งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM” ของ นางนงลักษณ์ บุญก่อ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM” ของ นางนงลักษณ์ บุญก่อ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM” ของ นางนงลักษณ์ บุญก่อ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 หน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2) วางแผนและดำเนินการจัดระบบข้อมูลเพื่อการประมวลผลและจัดทำรายงานการตรวจราชการกระทรวงกรณีปกติ ให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด (3) จัดทำรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงกรณีปกติ (4) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ

3 สรุปความรู้และแนวคิดที่ได้จากการเข้ารับการอบรม
1. ได้แนวทางการคิดการวิเคราะห์งานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำแนวคิด และเทคนิคมาใช้ในการคิดวิเคราะห์การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ได้รับความรู้และเทคนิคการทำงานแบบเชิงรุกเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3. ได้รับความรู้ด้านเทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 4. ได้รับความรู้และเทคนิคการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานทั้งด้าน บุคลากรและขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4 เป้าหมายที่จะดำเนินการภายใน 6 เดือน
ภายหลังจากการได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร“LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM” แล้ว ทำให้ได้รับความรู้และแนวคิดในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน จากความรู้และแนวคิดที่ได้รับในครั้งนี้จะนำไปปรับปรุงการทำงานในระยะเวลา 6 เดือน นี้ โดยการคิดนอกกรอบ รวมทั้งการทำงานในเชิงรุก โดยไม่ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการแต่เพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น

5 1. การพัฒนาหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการ โดยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อให้หน่วยสนับสนุนการตรวจราชการมีความรู้ความเข้าใจและมีแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 2. พัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่สถานศึกษาเพื่อรองรับการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ ********


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM” ของ นางนงลักษณ์ บุญก่อ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google