งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
การประยุกต์ใช้หลักการสอน 9 ประการของโรเบิร์ต กานเย่ (Robert Gagne) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ กัมพล ติปิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

2 ความสำคัญของปัญหา รายวิชาการขาย 1 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาระดับ ปวช.1 ทุกแผนกต้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาในสาขาพาณิชยกรรม รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษามีความรู้เรื่องความสำคัญของการขาย แนวคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการขาย ประเภทและลักษณะของการขาย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า และคู่แข่งขัน และเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงาน โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวข้องกับงานขาย แต่จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่านักศึกษายังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการประยุกต์ใช้หลักการสอน 9 ประการของโรเบิร์ต กานเย่ (Robert Gagne) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการขาย ของนักศึกษาระดับ ปวช.1

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการประยุกต์หลักการสอน 9 ประการของกานเย่ (Robert Gagne) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา ในรายวิชาการขาย 1 ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับ ปวช.1 ที่เรียนรายวิชาการขาย 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 134 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการขาย 1 ที่ประยุกต์หลักการสอน 9 ประการของ โรเบิร์ต กานเย่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียน/หลังเรียน) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้หลักการสอน 9 ประการของกานเย่ ในรายวิชาการขาย 1

4 หลักการคิด 9 ประการของกานเย่
กรอบแนวคิดการวิจัย หลักการคิด 9 ประการของกานเย่ 1.เร่งเร้าความสนใจ  (Gain Attention) 2. บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) 3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) 4. นำเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) 5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) 6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) 7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) 8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) 9. สรุปและนำไปใช้(Review and Transfer) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ความพึงพอใจของนักศีกษา

5 ผังสรุป สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาก่อนเรียนและปัญหาที่เกิดขึ้น
ประยุกต์หลักการสอน 9 ประการของกานเย่ (Robert Gagne) จัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

6 สรุปผลการวิจัย จากการประยุกต์ใช้หลักการสอน 9 ประการของกานเย่ สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1. จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักศึกษามีคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยก่อนเรียนนักศึกษามีคะแนนทดสอบเฉลี่ย คะแนน และหลังเรียน นักศึกษามีคะแนนทดสอบเฉลี่ย คะแนน

7 สรุปผลการวิจัย 2. จากการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้หลักการสอน 9 ประการของกานเย่ ในรายวิชาการขาย 1 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.47 สำหรับประเด็นที่นักศึกษาเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ทำให้นักศึกษามีส่วนรวมในการเรียนมากขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.45 และและประเด็นที่นักศึกษาเห็นด้วยน้อยที่สุดได้แก่การจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้หลักการสอน 9 ประการของกานเย่ ช่วยให้นักศึกษา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น

8


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google