งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวทิพยรัตน์ กำลังมาก เลขที่ 19 นางสาวปัญณิศา ป้องขันธ์ เลขที่ 26 นางสาวพรวษาทวีกุล เลขที่ 27 นางสาววลัยลักษณ์ ขวัญคุ้ม เลขที่ 34 นางสาวอมรรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวทิพยรัตน์ กำลังมาก เลขที่ 19 นางสาวปัญณิศา ป้องขันธ์ เลขที่ 26 นางสาวพรวษาทวีกุล เลขที่ 27 นางสาววลัยลักษณ์ ขวัญคุ้ม เลขที่ 34 นางสาวอมรรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวทิพยรัตน์ กำลังมาก เลขที่ 19 นางสาวปัญณิศา ป้องขันธ์ เลขที่ 26 นางสาวพรวษาทวีกุล เลขที่ 27 นางสาววลัยลักษณ์ ขวัญคุ้ม เลขที่ 34 นางสาวอมรรัตน์ กินรา เลขที่ 41 นางสาวอรอุมาเกยสุวรรณ เลขที่ 42 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 เสนอ ครูรพีพรรณ ชาติหาญ โรงเรียนภูเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 Tourists

2 Tourist การท่องเที่ยว

3 Bass: So, what's the plan for tomorrow? Zack: You must be up by five o'clock to see the animals

4 Jessica &Piano: That's really early! Zack; Well, we have to be out on the river before it gets too hot. Later in the day many animals protect themselves from the sun and from enemies, and they hide in the shade.

5 Jessica &Piano :What wildlife will we see? Zack: Lots Many species of birds, crocodiles, and you may even see an anaconda,the huge snake that can measure more than nine meters in length.,and some small mammals like the tapir and the capybara.

6 Bass: What should or shouldn't we do during the trip? Zack: You must follow all the instructions that I and the other guides give you, and especially you mustn't 9o in the river.

7 Bass: Because of the snakes? Zack: No, because of the piranhas. They're dangerous fish!

8 Jessica &Piano: What should we bring with us? Zack: You should carry sunscreen lotion and water,and don't forget Your cameras.

9 Piano: Do we need mosquito repellent? Zack: You'd better bring some. Sometimes the mosquitoes are as vicious as the piranhas.


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวทิพยรัตน์ กำลังมาก เลขที่ 19 นางสาวปัญณิศา ป้องขันธ์ เลขที่ 26 นางสาวพรวษาทวีกุล เลขที่ 27 นางสาววลัยลักษณ์ ขวัญคุ้ม เลขที่ 34 นางสาวอมรรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google