งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

20 May 2556 Problem Analysis and Algorithms in Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "20 May 2556 Problem Analysis and Algorithms in Programming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 20 May 2556 Problem Analysis and Algorithms in Programming

2

3 ตัวอย่างโจทย์ปัญหา : หาพื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า นิยามคำศัพท์ rectangle3 = พื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า width1 = กว้าง long2 = ยาว

4 กระบวนการแก้ปัญหา

5 Solving maintanning Analysis process Running designning Checking problem

6 1. Problem Analysis ( การวิเคราะห์ ปัญหา )

7 ตัวอย่างโปรแกรมอย่าง ง่าย

8 Example1 Problem : Area of rectangle 1. Problem Analysis –1.1 Input = …………………… –1.2 Output = ……………………… width, long rectangle

9 –1.3 Process 1) READ width, long 2) CALCULATE rectangle = width * long 3) PRINT rectangle

10 2. Algorithms ( การจำลอง ความคิดหรือ ออกแบบเป็น ขั้นตอนวิธีการ ทำงาน อย่างละเอียด )

11 2.1 (Pseudo code รหัสเทียม )

12 2.1 Pseudo code 1. START 2. SET width, long, rectangle 3. READ width 4. READ long 5. CALCULATE rectangle = width * long 6. PRINT rectangle 7. END

13 Date : 20 May 2556 2.2. Flowchart ( ผังงาน )

14 2.2 Flowchart START width1, long2, rectangle3 width1 rectangle3 long2 rectangle3 = width1 * long2 END

15 21 May 2556 : Testing Problem : Area of rectangle - Vocabular y triangle = สาม... high = ความสูง base = ฐาน -Operate 1. Problem Analysis 2. Psudo code 3. Flowchart


ดาวน์โหลด ppt 20 May 2556 Problem Analysis and Algorithms in Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google