งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางกุหลาบ พรหมจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางกุหลาบ พรหมจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางกุหลาบ พรหมจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย โดยใช้สื่อการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นางกุหลาบ พรหมจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

2 ปัญหาการวิจัย จากการที่ผู้วิจัยสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย พบว่าการจัดการ เรียนการสอนบางช่วงนักเรียนขาดความสนใจโดยเฉพาะ การถ่ายทอดความรู้โดยการบรรยายหรืออธิบาย นักเรียน จะไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนส่งผลให้นักเรียนเกิด ความเบื่อหน่ายการเรียน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิถีธรรมวิถี ไทยโดยใช้สื่อการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา

4 ตารางที่ 1ประสิทธิภาพของสื่อการสอน E-book
ประเมิน คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน ประสิทธิภาพของ E-book คะแนนเต็ม 40 10 ค่าเฉลี่ย 9.07 13.80 80.50/82.00 ร้อยละของค่าเฉลี่ย 80.50 82.00 จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของสื่อการสอน E-book แบบทดสอบคะแนนระหว่างเรียนเท่ากับ และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ แสดงว่าสื่อการสอน E-book มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

5 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอน E-book เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา การประเมิน N x SD. t p ก่อนเรียน 15 9.07 1.98 9.806 * .000 หลังเรียน 13.80 1.85 *ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 9.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.98 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน13.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.85 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.73 มีค่า t เท่ากับ ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6 สรุปผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของสื่อการสอน E-book เรื่อง ความรุ้เบื้องต้น เกี่ยวกับศาสนา ผลการวิจัยพบว่า สื่อการสอน E-book เรื่อง ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 ตรงกับสมมติฐาน ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการใช้สื่อการ สอน E-book เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โดย นางกุหลาบ พรหมจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google