งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมอนามัย เพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ “ การสร้างการมีส่วนร่วมและขีด ความสามารถของภาคีเครือข่าย ” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมอนามัย เพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ “ การสร้างการมีส่วนร่วมและขีด ความสามารถของภาคีเครือข่าย ” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมอนามัย เพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ “ การสร้างการมีส่วนร่วมและขีด ความสามารถของภาคีเครือข่าย ” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1. การบริหารจัดการการเรียนรู้ 2. การถ่ายทอด / การสื่อสาร 3. การให้คำปรึกษา 4. การเจรจาต่อรอง 5. การโฆษณา / ส่งเสริมการขาย 6. การมุ่งเน้นลูกค้า / การบริหาร ความสัมพันธ์ลูกค้า

2 มีขบวนการอบรมรวม 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 24-27 ม. ค. 49 ณ โรงแรม บางกอกกอล์ฟสปา สร้างแนวคิดการ ดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนภาคี และ ดำเนินงานในพื้นที่ เป็นเวลา 3 เดือน ( ศูนย์ฯละ 1 พื้นที่ อาจเป็น เทศบาล อบต. อยู่ในดุลยพินิจของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับโครงการเมืองน่า อยู่ ) ครั้งที่ 2 ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ โดยทีมวิทยากร เพื่อการฝึก ปฏิบัติ จะเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆ เป็นการให้การอบรมในพื้นที่ ( เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2549) ครั้งที่ 3 นำผลการดำเนินงานมาสรุปเป็น บทเรียน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมี ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม คือ การถอด เป็นบทเรียนได้ ( ประมาณปลาย เดือนสิงหาคม 2549)

3 ผู้เข้ารับการอบรม แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย จนท. ศูนย์อนามัย เขตละ 2 คน รวม 24 คน จนท. ศูนย์อนามัย เขตละ 2 คน รวม 24 คน ทีมส่วนกลาง ทีมส่วนกลาง ประมาณ 30 คน ( เข้าร่วมการ ฝึกอบรมทั้ง 3 ขั้นตอน ) รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานที่มีภารกิจ เกี่ยวข้องกับภาคีและเครือข่าย ผู้บริหารหน่วยงานที่มีภารกิจ เกี่ยวข้องกับภาคีและเครือข่าย จนท. ส่วนกลาง จนท. ส่วนกลาง ประมาณ 35 – 50 คน สร้างการ รับรู้และเรียนรู้ ในรูปแบบการ ฝึกอบรม ไม่มีงานในภาคสนาม จัดแยกต่างหาก ประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2549

4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรกรมอนามัยจะมีทักษะด้านการ ขับเคลื่อนกลยุทธ์การสร้าง การมีส่วนร่วมและ เสริมสร้างขีดความสามารถของภาคีและเครือข่าย ทั้ง 6 ประเด็น ตามแนวทางข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลงฯ และเพิ่มทักษะในการขับเคลื่อน โครงการเมืองน่าอยู่ได้


ดาวน์โหลด ppt โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมอนามัย เพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ “ การสร้างการมีส่วนร่วมและขีด ความสามารถของภาคีเครือข่าย ” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google