งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่ฮ่องสอน -ว่าง- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายไตรเทพ มีบุญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่ฮ่องสอน -ว่าง- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายไตรเทพ มีบุญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่ฮ่องสอน -ว่าง- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายไตรเทพ มีบุญ
นายชัชวาล นันทพู สถาปนิกปฏิบัติการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางสาวจันทิรา เกื้อด้วง นักผังเมืองชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายกิติพงษ์ ที่ปรึกษา วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน -ว่าง- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน นายไตรเทพ มีบุญ นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 3 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 5 รวม 22 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ 1 ราย 1. นางพัชราภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ไม่รวมในอัตรา) ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 11,500 700 1,500 1,600 3,000 4,000 5,200 6,000 7,000 8,300 9,500 10,500 916 1,841 2,650 1.1 งานสารบรรณ 883 1,788 2,566 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 238 457 641 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 134 288 423 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 372 745 1,064 (5) ส่ง (เรื่อง) 5 10 15 1.2 การเงิน & บัญชี 26 38 62 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 21 27 51 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 7 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 4 6 1.3 พัสดุ 22 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 11 14 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 3 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) - ผัง 3.1 ผังเมืองรวมชุมชนปาย ผล ข 10 3.2 ผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง 3.3 ผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม ข 5.1 ข 5.2 3.4 ผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,417 148 259 405 535 597 686 825 935 1,106 1,258 1,326 125 215 290 6.1 กรรมการ (คณะ) 12 23 29 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 25 35 47 6.3 สำรวจ (งาน) 4 9 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 8 10 6.5 ประมาณราคา (งาน) 5 11 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 51 80 104 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 17 36 48 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 7 15 24 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) - งานบริการด้านผังเมือง 2 14 16 18 20 22 7.1 กรรมการ (คณะ) 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 3 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง)

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 75 จังหวัด 100% - 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 40 อาคาร 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ (ในจังหวัดไม่มีการออกใบอนุญาตโรงมหรสพ) 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 3 ครั้ง (ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่งบำรุงปกติ 1 แห่ง

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก โครงการ งบประมาณรวม 6,700,000 ล้านบาท - โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงถนนเชื่อม- ทางหลวง ๑๒๖๖ - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวถ้ำแก้วโกมล แผน ผล 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน โครงการ งบประมาณรวม 790,000 ล้านบาท

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน - 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 3 ตรวจสอบสถานบริการ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 7 5 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.6283 4.87% 20.31% 30.04% 34.90% 45.47% 55.20% 64.93% 75.68% 85.41% 95.14% 100% 7.94 17.70% 24.35% 1.1 งบดำเนินงาน 1.5883 - 18.15% 1.2 งบลงทุน 0.0400 50% 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง ผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม ผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย


ดาวน์โหลด ppt แม่ฮ่องสอน -ว่าง- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายไตรเทพ มีบุญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google