งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายสรุปจังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายสรุปจังหวัดขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายสรุปจังหวัดขอนแก่น

2 ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ
 มีพื้นที่รวม ล้านไร่ หรือประมาณ 10, ตร.กม.  พื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ 803, ไร่ ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอาณาเขตติดต่อกับ 9 จังหวัด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  26 อำเภอ  198 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน ชุมชน

3 ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ (ต่อ)
 การปกครองส่วนท้องถิ่น  1 อบจ.  47 เทศบาล (เป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง ,เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 43 แห่ง)  177 อบต.  ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่  29 ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค  208 ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ประชากร 1,752,414 คน (ชาย 869,386 คน/หญิง 883,028 คน)

4 ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ ทางเศรษฐกิจ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ปี 2550 คือ 126,791 ล้านบาทเป็นอันดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา รายได้ต่อหัวประชากรคือ 67,943 บาท/คน/ปี เป็นอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการผลิตที่สร้างรายได้อันดับ 1 ให้กับจังหวัดในปี 2550 คือ นอกภาคเกษตรคิดเป็นมูลค่า 111,029 ล้านบาท (ร้อยละ ของ GPP) อันดับ 2 คือ ภาคการเกษตรคิดเป็นมูลค่า 15,762 ล้านบาท (ร้อยละ ของ GPP)

5 ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ ทางเศรษฐกิจ (ต่อ)
 ประชากรอยู่ในวัยแรงงาน 887,601 คน มีงานทำ 864,164 คน  ทำงานในภาคการเกษตร 348,364 คน  ทำงานในภาคนอกการเกษตร 515,800 คน  พื้นที่การเกษตรรวมทั้งสิ้น 4,971,961 ไร่  มีระบบชลประทานเพื่อการเกษตร 553,461 ไร่ (ร้อยละ ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด)  ระดับการศึกษาของแรงงาน  ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า 537,174 คน  ระดับมัธยมศึกษาและสูงกว่า 327,174 คน

6 ศักยภาพทางการพัฒนาที่สำคัญ
 ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบกของภาค  มีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นศักยภาพทางการพัฒนาที่สำคัญ  สนามบิน  มีโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมทางบกที่ค่อนข้างสมบูรณ์  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา  สถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขขนาดใหญ่  แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่  โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่  ระบบการให้บริการด้านธุรกิจการเงินและการธนาคาร

7 ศักยภาพทางการพัฒนาที่สำคัญ (ต่อ)
ศักยภาพทางการพัฒนาที่สำคัญ (ต่อ) เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายการพัฒนา ของรัฐบาลตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor  มีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถพัฒนาเป็น  ฐานการผลิตทางด้านอาหาร  ฐานการผลิตด้านพลังงานทดแทน มีความพร้อมด้านระบบบริหารการพัฒนาแบบบูรณาการโดยภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน  มีหน่วยงานที่พร้อมจะเป็นหุ้นส่วนทางการพัฒนา (Partnership)

8 แนวคิดการพัฒนาของจังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์ : ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่าย การค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคสู่สากล

9 ผลการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมา
ด้านเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจดี แต่ไม่สมดุลและมีความเปราะบาง ต่อการเผชิญความผันผวนทางเศรษฐกิจ ด้านสังคม : สังคมมีปัญหา วัฒนธรรมและค่านิยมของคนในสังคม เสื่อมลง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ : ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม เสื่อมโทรม  ด้านความยั่งยืนของการพัฒนา : การพัฒนาไม่ยั่งยืน

10 ทำไมจึงเป็นเช่นนี้..?

11 เหตุผล 1. ยังไม่สามารถพัฒนาภาคเศรษฐกิจในแต่ละสาขาของจังหวัดให้เข้าสู่ระบบ เศรษฐกิจแบบ Khowledge –Base Economic 2. ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการเกษตรยังเป็นแบบ More For Less 3. ระบบบริหารการพัฒนาเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 4. นโยบายการพัฒนาของรัฐบาล ที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่มีความล่าช้าและ ขาดประสิทธิภาพ 5. ความเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) ทางการพัฒนาของกลุ่มคนในพื้นที่ ยังไม่เป็นไปในทางเดียวกัน

12 แนวทางแก้ไข 1. วางตำแหน่ง (Positioning) ของจังหวัดให้ชัดเจนและอยู่บนพื้นฐาน ของความเห็นพ้องต้องกัน (Consensus)  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการบริหารจัดการ

13 แนวทางแก้ไข (ต่อ) 2. ออกแบบระบบการบริหารการพัฒนาในแต่ละตำแหน่งให้ถูกต้อง (Strategic Architecture) 3. ออกแบบระบบขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ (High Performance Operation Model) 4. พัฒนาหุ้นส่วนทางการพัฒนา (Partnership) ให้มีขีด ความสามารถขั้นสูง (The Best and Brightest)

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt บรรยายสรุปจังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google