งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nitrogen & Amino Acid Metabolism

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nitrogen & Amino Acid Metabolism"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Nitrogen & Amino Acid Metabolism
Biochemistry II Nitrogen & Amino Acid Metabolism

2 1. กระบวนการ nitrate assimilation คือกระบวนการ (reduce/oxidize) nitrate ให้เป็น (nitrogen/ammonia)

3 2. กระบวนการ nitrogen fixation พบเฉพาะในสิ่งมีชีวิตกลุ่ม (protist/prokaryote)

4 3. เอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยา N2 + 10 H+ + 8 e-  2 NH4+ + H2
คือ เอนไซม์ (nitrogenase/ nitrite reductase)

5 4. ปัจจัยที่จำเป็นในกระบวนการ nitrogen fixation คือ (siroheme/O2 free condition)

6 5. เอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการ NH4+ + -KG + NADPH+H+ 
Glutamate + NADP+ + H2O คือ (glutamate dehydrogenase/ -KG aminotransferase)

7 6. เอนไซม์ glutamine synthetase จำเป็นต้องใช้ (molybdenum cofactor/ATP) ในการเร่งปฏิกิริยา

8 7. Carbamoyl-phosphate synthetase I อยู่ใน (cytosol/mitochondria) มีส่วนร่วมใน urea cycle

9 8. การสังเคราะห์กรดแอมิโน จำแนกกลุ่มกรดแอมิโนออกเป็น family ตาม (precursor/side chain)

10 9. (methionine/glutamine) จัดเป็น essential amino acid

11 10. Glutamate + oxaloacetate 
(-KG/glutamine) + aspartate

12 11. การสังเคราะห์ arginine เกิดขึ้นใน (penicillin G biosynthesis/urea cycle)

13 12. การสังเคราะห์ lysine ในเชื้อราบางชนิดและใน Euglena ใช้
(-KG/aspartate) เป็นสารตั้งต้น

14 13. Asparagine สร้างด้วยวิธี amidation ของหมู่ (-amino/-carboxyl) ของ aspartate

15 14. อะตอม S ใน methionine สังเคราะห์มาจากหมู่ (cysteine sulfhydryl/CoA-SH)

16 15. 3-phosphoglycerate + NAD+ 
3-phosphopyruvate + NADH + H+ ใช้เอนไซม์ (phosphatase/dehydrogenase)

17 16. กระบวนการสังเคราะห์ cysteine ในแบคทีเรียบางชนิดใช้
(Acetyl-CoA/H2S) โดยตรง เป็นแหล่ง S

18 17. PEP และ erythrose-4-P ใช้ในการสังเคราะห์
(-aminoadipate/chorismate) เพื่อใช้ในการสังเคราะห์กรดแอมิโนกลุ่ม aromatic

19 18. Histidine ใช้สารตัวกลางร่วมกันกับกระบวนการสังเคราะห์ (arginine/purine)

20 19. (alanine/phenylalanine) จัดเป็น ketogenic amino acid

21 20. (ตุ๊กแก/ชะมด) จัดเป็น uricotelic


ดาวน์โหลด ppt Nitrogen & Amino Acid Metabolism

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google