งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา Ontology 101 : คู่มือการสร้าง Ontology ชิ้นแรก Natalya F. Noy and Deborah L. McGuinness Stanford University, Stanford, CA, 94305.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา Ontology 101 : คู่มือการสร้าง Ontology ชิ้นแรก Natalya F. Noy and Deborah L. McGuinness Stanford University, Stanford, CA, 94305."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา Ontology 101 : คู่มือการสร้าง Ontology ชิ้นแรก Natalya F. Noy and Deborah L. McGuinness Stanford University, Stanford, CA, 94305

2 Why develop an ontology? การแบ่งปันความเข้าใจร่วมกันของโครงสร้าง ของข้อมูลของผู้ใช้หรือตัวแทนซอฟต์แวร์ (agents) - เพื่อให้สามารถนำโดเมนความรู้มาใช้ใหม่ - เพื่อให้สมมติฐานโดเมนชัดเจน - ความรู้โดเมนแยกจากความรู้การปฏิบัติงาน - การวิเคราะห์โดเมนความรู้

3 What is in an ontology? - กำหนดคลาสใน ontology - จัดเตรียมคลาสต่างๆ เป็นกลุ่มตามลำดับ ( คลาส แม่ - คลาสลูก ) - กำหนดช่อง และคำอธิบาย ที่จะใส่ลงในช่องนั้น - ใส่ค่าในแต่ละช่องของอินสแตน

4 3 A Simple Knowledge-Engineering Methodology Step 1. ตรวจสอบโดเมนและขอบเขตของ ontology Step 2. พิจารณา reusing ontology ที่มีอยู่ Step 3. คำสำคัญที่ใช้ในการอธิบายใน ontology Step 4. กำหนดคลาสและลำดับชั้น Step 5. กำหนดคุณสมบัติของคลาส – สล็อต (slots) Step 6. กำหนดมุมมองของสล็อต Step 7. การสร้างตัวอย่าง

5 4 Defining classes and a class hierarchy 4.1 การตรวจสอบความถูกต้องในลำดับชั้นของคลาส 4.2 วิเคราะห์เกี่ยวกับ sibling ของลำดับชั้นของคลาส 4.3 Multiple inheritance 4.4 When to introduce a new class (or not) เมื่อจะแบ่ง class ใหม่ 4.5 A new class or a property value? ประเภทใหม่ หรือ แค่ ส่วนประกอบหนึ่ง 4.6 An instance or a class? เป็นกรณีตัวอย่างหรือเป็นประเภท ? 4.7 การจำกัดขอบเขต 4.8 subclasses ที่ไม่ต่อเนื่องหรือแยกจากกัน

6 5 Defining properties—more details การกำหนดรายละเอียดของคุณสมบัติ 5.1 Inverse slots สล็อตที่ตรงกันข้าม 5.2 Default values ค่าเริ่มต้น

7 6 What’s in a name? 6.1 Capitalization and delimiters ( การใช้ประโยชน์และตัวที่จะใช้แยกคำ ) 6.2 Singular or plural ( เอกพจน์หรือพหูพจน์ ) 6.3 Prefix and suffix conventions ( ข้อตกลงของคำนำหน้าและคำต่อท้าย ) 6.4 Other naming considerations ( พิจารณาการตั้งชื่ออื่น )

8 7 Other Resources เราจะใช้ Protégé-2000 ในการพัฒนา ontology ของ พวกเรา ตัวอย่างเช่น Duineveld และเพื่อนร่วมงาน (Duineveld et al. 2000)a ได้ทำการอธิบายและ เปรียบเทียบจำนวนการพัฒนา ontology ใน สภาพแวดล้อมอื่นๆ - การใช้กระบวนการวิเคราห์อื่นๆ - การหาแหล่งข้อมูลใกล้เคียง

9 8 Conclusions ในคู่มือ นี้เราได้อธิบายวิธีการ ontology พัฒนาเพื่อเผยแพร่ ระบบตามกรอบขั้นตอนในกระบวนการ ontology พัฒนาและ addressed ปัญหาที่ซับซ้อน ของการกำหนดลำดับชั้น class และคุณสมบัติของ class อย่างไรก็ตามหลัง จากนี้กฎและ คำแนะนำหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดดังต่อไปนี้ ไม่มี ontology ถูกต้องที่เหมาะสมเดียวสำหรับโดเมนใดๆ การออกแบบ Ontology เป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์และไม่มีออนโทโลไหนที่ จะออกแบบโดยผู้ออกแบบออกแบบโดยคนอื่นจะเป็นเหมือนกัน ศักยภาพ ของ ontology และความเข้าใจของนัก ออกแบบและมุมมองของโดเมนที่ต้องพิจราณาจะมีผลต่อการ เลือกออกแบบ เราสามารถประเมินคุณภาพของ ontology ของเราเท่านั้นโดยใช้งานที่เราออกแบบนั้น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา Ontology 101 : คู่มือการสร้าง Ontology ชิ้นแรก Natalya F. Noy and Deborah L. McGuinness Stanford University, Stanford, CA, 94305.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google