งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Texture การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Texture การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Texture การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Texture Texture is a variation in intensity or colour which we use to distinguish a surface.

2 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น We can distinguish these easily, but how can we make a computer do the same?

3 Some textures are regular
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Some textures are regular

4 Some textures are irregular
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Some textures are irregular

5 Many textures are based on a repeated element called a texel.
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Many textures are based on a repeated element called a texel.

6 Some are random or almost random.
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Some are random or almost random.

7 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Textures are important in 2 ways: 1. They are used to make synthetic images more realistic. 2. They can be used to help in segmenting images.

8 Texture mapping is used to make games more realistic.
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Texture mapping is used to make games more realistic. Originally texture mapping was flat, with no light effects, as in Doom. All the surfaces were either vertical or horizontal.

9 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น The latest texture mapping using the normal mapping technique is able to have curved surfaces and lighting as on the Wii.

10 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Synthetic textures can be created to make images look more realistic. Image of sea water Synthetic image of sea water

11 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Segmentation is the process of splitting an image into different regions. We have seen how thresholding is used to make a binary image, with am object part and a background part. Thresholding

12 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Its is more difficult to use thresholding with textures, because they are not uniform intensity or colour. Thresholding

13 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น We can use the difference density and shape of the texels to help distinguish textures.

14 You can distinguish textures by their means
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น You can distinguish textures by their means

15 Or by their standard deviations
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Or by their standard deviations

16 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Some textures can be distinguished from their histograms.

17 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Thresholding Local mean and thresholding

18 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Thresholding Local sd and thresholding

19 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Another technique used to distinguish between textures is called the correlation matrix. This measures the probability that we will find one intensity at one point, and another intensity at another point with an offset from that point. Intensity 1 Intensity 2 Offset vector.

20 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น The co-occurrence matrix compares pixel intensities with a fixed offset. We define the offset, the intensity of the first point and the intensity of the second point, and count the number of times we find this combination in the image. Offset x=2, y=1 Cij Intensity of 1st point. Number of times this combination found. Intensity of 1st point.

21 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Once you have the co-occurrence matrix, you can use it to calculate some parameters for each pixel in the image:

22 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Entropy from correlation matrix. Threshold.

23 rings wedges การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น The Fourier transform can be used to distinguish textures. We use a local Fourier transform and split up the FT into rings or wedges. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 1 8 7 rings wedges


ดาวน์โหลด ppt Texture การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google