งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสลายสารอาหารระดับเซลล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสลายสารอาหารระดับเซลล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสลายสารอาหารระดับเซลล์
Cellular Respiration การหายใจระดับเซลล์ กระบวนการเปลี่ยนพลังงานพันธะเคมีของสารอาหารให้มาอยู่ในรูปของสารประกอบพลังงานสูง Oxidation e- e- e- e- Reduction โมเลกุลสารอาหาร NAD+ สาร 1 สาร 2 สาร 3 O2 FAD ATP ATP Glycolysis Acetyl CoA Krebs cycle ETS Digestion NADH กลูโคส คาร์โบไฮเดรต น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว FADH2 Motility ไขมัน กรดไขมัน + กลีเซอรอล โปรตีน Secretion กรดอะมิโน NADH FADH2 Absorption 3 ATP 2 ATP

2 Adenosine Triphosphate พลังงานจากเมแทบอลิซึม
Adenine 7.3 kcal / mol 3.4 kcal / mol H P P P C5 H Adenosine + C4 C1 H2O Ribose Hydrolysis C3 C2 พลังงาน 7.3 kcal / mol ATP ATP ADP + P Adenosine Triphosphate พลังงานจากเมแทบอลิซึม Phosphorylation

3 Cytoplasm Glucose Glycolysis Acet - Krebs Matrix ETS Inner membrane

4 Cytoplasm - Glycolysis C C C C C C C C C C C C C C C C C C = C C C C C
Glucose 2 ATP 2 ADP C C C C C C P P C C C C C C 2 PGAL P P 2 NAD+ 4 ADP + 4 Pi 4 ADP + 4 Pi - = 2 NADH 4 ATP 2 ATP 2 ATP C C C 2 Pyruvic acid C C C

5 Matrix Acetyl CoA C C C C C C C C C = 2 x x 2 = C C x 2 =
2 Pyruvic acid C C C Mitochondria membrane C C C NAD+ CoA = 2 x x 2 = 2 NADH NADH CO2 2 CO2 C C x Acetyl CoA 2 = 2 Acetyl CoA CoA

6 Matrix Krebs cycle C C C C C C C C C C C C 2 = C C C C C C C C C x 2 =
Acetyl CoA C C CoA CoA กรดออกซาโลแอซิติก กรดซิตริก C C C C C C C C C C NADH FADH2 NAD+ H2O NAD+ NADH FAD CO2 H2O CO2 2 CO2 x 2 = 4 CO2 C C C C กรดซักซินิก C C C C C กรดคีโทกลูทาริก ADP + Pi x FADH2 2 = 2 FADH2 NAD+ = 2 x x 2 = 2 ATP ATP 3 NADH NADH 6 NADH

7 ปฏิกิริยาการให้อิเล็กตรอน ปฏิกิริยาการรับอิเล็กตรอน
การถ่ายทอดอิเล็กตรอน Inner membrane Electron Transport System ETS ระบบลูกโซ่การหายใจ ระบบไซโทโครม กระบวนการขนส่งอิเล็กตรอน Oxidation NAD+ ตัวรับe- FAD การนำอิเล็กตรอนและโปรตอนในรูปของอะตอมไฮโดรเจนส่งไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวอื่นๆแล้วส่งให้ตัวรับเฉพาะอิเล็กตรอน จนถึงตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้าย NADH ตัวให้e- FADH2 ปฏิกิริยาการให้อิเล็กตรอน FAMH2 FMN CoQ ปฏิกิริยาการรับอิเล็กตรอน Cytochrome O2 Reduction H2O NAD+ + 2H+ + 2e- NADH + H+ FAD + 2H+ + 2e- FADH2 NAD+ NADH FAD FADH2

8 Electron Transport System
ETS Inner membrane Glycolysis Acetyl CoA Krebs cycle 2 ATP -- 2 ATP ATP CO2 -- 2 CO2 4 CO2 FADH2 -- -- 2 FADH2 NADH 2 NADH 2 NADH 6 NADH H2O สกลาย จ 2ต O2 FAD NAD+ NAD+ NAD+ FAD ATP synthase ETS 2 FADH2 2 NADH 2 NADH 6 NADH 2 FADH2 32 ATP 4 ATP 6 ATP 6 ATP 18 ATP 4 ATP 34 ATP 6 ATP 8 ATP 6 ATP 24 ATP สด 36 ATP 38 ATP จ 2ต

9 Glyceral phosphate shuttle Malate aspartate shuttle
ETS Electron Transport System Inner membrane Glycolysis 2 ATP ATP CO2 -- FADH2 -- ระบบขนส่งไฮโดรเจน ระบบขนส่งไฮโดรเจน NADH 2 NADH สกลาย จ 2ต Glyceral phosphate shuttle Malate aspartate shuttle FAD NAD+ ETS 2 FADH2 2 NADH 4 ATP 6 ATP 32 ATP 34 ATP 36 ATP 38 ATP 6 ATP 8 ATP

10 ยูเรีย กรดยูริก โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน
น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว กลีเซอรอล กรดไขมัน Glycolysis -NH2 NH3 Pyruvic acid ยูเรีย Acetyl CoA กรดยูริก Krebs cycle ETS

11 กระบวนการหมักแอลกอฮอล์ ในภาวะที่ไม่มี O2 ของยีสต์
การสลายกลูโคส กระบวนการหมักแอลกอฮอล์ ในภาวะที่ไม่มี O2 ของยีสต์ C C C C C C Glucose 2 NAD+ 2 ADP + 2 Pi 2 NADH 2 ATP Glycolysis C C C 2 Pyruvic acid C C C 2 CO2 C C 2 แอซิตัลดีไฮด์ C C 2 NADH 2 NAD+ C C 2 เอทิลแอลกอฮอล์ C C

12 กระบวนการหมักกรดแลกติก ในภาวะที่ไม่มี O2 ของคน
การสลายกลูโคส กระบวนการหมักกรดแลกติก ในภาวะที่ไม่มี O2 ของคน C C C C C C Glucose 2 NAD+ 2 ADP + 2 Pi 2 NADH 2 ATP Glycolysis C C C 2 Pyruvic acid C C C 2 NADH 2 NAD+ C C C 2 กรดแลกติก C C C


ดาวน์โหลด ppt การสลายสารอาหารระดับเซลล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google