งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
โดย นางสาวภาวนา เผือกผาสุข นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1

2 จากหลักการ การปฏิบัติ
2

3 1.อำนาจ 2.รูปแบบ 3.ขั้นตอน / วิธีการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 1.อำนาจ ปลัดกระทรวง คำสั่ง 2.รูปแบบ บัญชีแนบท้าย 3.ขั้นตอน / วิธีการ 3

4 อำนาจผู้ว่าฯ ตาม ม 57 (11) ประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ ประเภททั่วไป อาวุโส ที่ นร 1001/76 ลว. 23 มี.ค. 53 4

5 ตัวอย่างที่ 1 5

6 ตัวอย่างที่ 1 6

7 ตัวอย่างที่ 2 7

8 ตัวอย่างที่ 2 8

9 ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ
กรณีบรรจุฯ ก่อน 1 ต.ค. 53 วุฒิ บรรจุเมื่อ เงินเดือนเดิม จำนวนเงิน ที่ปรับเพิ่ม เงินเดือน ที่ได้รับ หลังปรับ ณ 1 ต.ค. 53 ปวส. 21 มิ.ย. 53 7,100 200 7,300 ป.ตรี 9 ก.ย. 53 7,940 760 8,700 ป.โท 9,700 2,300 12,000 9

10 ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มผู้ที่ได้รับการปรับวุฒิ ก่อน 1 ต.ค. 53 (1)
ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มผู้ที่ได้รับการปรับวุฒิ ก่อน 1 ต.ค (1) นางลลิตาฯ รพ.ตาก 8 ก.ค. 53 วุฒิบัตรฯอายุรศาสตร์ ปรับวุฒิ เงินเดือน 13,110 บาท 1 ต.ค. 53 เลื่อนเงินเดือน 3% เป็น ,580 บาท ช่วงเงินเดือน 13, ,900 3,090 16,810 นางลลิตาฯ = 13, ,090 = 16,670 ปรับตาม ว 31/ ต.ค. 53 10

11 ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มผู้ที่ได้รับการปรับวุฒิ ก่อน 1 ต.ค. 53 (2)
ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มผู้ที่ได้รับการปรับวุฒิ ก่อน 1 ต.ค (2) นางสาวผาณิต 9 ก.ค. 52 วุฒิบัตรฯอายุรศาสตร์ ปรับวุฒิ เงินเดือน 13,110 บาท 1 ต.ค. 53 เลื่อนเงินเดือน 3% เป็น ,550 บาท ช่วงเงินเดือน 15,510 – 16,300 2,400 18,410 ปรับตาม ว 31/ ต.ค นางสาวผาณิต = 15, ,400 = 17,950 11

12 เอกสารแนบท้าย 1 เอกสารแนบท้าย 1 (ก) อัตราเงินเดือน ที่ ก.พ.รับรอง (ในประเทศ) 30 วุฒิ เอกสารแนบท้าย 1 (ข) อัตราเงินเดือน ที่ ก.พ. รับรอง (ต่างประเทศ) 13 วุฒิ เอกสารแนบท้าย 1 (ค) ผู้ทำการในเรือ (สป.ไม่ต้องใช้) ใช้ในการบรรจุ /ปรับวุฒิ ตั้งแต่ 1 ต.ค และต่อ ๆ ไป 12

13 เอกสารแนบท้าย 2 เอกสารแนบท้าย 2 (ก) ปัจจัยสายงานประเภทวิชาการ ที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 54 สายงาน เอกสารแนบท้าย 2 (ข) ปัจจัยสายงานประเภททั่วไป ที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 36 สายงาน ใช้ในการกำหนดอัตราเงินเดือนแบบช่วงจาก อ.ก.พ.กระทรวงเห็นชอบ จะเริ่มใช้ 1 เม.ย. 2554 13

14 (ปรับครั้งเดียวมีผล 1 ต.ค. 53)
เอกสารแนบท้าย 3 เอกสารแนบท้าย 3 (ก) วุฒิ (ในประเทศ) 30 วุฒิ เอกสารแนบท้าย 3 (ข) วุฒิ (ต่างประเทศ) 13 วุฒิ เอกสารแนบท้าย 3 (ค) วุฒิผู้ทำการในเรือ (สป.ไม่ต้องใช้) ใช้สำหรับปรับเงินชดเชยสำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการอยู่ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2553 (ปรับครั้งเดียวมีผล 1 ต.ค. 53) 14

15 ข้าราชการบรรจุก่อน 1 ต.ค. 53
เอกสารแนบ 3 (ก) ข้าราชการบรรจุก่อน 1 ต.ค. 53 ลำดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ ช่วงเงินเดือน 1 วุฒิบัตรแพทย์ 4 – 5 ปี 13,690 – 22,220 (แบ่งเป็น 11 ช่วง) 3 วุฒิบัตรแพทย์ 3 ปี 13,110 – 21,500 (แบ่งเป็น 11 ช่วง) 14 พบ + ใบอนุญาต ทพ + ใบอนุญาต 10,190 – 17,000 (แบ่งเป็น 12 ช่วง) 15

16 ข้าราชการบรรจุก่อน 1 ต.ค. 53
เอกสารแนบ 3 (ก) ข้าราชการบรรจุก่อน 1 ต.ค. 53 ลำดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ ช่วงเงินเดือน 13 ปริญญาโททั่วไป หรือ เทียบเท่า 9,700 – 16,300 (แบ่งเป็น 11 ช่วง) 15 พบ ทพ 16 เภสัช 6 ปี ไม่ได้รับใบอนุญาต 16

17 ข้าราชการบรรจุก่อน 1 ต.ค. 53
เอกสารแนบ 3 (ก) ข้าราชการบรรจุก่อน 1 ต.ค. 53 ลำดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ ช่วงเงินเดือน 19 ป.ตรี 5 ปี (ที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี) (เภสัช สถาปัตย) 8, ,400 (แบ่งเป็น 7 ช่วง) 20 ป.ตรี 4 ปี 7, ,200 (แบ่งเป็น 7 ช่วง) 17

18 ข้าราชการบรรจุก่อน 1 ต.ค. 53
เอกสารแนบ 3 (ก) ข้าราชการบรรจุก่อน 1 ต.ค. 53 ลำดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ ช่วงเงินเดือน 22 ปวส. (3 ปี ต่อจากมัธยมปลาย) 7.100 – 11,600 (แบ่งเป็น 3 ช่วง) 23 ปวท. 6,470 – 10,700 (แบ่งเป็น 3 ช่วง) 24 ปวช. 5,760 – 9,600 (แบ่งเป็น 3 ช่วง) 18

19 ผู้ที่จะได้รับการปรับเงินเดือน 2. ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
สรุป ! ผู้ที่จะได้รับการปรับเงินเดือน 1. มีผล 1 ต.ค. 53 2. ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในวันที่ 1 ต.ค. 53 19

20 จังหวัดต้องทำอะไร??? 1. บรรจุขั้นใหม่ แต่ 1 ต.ค. 53
1. บรรจุขั้นใหม่ แต่ 1 ต.ค. 53 2. ปรับเงินเดือนคนที่บรรจุก่อน / ปรับวุฒิก่อน 1 ต.ค. 53 20

21 จะประกาศให้ถือปฏิบัติเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง
สป. ต้องทำอะไร??? 1. บรรจุขั้นใหม่ (ส่วนกลาง) แต่ 1 ต.ค. 53 2. ปรับเงินเดือนคนที่บรรจุก่อน /ปรับวุฒิก่อน (ส่วนกลาง) 1 ต.ค. 53 3. กำหนดเกณฑ์การบรรจุแบบช่วง เริ่มใช้ เม.ย. 54 / 1 ต.ค / 1 เม.ย. 55 ฯลฯ จะประกาศให้ถือปฏิบัติเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง และ ก.พ. เห็นชอบแล้ว 21

22 แล้วพบกันใหม่..นะคะ 22


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google