งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 ข้อเสนอโครงการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 ข้อเสนอโครงการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 ข้อเสนอโครงการวิจัย

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหมายและประเภทของข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อทำความเข้าใจถึงโครงสร้างของข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อศึกษาถึงการกำหนดงบประมาณการวิจัย

3 ความหมาย ข้อเสนองานวิจัย คือ ข้อเสนอที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการทำวิจัยให้แก่ลูกค้า โดยมีการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและรายละเอียด ตลอดจนโครงร่างของวิธีการทำวิจัยดังกล่าว โดยมักจะมีการระบุถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและตารางเวลาไว้ด้วย

4 เป้าหมาย 1. เพื่อแสดงถึงคำถามในการบริหารที่จะทำวิจัย
2. เพื่ออภิปรายถึงงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำถามในการวิจัย 3. เพื่อแนะนำถึงข้อมูลที่จำเป็นและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

5 ประเภทของข้อเสนอวิจัย
ข้อเสนอภายใน (Internal Proposals) ข้อเสนอภายนอก (External Proposals)

6 โครงสร้างข้อเสนอโครงการวิจัย
ชื่อเรื่องวิจัย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา/หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ของการศึกษา ขอบเขตประชากร ขอบเขตการศึกษา การออกแบบวิจัย : ขนาดตัวอย่าง, วิธีการเลือกตัวอย่าง, แหล่งที่เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รายงาน คุณสมบัติของนักวิจัย งบประมาณ ตารางเวลา : Gantt Chart เอกสารอ้างอิง

7 งบประมาณในการวิจัย รูปแบบและกิจกรรม ความต้องการของลูกค้า
ค่าใช้จ่ายเผื่อรายการที่ไม่ได้คาดคิด ข้อจำกัดด้านงบประมาณของลูกค้า ข้อจำกัดในอัตราค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท การจัดทำรายการแยกหมวดหมู่ตามความต้องการของลูกค้า การเจรจาต่อรองงบประมาณในการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 ข้อเสนอโครงการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google