งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน การแก้ไขรายการทะเบียน และออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน การแก้ไขรายการทะเบียน และออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน การแก้ไขรายการทะเบียน และออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 กันยายน 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์หรือผู้รับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ ผู้ใดประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบคำขอนั้น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับและทำการตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ทำการตรวจสอบแล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 30 วัน ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ผู้ใดประสงค์จะขอแก้ไขรายการให้ยื่นขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบคำขอแก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ เมื่อได้รับคำขอพร้อมด้วยหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ผู้ใดประสงค์จะขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ การยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิตอาหารสัตว์หรือสถานที่นำเข้าซึ่งอาหารสัตว์นั้นตั้งอยู่

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
สำหรับอาหารสัตว์น้ำที่รัฐมนตรีประกาศเป็นอาหารสัตว์ ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานประมงจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิตอาหารสัตว์หรือสถานที่นำเข้าซี่งอาหารสัตว์นั้นตั้งอยู่ การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อาจแจ้งผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน การแก้ไขรายการทะเบียน และออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google