งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาผลการประเมินการ ดำเนินงานระบบเรียนรู้ ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2552 – 2554 นางอรัญญา เอี่ยมภักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ www.utt.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาผลการประเมินการ ดำเนินงานระบบเรียนรู้ ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2552 – 2554 นางอรัญญา เอี่ยมภักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ www.utt.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาผลการประเมินการ ดำเนินงานระบบเรียนรู้ ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2552 – 2554 นางอรัญญา เอี่ยมภักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ www.utt.ac.th

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ได้เข้าร่วม โครงการ “ โครงการระบบดี โรงเรียนมี คุณภาพ ” (Healthy Systems Healthy School) ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ ได้ดำเนินการขยายเครือข่าย การพัฒนา โรงเรียนเชิงระบบ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และ คุณภาพการศึกษาร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ต่าง ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) และวิทยาลัยฯได้จัดตั้งทีมพัฒนางาน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน วิทยาลัย ทุกท่านและจัดทำเป็นคู่มือระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติจริง ตามกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน ของครูผู้สอน ทุกท่าน เพื่อให้เกิดเป็นระบบที่มีคุณภาพ ความเป็นมา www.utt.ac.th

3 เพื่อศึกษาผลการประเมิน การดำเนินงานระบบเรียนรู้ ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2552 – 2554 วัตถุประสงค์ www.utt.ac.th

4 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ ศึกษาเอกสารได้แก่ ระบบ เรียนรู้ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2552 – 2554 และสรุปผลระบบเรียนรู้ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2552 – 2554 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล www.utt.ac.th

5 ผู้ศึกษาดำเนินการรวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร ได้แก่ ระบบเรียนรู้ของวิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2552 – 2554 และสรุปผล ระบบเรียนรู้ ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2552 – 2554 การเก็บรวบรวมข้อมูล www.utt.ac.th สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

6 ด้าน จำนวน ตัวชี้วัด ทั้งหมด จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุ เป้าหมายทั้ง 3 ปี ร้อยละ 1. ผลการประเมินด้าน การศึกษา / วิเคราะห์ / พัฒนา หลักสูตรรายวิชา 44100.00 2. ผลการประเมินด้านการ วิเคราะห์ผู้เรียน 2150.00 3. ผลการประเมินด้านการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7685.71 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ www.utt.ac.th

7 ด้าน จำนวน ตัวชี้วัด ทั้งหมด จำนวน ตัวชี้วัดที่ บรรลุ เป้าหมายทั้ง 3 ปี ร้อยละ 4. ผลการประเมินผล การเรียนรู้ 4375.00 5. ผลการประเมินด้าน การรายงานการวัดผล และประเมินผล 22100.00 รวมผลการประเมิน 82.14 www.utt.ac.th การวิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ ( ต่อ )

8 ผลการประเมินระบบเรียนรู้ในภาพรวม ของระบบเรียนรู้ ปีการศึกษา 2552 – 2554 โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 82.14 และมีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ครบทั้ง 3 ปี ทุกตัวชี้วัด มี 2 ด้านได้แก่ 1. ผลการประเมินด้านการศึกษา / วิเคราะห์ / พัฒนาหลักสูตรรายวิชา 2. ผลการ ประเมินด้านการรายงานการวัดผล ส่วน ด้านที่ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ กำหนด มี 3 ด้านได้แก่ 1. ผลการประเมิน ด้านการวิเคราะห์ผู้เรียน 2. ผลการ ประเมินด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. ผลการประเมินผลการเรียนรู้ สรุปผลการวิจัย www.utt.ac.th

9 ข้อเสน อแนะ 1. ควรให้มีการประเมินด้านคุณภาพของงานวิจัย และนวัตกรรมของครูผู้สอน โดยการกำหนดเกณฑ์ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพเพื่อทำให้ทราบถึงคุณภาพของ ชิ้นงานวิจัย 2. มีการจัดอบรมให้ความรู้กับครูผู้สอนทุกท่าน เกี่ยวกับการทำตารางวิเคราะห์ข้อสอบที่เป็น ข้อสอบมาตรฐาน 3. นำผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนา งานระบบเรียนรู้ของวิทยาลัยฯต่อไป ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป 1. การวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบเพื่อจัดทำ คลังข้อสอบ 2. การพัฒนาระบบคลังข้อสอบ

10 ขอขอบคุณ www.utt.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาผลการประเมินการ ดำเนินงานระบบเรียนรู้ ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2552 – 2554 นางอรัญญา เอี่ยมภักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ www.utt.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google