งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทัศนศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทัศนศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทัศนศึกษา

2 ความหมายของทัศนศึกษา
คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยผู้สอนและผู้เรียน ร่วมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถานที่ อันเป็นแหล่งความรู้ในเรื่องนั้น ( ซึ่งอยู่นอกสถานที่ที่เรียนกันอยู่ เป็นปกติ )

3 วัตถุประสงค์ในการทัศนศึกษา
การไปทัศนศึกษา เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับ ประสบการณ์ตรงในเรื่องที่เรียน ได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริง ได้ใช้แหล่งชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ทำให้เกิด ความเข้าใจ และเกิดเจตคติที่ดีทั้งต่อสถานที่นั้นและต่อการเรียนรู้

4 องค์ประกอบที่สำคัญของการทัศนศึกษา
๑. มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในเรื่อง วัตถุประสงค์ สถานที่ การเดินทาง วิธีศึกษา ค่าใช้จ่าย กำหนดการเดินทางและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. มีการเดินทางออกไปยังสถานที่เป้าหมายซึ่งอยู่นอกโรงเรียน หรือนอกสถานที่ที่เรียนกันอยู่เป็นปกติ ๓. มีกระบวนการในการศึกษาสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ในสถานที่นั้น ๔. มีการสรุปผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากการไปทัศนศึกษา

5 หากนักเรียนได้รับมอบหมาย ให้จัดทัศนศึกษา นักเรียนจะทำอย่างไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt การทัศนศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google