งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 1 คุณธรรมจริยธรรมที่ร่วมสร้าง... จิตสำนึกสาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 1 คุณธรรมจริยธรรมที่ร่วมสร้าง... จิตสำนึกสาธารณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 1 คุณธรรมจริยธรรมที่ร่วมสร้าง... จิตสำนึกสาธารณะ

2 โครงการถนนคนดี วัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชู นักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในเวทีกลาง นำเสนอผลงาน (Oral, Poster presentation) รูปแบบการเสวนา

3 โครงการบูรณการจิตวิญญาณ สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ ใน หมวดศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณการด้านจิตวิญญาณ สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ เพื่อสอดคล้อง บริบท ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ วัฒนธรรม กิจกรรม จัดกิจกรรมต่างๆสอดคล้องกับหลักศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมที่นักศึกษา ภาคี เครือข่าย ต้องการ

4 ปัญหา # ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร # ภาระงานสอน และภาระการเรียน # ความไม่สงบของพื้นที่ # ทัศนคติของนักศึกษา # สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ( ภายใน และภายนอก ) แนวทางการแก้ไขปัญหา การระดมความคิด ร่วมมือทำ และสร้างนโยบาย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ บุคลากร ภายในหน่วยงาน

5 พี่นงค์ N SunN Boy P’ โต N รี P’ Cin P กิต P’ เอก P’ ญา N Candy พี่แอน

6 Thank you very much


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 1 คุณธรรมจริยธรรมที่ร่วมสร้าง... จิตสำนึกสาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google