งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาองค์กร กรมอนามัย เรื่อง PMQA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาองค์กร กรมอนามัย เรื่อง PMQA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาองค์กร กรมอนามัย เรื่อง PMQA
การประชุมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ผู้ดำเนินงาน PMQA ของกรมอนามัย รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมรมมาการ์เด้น กทม. รุ่นที่ 2 วันที่ พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี การพัฒนาองค์กร กรมอนามัย เรื่อง PMQA โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

2 เรื่องที่กรมอนามัยต้องดำเนินการ
1) ต้องบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์กรมอนามัย เรื่องที่กรมอนามัยต้องดำเนินการ 2) ต้องดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. ตาม “คำรับรอง” KPI 12 3) ต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้ได้ตาม เกณฑ์ PMQA Fast Track

3 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร) กรมอนามัย
การพัฒนาองค์กร ปี 51 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร) กรมอนามัย หาความต้องการ กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง ประเมินองค์กร แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ เสริมศักยภาพ ปฏิบัติตามแผน วัดและประเมินผล ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หมวด 3 (สลก.) กพร. คณะกรรมการ -หมวด7 หมวด 2 (กองแผน) -หมวด2 (กองแผน) -ทุกหน่วยงาน -หมวด 5,6 (กอง จ./สส.สว.) ทุกหน่วยงาน -หมวด 4 (กองแผน) คณะกรรมการ (หมวด 1) KPI 12 คณะกรรมการ Fast track (PMQA) คณะกรรมการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1-13 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปี 51 มิติที่ 1 มิติที่ 2 KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 4 KPI 5 สลก./กพร. กองแผน KPI 6 ทุจริต,ธรรมาภิบาล KPI 7 กอง จ./กตส. KPI 1 ศูนย์บริการร่วม สลก./กพร. กพร. มิติที่ 3 มิติที่ 4 KPI 10 กพร. KPI 12 คณะกรรมการ PMQA (Fast tracK) KPI 8 KPI 11 กองคลัง กอง ค/จ./ผ./กตส. KPI 13 ศกม. KPI 9 สลก.

4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรมอนามัย
ภาพรวม การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เพื่อพัฒนาให้กรมอนามัยไปสู่ความเป็นเลิศ High Performance Organization (HPO) คะแนนการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA ดำเนินการพัฒนาองค์กรให้ได้คะแนน 350 – 650 คะแนน ภายในปี 2552 Fast Track หมายเหตุ - ประเภทที่ 1 รางวัล“คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (650 คะแนน) - ประเภทที่ 2 รางวัล “ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ” (350 คะแนน) - ประเภทที่ 3 รางวัล “ความใส่ใจพัฒนาคุณภาพด้าน.... (80%ของ คะแนนเต็มของแต่ละหมวดนั้น)

6 กลวิธีที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาแบบทั่วทั้งองค์กร จำต้องดำเนินการด้วยกลวิธี 3 เรื่อง ดังนี้ (1) ต้องสร้างระบบกลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจน (2) ต้องบริหารจัดการอย่างเป็นองค์รวมและเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ระหว่าง - หมวด 1 ถึงหมวด 7 - ระดับกรม กับ ระดับหน่วยงานย่อย ?? (3) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมงานและบุคลากรของหน่วยงานย่อยให้มีความรู้และประยุกต์ใช้เครื่องมือ PMQAอย่างเป็นระบบ ?? ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการ PMQA ให้กลมกลืนไปกับงานประจำที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

7 กลไกการดำเนินการ ผ ล ลั พ ธ์
คณะกรรมการ กพร. กรมอนามัย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการ ติดตามกำกับ ตัวชี้วัด กพร.(1-13) คณะ กก. PMQA หมวด 1 2 3 4.1 6 4.2 5 7 คณะกรรมการ PMQA (Fast Track) (26คน) ลงสู่งานประจำ ทีม PMQA (KPI 12) ทีม Audit PMQA ดำเนินการโครงการเฉพาะ /โครงการบูรณาการ โดยร่วมกับหน่วยงานย่อย หน่วยงานเจ้าภาพ (กองแผน/กอง จ./กอง ค./สลก./ สทป./ กพร.) สนับสนุน/ช่วยเหลือ ทีม PMQAของหน่วยงานย่อย บรรลุ KPI ตามแผนยุทธศาสตร์กรมฯในมิติด้าน System & Driver แก้ปัญหา OFI บรรลุ KPI 12 Self Assessment Reportระดับกรม บรรลุ KPI ตามเกณฑ์ประเมินของ ก.พ.ร. (1-13) พัฒนา PMQA ใน หน่วยงานย่อย ประกวดปลายปี ผ ล ลั พ ธ์

8 สถานการณ์การดำเนินงาน PMQA
คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการ PMQA (Fast Track) (26คน) คณะ กก. PMQA หมวด 1 2 3 4.1 6 4.2 5 7 ทีม Audit PMQA ทีม PMQA (KPI 12) สำนัก/กอง/ศูนย์ฯ ทีม PMQAของหน่วยงานย่อย ประเมินตนเองรายหมวด(รอบ 1) ปรับปรุง OFI ภาพรวมตามหมวด ดำเนิน การตาม KPI 12 (RM/ICT/KM/HRP) สนับสนุน/ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ /ร่วมประชุม ประเมินตนเอง ประเมินตนเองรายหมวด(รอบ 2) ผลลัพธ์การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA การจัดทำแบบฟอร์ม 1-8 การจัดทำ แบบฟอร์ม 1-7 ทั่วทั้ง องค์กร

9 ความเชื่อมโยงของ OFI ในแต่ละหมวด
หมวด 1 OFI หมวด 2 OFI หมวด 3 ระบบแผน + การถ่ายทอด ระบบข้อมูลสารสนเทศ วัฒนธรรมองค์กร ขาดการมีส่วนร่วมทำแผน ระบบรายงาน + ศูนย์ข้อมูลกลาง ประเมินผลแผน 4 ปี อย่างครอบคลุม ระบบรับฟังความต้อง การ/คาด หวังของ C/SH ทบทวน/ปรับปรุงการรับฟัง ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน OFI หมวด 4 OFI หมวด 5 ระบบวัดผล KPI ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบติดตามประเมินผล ระบบการประเมินผลบุคคล ระบบการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ความต้องการความก้าวหน้า กำหนด KPI และวิธีประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ แรงจูงใจบุคลากร OFI หมวด 6 การถ่ายทอดองค์ความรู้แบบมืออาชีพ ระบบข้อมูล ระบบการเผยแพร่ และเปลี่ยนผลการปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า การนำความต้องการของ C และ SH มาจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญ การกำหนดเกณฑ์ในการจัดทำกระบวนการสนับสนุน ไม่มีข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติให้บรรลุข้อกำหนดที่สำคัญ ระบบการเรียนรู้รับฟังความต้องการของ C/SH ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการจัดทำแผน/การถ่ายทอด HRM ระบบวัด/ประเมินผล

10 สถานการณ์การดำเนินงาน PMQA
คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการ PMQA (Fast Track) (26คน) คณะ กก. PMQA หมวด 1 2 3 4.1 6 4.2 5 7 ทีม Audit PMQA ทีม PMQA (KPI 12) สำนัก/กอง/ศูนย์ฯ ทีม PMQAของหน่วยงานย่อย ประเมินตนเองรายหมวด(รอบ 1) ปรับปรุง OFI ภาพรวมตามหมวด ดำเนิน การตาม KPI 12 (RM/ICT/KM/HRP) สนับสนุน/ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ /ร่วมประชุม ประเมินตนเอง ประเมินตนเองรายหมวด(รอบ 2) ผลลัพธ์การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA การจัดทำแบบฟอร์ม 1-8 การจัดทำ แบบฟอร์ม 1-7 ทั่วทั้ง องค์กร

11 แบบฟอร์ม 1 – 8 ตาม KPI 12 การทบทวนลักษณะสำคัญขอบององค์กร
การประเมินตนเองตามมาตรฐานที่กำหนด (Checklist) ผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองค์กรรายหัวข้อ รายงงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง รายงานการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการปรับปรุง แผนการปรับปรุงองค์กรตาม OFI แบบแสดงหลักฐานที่สำคัญ (ประกอบการดำเนินการแต่ละหมวด) รายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

12 สถานการณ์การดำเนินงาน PMQA
คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการ PMQA (Fast Track) (26คน) คณะ กก. PMQA หมวด 1 2 3 4.1 6 4.2 5 7 ทีม Audit PMQA ทีม PMQA (KPI 12) สำนัก/กอง/ศูนย์ฯ ทีม PMQAของหน่วยงานย่อย ประเมินตนเองรายหมวด(รอบ 1) ปรับปรุง OFI ภาพรวมตามหมวด ดำเนิน การตาม KPI 12 (RM/ICT/KM/HRP) สนับสนุน/ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ /ร่วมประชุม ประเมินตนเอง ประเมินตนเองรายหมวด(รอบ 2) ผลลัพธ์การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA การจัดทำแบบฟอร์ม 1-8 การจัดทำ แบบฟอร์ม 1-7 ทั่วทั้ง องค์กร

13 การสนับสนุน / ช่วยเหลือ
คณะกรรมการ PMQA (Fast Track) (26คน) อบรมเครื่องมือSelf Ass. ...(สทป.+FT) อบรมกระบวนการพัฒนา ...(กพร.+FT) PMQA ระดับ หน่วยงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติ (กพร.+FT) ติดตามนิเทศสนับสนุน (กพร.+FT) ประกวด/ประเมินผล ..(สทป.กพร.+FT) ระดับกรม สำนัก/กอง/ศูนย์ฯ ทีม PMQAของหน่วยงานย่อย การจัดทำ แบบฟอร์ม 1-8

14 ให้ความร่วมมือ / มีส่วนร่วม
คณะ กก. PMQA หมวด 1 2 3 4.1 6 4.2 5 7 คณะกรรมการ PMQA (Fast Track) (26คน) สนับสนุน/ช่วยเหลือ ดำเนินการปรับปรุง OFI กรมอนามัย พัฒนาการนำระดับกลาง/การ ..(หมวด 1) สื่อสารภายในองค์กร เรียนรู้ความต้องการ SH/C (หมวด 3) จัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบ มีส่วนร่วมและแผน RM (หมวด 2) จัดทำแผน HRD plan (หมวด 5) จัดทำแผน KM กรมอนามัย....(หมวด 4.2) จัดทำบัญชีคลังข้อมูลกลาง....(หมวด 4.1) จัดทำ SOP กระบวนงานหลัก.....(หมวด 6) /สนับสนุน สำนัก/กอง/ศูนย์ฯ ทีม PMQAของหน่วยงานย่อย เกิดทั่วทั้งองค์กร ประเมินตนเองภาพกรมรายหมวด(รอบ 2) การจัดทำแบบฟอร์ม 1-8 บรรลุการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์รางวัล PMQA ( คะแนน)

15 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.50 – มี.ค.51)
หมวด การดำเนินงาน วันที่ ภาพรวม 1. ส่งผู้แทนกรมเข้ารับการอบรม 7 คน 2. ทบทวนและแต่งตั้ง คกก./คทง.ระดับกรม 3. ประชุมชี้แจง ผบ.ครั้งที่ 1 และศึกษาดูงานโรงแยกก๊าซระยอง 4. จัดส่งสำเนา CD วีดิทัศน์ และ CD ข้อมูลการอบรม PMQA ให้ ผบ.กรม และทุกหน่วยงาน 21-24 ม.ค.51 - 8-10 ม.ค.51 21 ธ.ค.50, 28 ม.ค.51 ลักษณะสำคัญขององค์กร 1. ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร 15 ก.พ.51 หมวด 1 1. ประชุม “การเสริมสร้างศักยภาพและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้นำในยุค PMQA” ครั้งที่ 1 และศึกษาดูงานโรงแยกก๊าซระยอง

16 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.50 – มี.ค.51)
หมวด การดำเนินงาน วันที่ หมวด 2 1. ประชุมการบริหารความเสี่ยงของกรมอนามัย 2. ประชุมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 3. จัดให้มีการลงนามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน 4. ประชุมประเมินผลตนเอง (หมวด 2) 26 ธ.ค.50 4-6 ก.พ.51 20 ก.พ.51 26-28 มี.ค.51 หมวด 3 1. ส่งแบบฟอร์มให้หน่วยงานวิเคราะห์ C/SH ของหน่วยงานตาม 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ประชุมวิเคราะห์ C/SH ของกรมอนามัยตาม 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ส่งผลการวิเคราะห์ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นอีกครั้ง 10 ม.ค.51 14-15 ก.พ.51 15 ก.พ.51 หมวด 4 1. ประชุมการพัฒนาโครงสร้างบัญชีข้อมูลกรม 2. ประชุมพิจารณา TOR โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ กรม 3. ประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงาน ‘51 และการประเมินตนเอง 4. ประชุมประเมินผลตนเอง (หมวด 4) 12 ธ.ค.50 28 ม.ค.51 7 ก.พ.51

17 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.50 – มี.ค.51)
หมวด การดำเนินงาน วันที่ หมวด 5 1. ประชุมให้ความรู้และทำการประเมินตนเอง (หมวด 5) 2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานทำการประเมินหมวด 5 ในภาพกรม 19-20 ก.พ.51 28 ก.พ.51 หมวด 6 1. ประชุม ลปรร. กระบวนการสร้างคุณค่า 2. ประชุมทำ SOP 4 กระบวนการสร้างคุณค่า 3. ประชุมปรับปรุง SOP 4 กระบวนการสร้างคุณค่า 4. ประชุมพิจารณาร่าง SOP 4 กระบวนการสนับสนุน 24-26 ต.ค.50 2-4 ธ.ค.50 7-8 ก.พ.51 6 มี.ค.51 หมวด 7 1. ประชุมชี้แจงเกณฑ์ KPI 12 (PMQA) และให้หมวด 1-7 ทำการประเมินผลตนเอง 23-25 มี.ค.51

18 ผลการประเมินตนเองรายหมวดครั้งที่ 1/2551
ประเมิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

19 แผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนต่อไป (เม.ย. – ก.ย.51)
แผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนต่อไป (เม.ย. – ก.ย.51) หมวด การดำเนินงาน หมวด 1 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพ และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้นำในยุค PMQA” ครั้งที่ 2 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำในยุค PMQA” 3. ประเมินผลระบบการสื่อสารภายในของกรม หมวด 2 1. ประชุมถ่ายทอดแผนที่ยุทธศาสตร์กรมสู่การปฏิบัติ (แผน OFI) 2. ติดตามผลการรับรู้และเข้าใจในแผนที่ยุทธศาสตร์กรม 3. ประชุมถอดบทเรียน/ความรู้ของการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์กรม

20 แผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนต่อไป (เม.ย. – ก.ย.51)
หมวด การดำเนินงาน หมวด 3 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแบบฟอร์มการหาความต้องการของลูกค้าตาม 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และตามภารกิจ 2. จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จัดลำดับความสำคัญ และทำแผนปรับปรุง 3 ครั้ง 4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมวด 3 หมวด 4 1. จัดจ้างที่ปรึกษา 2. ประชุมทำแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ ปี (รายงานเบื้องต้น) 3. ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและการเตรียมพร้อมให้ข้อมูลของหน่วยงาน 4. ที่ปรึกษาส่งรายงานการวิเคราะห์ และสำรวจความต้องการด้านระบบสารสนเทศและข้อมูลของกรมฯ 5. ประชุมวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้งบประมาณ 6. ที่ปรึกษาส่งรายงานและร่างแผนแม่บทฯ 7. ที่ปรึกษาส่งรายงานร่างการวิเคราะห์โครงสร้างบัญชีข้อมูลที่สำคัญตามภารกิจของกรมฯ 8. ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (แผนแม่บทฯ และโครงสร้างบัญชีข้อมูล)

21 แผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนต่อไป (เม.ย. – ก.ย.51)
แผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนต่อไป (เม.ย. – ก.ย.51) หมวด การดำเนินงาน หมวด 5 1. ประชุมเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯตามแนวทาง PMQA” 3 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน หมวด 6 1. ประชุมวิพากษ์ SOP ของ 4 กระบวนงานหลัก 2. ประชุมวิพากษ์ และปรับปรุง SOP ของ 4 กระบวนงานสนับสนุน 4 ครั้ง 3. สื่อสาร SOP ให้ทุกหน่วยงาน หมวด 7 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงหมวด 2 ครั้ง (29-30 พ.ค.51 และ มิ.ย.51) 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่าง PMQA 2 ครั้ง (4-5 ก.ค.51 และ ก.ย.51) 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมิน (20-11 พ.ค.51)

22 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาองค์กร กรมอนามัย เรื่อง PMQA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google