเองตลอดเวลา ผลผลิต -คุณธรรม -มีความรู้ ปรัชญา คุณธรรม นำความรู้

21 ความเก่งกล้าในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (ชมพูนุช อัครเศรณี 2547)
ความเก่งกล้าในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (ชมพูนุช อัครเศรณี 2547) ความเก่งกล้าในการรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น การคิดเอง ทำเองได้ การรับผิดและรับชอบในสิ่งที่กระทำและผลที่จะได้รับ การตัดสินใจ การให้เกียรติผู้อื่น การรักษาเกียรติของตนเอง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี การใช้ความยืดหยุ่น การบริหารเสน่ห์ ในเรื่องมนุษยธรรมในการทำงาน

22 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
Designer ผู้ออกแบบ Steward ผู้ให้บริการ Teacher เป็นครู Instructor เป็นผู้สอน Coach เป็นผู้ฝึก Mentor เป็นพี่เลี้ยง

23 เทคนิคการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
มีการศึกษา/มีการเรียน มีการฝึกฝน/ต้องทำตลอดเวลา ใช้กระบวนการ PDCA ใช้เทคนิคและกระบวนการวิจัย การเป็นมืออาชีพด้านการบริหาร มาจาก การฝึกฝน อบรม ทำอย่างสม่ำเสมอจนเกิดความชำนาญ

24 บทบาทหน้าที่ของนักบริหารมืออาชีพ
Symbolic Function Initiating Function Supervisory Function Decision Function

25 คุณลักษณะอื่น ๆ ของผู้บริหารมืออาชีพ
นักบริหารมืออาชีพ กับ ธรรมาภิบาล นักบริหารมืออาชีพ กับ มนุษยสัมพันธ์ นักบริหาร กับ การตัดสินใจ

26 คุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 10 ข้อ
สรุป เป็นคนดีมีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์/มองไกล มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท อุทิศตนในการทำงาน มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กร จะต้องมองโลกในเชิงบวก มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เห็นคุณค่าของการฝึกอบรม มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา

27 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt “การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ” ดร.เพิ่มศักดิ์ คิดหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google