งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Subtitle TITLE LAYOUT. TITLE AND CONTENT LAYOUT WITH LIST Add your first bullet point here Add your second bullet point here Add your third bullet point.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Subtitle TITLE LAYOUT. TITLE AND CONTENT LAYOUT WITH LIST Add your first bullet point here Add your second bullet point here Add your third bullet point."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Subtitle TITLE LAYOUT

2 TITLE AND CONTENT LAYOUT WITH LIST Add your first bullet point here Add your second bullet point here Add your third bullet point here

3 TITLE AND CONTENT LAYOUT WITH CHART

4 TWO CONTENT LAYOUT WITH TABLE First bullet point here Second bullet point here Third bullet point here Group AGroup B Class 18295 Class 27688 Class 38490

5 TWO CONTENT LAYOUT WITH SMARTART Group A Task 1Task 2 Group B Task 1Task 2Task 3 First bullet point here Second bullet point here Third bullet point here

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 การคัดกรอง (Screening) ร่วมกำหนด ขอบเขต (Public Scoping) ร่วมกัน ประเมิน (Assessment) ร่วมกัน ทบทวน (Public Review) ตัดสินใจ นโยบาย (Policy Decision) ติดตาม ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ขั้นตอน HIA ผู้ร่วม รับผิดชอ บ ผลลัพธ์ที่ มุ่งหวัง องค์กรรัฐ ภาค ชุมชน ธุรกิจเอกชน แสวงหาความ ร่วมมือซึ่งกันและ กัน กลไกกลางซึ่งไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับ นโยบาย แผนงาน โครงการ ผู้ประเมินที่มีความ ชำนาญเฉพาะแต่ ละสาขาวิชาที่ตั้ง คำถามประเมิน กลไกกลางซึ่งไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับ นโยบาย แผนงาน โครงการ การตัดสินใจจาก ผู้รับผิดชอบบริหาร รัฐกิจ และ กระบวนการ ยุติธรรม กลไกร่วมของภาค ชุมชน ผู้รับผิดชอบ ภาครัฐ ท้องถิ่น นักวิชาการ และผู้ ลงทุนในนโยบาย แผนงาน โครงการ นโยบาย แผนงาน โครงการ ที่เป็นไปตาม เงื่อนไข รัฐธรรมนูญ และพรบ. สุขภาพฯ ประมวลข้อตระหนัก และตระหนกของทุก ภาคส่วนที่ได้รับ ผลกระทบอย่าง ครอบคลุม ผลการประเมินอย่างมี ส่วนร่วม โปร่งใสและ ตอบข้อคำถาม ครอบคลุมขอบเขต สร้างความมั่นใจให้กับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่ามี การเยียวยาแก้ไข ผลกระทบทางลบได้ แสดงทางเลือกในการ ตัดสินใจ และ ผลกระทบทั้งทางบวก ทางลบและทรัพยากรที่ จะต้องช้ในการเยียวยา แก้ไข มีทรัพยากร และระบบ การจัดการที่ทำให้ มั่นใจว่า จะเกิดการ ติดตาม กำกับ และ ประเมินผลผลกระทบ และการดำเนินงานตาม มาตรการป้องกันแก้ไข ปัญหา


ดาวน์โหลด ppt Subtitle TITLE LAYOUT. TITLE AND CONTENT LAYOUT WITH LIST Add your first bullet point here Add your second bullet point here Add your third bullet point.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google