งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัย กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2201-1001 เรื่อง การตกแต่งเอกสาร โดยวิธีการให้นักเรียนสร้างผลงานจากสถานการณ์จำลองที่กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัย กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2201-1001 เรื่อง การตกแต่งเอกสาร โดยวิธีการให้นักเรียนสร้างผลงานจากสถานการณ์จำลองที่กำหนดให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัย กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา เรื่อง การตกแต่งเอกสาร โดยวิธีการให้นักเรียนสร้างผลงานจากสถานการณ์จำลองที่กำหนดให้ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชื่อผู้วิจัย/ตำแหน่ง นางสาวสาวิณี บุญทวงศ์ /อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐานวิชาแรกที่ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนระดับสูงต่อไป ในขณะที่สภาพความเป็นจริงนักเรียนไม่นำสามารถรู้ความสามารถทางการเรียนประยุกต์ใช้กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ ผู้สอนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการสร้าง สัมผัส คุ้นเคยกับเอกสารประเภท ต่าง ๆ และขาดการคิดวิเคราะห์แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในการตกแต่งเอกสาร ในขณะเดียวกันนักเรียนบางส่วนเกิดอาการเบื่อหน่ายกับการเรียนแบบเดิมโดยมีการทำตามขั้นตอนในหนังสือเท่านั้น ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการกำหนดสถานการณ์จำลองให้กับนักเรียนแต่ละคนได้ทำการแก้ปัญหา และสร้างผลด้วยความคิดของตนเอง

3 แผนผังมโนทัศน์การบูรณาการทักษะปฏิบัติ กับสาระการเรียนรู้

4 ตารางค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ

5 ตารางสรุปการหาค่าประสิทธิภาพของ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 80/80

6 วัตถุประสงค์การวิจัย
สร้างเทคนิค วิธีการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ และความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word ของนักเรียนด้วยวิธีการกำหนดสถานการณ์จำลองระหว่างก่อนและหลังการทดลอง

7 สรุปผลการวิจัย 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เรื่อง การตกแต่งเอกสาร โดยวิธีการให้นักเรียนสร้างผลงานจากสถานการณ์จำลองที่กำหนดให้ ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.17/82.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เรื่อง การตกแต่งเอกสาร โดยวิธีการให้นักเรียนสร้างผลงานจากสถานการณ์จำลองที่กำหนดให้ มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.71 หรือคิดเป็นร้อยละ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เรื่อง การตกแต่งเอกสาร โดยวิธีการให้นักเรียนสร้างผลงานจากสถานการณ์จำลองที่กำหนดให้ มีค่าสูงกว่าการเรียนด้วยการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

8 การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผู้วิจัยนำผลวิจัยมาพัฒนาแบบฝึกทักษะของผู้เรียนในด้านการใช้โปรแกรม และการแก้ปัญหา ให้มีรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น โดยอาศัยสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียนเป็นหลัก

9 Q & A ชื่อผู้วิจัย/ตำแหน่ง
นางสาวสาวิณี บุญทวงศ์ /อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัย กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2201-1001 เรื่อง การตกแต่งเอกสาร โดยวิธีการให้นักเรียนสร้างผลงานจากสถานการณ์จำลองที่กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google