งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อ ของมาตรฐานสินค้าเกษตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อ ของมาตรฐานสินค้าเกษตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อ ของมาตรฐานสินค้าเกษตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 วรรค สองของกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของ เครื่องหมายการใช้เครื่องหมาย และการ แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับ สินค้าเกษตร พ. ศ. 2553 ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ. ศ. 2551 ผู้อำนวยการสำนักงาน มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของ มาตรฐานที่เกี่ยวกับการรับรองกระบวนการ จัดการของสินค้าเกษตรไว้

3 3 สรุปสาระสำคัญ ในการใช้ชื่อย่อให้ระบุไว้ต่อท้ายรหัส ตาม ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดรหัสในการใช้ และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับ สินค้าเกษตรลงวันที่ 20 กันยายน พ. ศ. 2553

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. มาตรฐานเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดี และการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ให้ใช้ชื่อย่อว่า GAP 2. มาตรฐานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ให้ใช้ชื่อย่อว่า ORGANIC 3. มาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีสำหรับ กระบวนการผลิต และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการ คัดบรรจุ ให้ใช้ชื่อย่อว่า GMP 4. มาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะ ให้ใช้ชื่อย่อว่า GHP 5. มาตรฐานเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์อันตรายและ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ให้ใช้ชื่อย่อว่า HACCP

5 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อ ของมาตรฐานสินค้าเกษตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google