งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการวิเคราะห์ Portfolio Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการวิเคราะห์ Portfolio Analysis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการวิเคราะห์ Portfolio Analysis
ของกระทรวงคมนาคม

2 ระดับกรม ระดับกระทรวง
แนวทางการวิเคราะห์ Portfolio Analysis : กระทรวงคมนาคม ระดับกรม พิจารณาคัดเลือก 5 ภารกิจหลัก (Core function) เพื่อนำมาวิเคราะห์ ซึ่งเป็นภารกิจปัจจุบัน หรือเป็นภารกิจใหม่ที่ควรจะเกิดในอนาคตเพื่อรองรับกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (หัวข้อ 1.2) ขนาดของ bubble คือ อัตรากำลังที่รับผิดชอบในงานนี้ (ไม่นับรวมเจ้าหน้าที่ธุรการ ถึงแม้จะอยู่ในส่วนงานดังกล่าว) การคำนวณสัดส่วนอัตรากำลัง พิจารณาดังนี้ ข้าราชการ คน = 1 คน พนักงานราชการ 2 คน = 1 คน ลูกจ้างประจำ คน = 1 คน ระดับกระทรวง เป็นการนำภาพ bubble ของแต่ละกรมมารวมกัน ถ้ามีงานที่ตกอยู่ในช่อง (cell) เดียวกัน ให้นำอัตราของบุคลากรมารวมกันเพื่อทำเป็นขนาดของ bubble

3 3. แนวทางดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ : 1. 4
3. แนวทางดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ : Portfolio Analysis : กระทรวงคมนาคม ตัวอย่าง ระดับความเข้มแข็งและขีดความสามารถขององค์การ แข็งแรง ปานกลาง อ่อนแอ ทย. : งานบริหารจัดการท่าอากาศยาน (841 อัตรา) ขบ. : งานตรวจสภาพรถ (487 อัตรา) สูง ขบ. : งานทะเบียนและภาษีรถ (891 อัตรา) ทล. : งานบริหารจัดเก็บค่าผ่านทาง (16 อัตรา) ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ระดับความสำคัญทางยุทธศาสตร์ กลาง ต่ำ หมายเหตุ : ขนาดของ bubble แสดงถึงจำนวนอัตรากำลังของงานนั้น ๆ

4 3. แนวทางดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ : 1. 4
3. แนวทางดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ : Portfolio Analysis : กรมการขนส่งทางบก ตัวอย่าง ระดับความเข้มแข็งและขีดความสามารถขององค์การ แข็งแรง ปานกลาง อ่อนแอ งานตรวจสภาพรถ 487 อัตรา สูง งานทะเบียนและภาษีรถ 891 อัตรา ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ระดับความสำคัญทางยุทธศาสตร์ กลาง ต่ำ หมายเหตุ : ขนาดของ bubble แสดงถึงจำนวนอัตรากำลังของงานนั้น ๆ

5 3. แนวทางดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ : 1. 4
3. แนวทางดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ : Portfolio Analysis : กรมทางหลวง ตัวอย่าง ระดับความเข้มแข็งและขีดความสามารถขององค์การ แข็งแรง ปานกลาง อ่อนแอ สูง งานบริหารจัดเก็บค่าผ่านทาง 16 อัตรา ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ระดับความสำคัญทางยุทธศาสตร์ กลาง ต่ำ หมายเหตุ : ขนาดของ bubble แสดงถึงจำนวนอัตรากำลังของงานนั้น ๆ

6 3. แนวทางดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ : 1. 4
3. แนวทางดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ : Portfolio Analysis : กรมท่าอากาศยาน ตัวอย่าง ระดับความเข้มแข็งและขีดความสามารถขององค์การ แข็งแรง ปานกลาง อ่อนแอ งานบริหารจัดการท่าอากาศยาน 814 อัตรา สูง ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ระดับความสำคัญทางยุทธศาสตร์ กลาง ต่ำ หมายเหตุ : ขนาดของ bubble แสดงถึงจำนวนอัตรากำลังของงานนั้น ๆ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการวิเคราะห์ Portfolio Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google