งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Application Development Overview Nithi Thanon Computer Science Prince of Songkla University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Application Development Overview Nithi Thanon Computer Science Prince of Songkla University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Application Development Overview Nithi Thanon Computer Science Prince of Songkla University

2 นิธิ ทะนนท์ 344-202 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 2 Problem Solving  Computer programs solve problems, using a step-by-step approach  Must follow rules or syntax of the language or the program will not run; or, will run incorrectly

3 นิธิ ทะนนท์ 344-202 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 3Algorithms  A finite set of instructions for solving a problem  Flowchart  Psudocodes START 1. READ X 2. READ Y 3. Compute ARRAY = (X * Y)/2 4. Print ARRAY END

4 นิธิ ทะนนท์ 344-202 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 4 Systems Development Life Cycle (SDLC)

5 นิธิ ทะนนท์ 344-202 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 5  Investigation:  Determine what is required to solve a problem  Analysis:  Develop a logical plan for solving the problem  Design:  Create a detailed plan for implementing the logical plan developed in analysis  Implementation:  Execute the plan developed in analysis and design  Maintenance:  Make improvements and updates to the application

6 นิธิ ทะนนท์ 344-202 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 6 Procedural Programming  Basic programming elements:  Sequence structure: do step A; do step B; do step C  Selection structure: If X is true, do step A; otherwise do step B  Repetition structure: Do step A while X is true  Code organized into procedures

7 นิธิ ทะนนท์ 344-202 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 7 #include "stdafx.h" int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { int x, y, temp; x = 2; y = 1; if (x > y) { temp = x; x = y; y = temp; } printf("%d, %d", x, y); return 0; }

8 นิธิ ทะนนท์ 344-202 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 8 #include "stdafx.h" void swap(int &a, int &b) { int temp; temp = a; a = b; b = temp; } int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { int x, y; x = 2; y = 1; swap(x, y); printf("%d, %d", x, y); return 0; }

9 นิธิ ทะนนท์ 344-202 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 9Example

10 นิธิ ทะนนท์ 344-202 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 10Example

11 นิธิ ทะนนท์ 344-202 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 11Example

12 นิธิ ทะนนท์ 344-202 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 12Example

13 นิธิ ทะนนท์ 344-202 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 13If

14 นิธิ ทะนนท์ 344-202 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 14While


ดาวน์โหลด ppt Application Development Overview Nithi Thanon Computer Science Prince of Songkla University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google