งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม
บทที่ 1 กระบวนการเขียนโปรแกรม

2 โปรแกรม(Program) ความหมายคือ กลุ่มคำสั่ง หรือลำดับคำสั่ง ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการ Programmer : ผู้ที่ทำหน้าที่ในการกำหนดคำสั่ง System Analyst : ผู้ที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ออกแบบระบบ User : ผู้ใช้งานระบบ

3 กระบวนการเขียนโปรแกรม
การกำหนดปัญหา : Problem definition การสร้างอัลกอริธึมและรหัสเทียม : Algorithm and Pseudocode การสร้างผังงานโปรแกรม : Program Flowchart การเขียนโปรแกรม : Source Coding การทดสอบและแก้ไข : Testing and Debugging การจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม : Document

4 กระบวนการเขียนโปรแกรม
กำหนดปัญหา ทำเอกสาร ประกอบ การสร้างอัลกอริธึมและรหัสเทียม การสร้างผังงาน การเขียนโปรแกรม การทดสอบและแก้ไข

5 กำหนดปัญหา หาความต้องการของโจทย์ เช่น ผลลัพท์ที่ต้องการ ข้อมูลที่ต้องใช้ในการประมวลผล วิธีการที่ต้องทำ

6 สร้างอัลกอริธึม ลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มจะได้ผลลัพท์ที่ต้องการ โดยควรคำนึงว่า คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งทีละคำสั่งตามลำดับ คอมพิวเตอร์จะเปรียบเทียบค่าได้ทีละ 2 ค่า อัลกอริธึมที่ดี ใช้ข้อความสั้น ได้ใจความ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย มี 1คำสั่งต่อ 1 ขั้นตอน ใช้ภาษาที่ตีความได้ความหมายเดียว สามารถนำไปเขียน Pseudocode ได้

7 Pseudocode ลำดับขั้นตอนที่เขียนย่อๆ ด้วยคำภาษาอังกฤษ หรือภาษาคอมพิวเตอร์ โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ตามหลักไวยกรณ์ของภาษานั้น

8 การสร้างผังงานโปรแกรม
นำอัลกอริธึมหรือรหัสเทียมมาเขียนใหม่ โดยใช้สัญลักษณ์สากล ผังงานจะบอกลำดับการทำงานและการเชื่อมโยงคำสั่ง

9 การเขียนโปรแกรม นำผังงานที่เขียน(flow chart) มาเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เขียนโดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ของภาษา ภาษาที่เขียนเราเรียกว่า Source Code ซึ่งเมื่อทำการแปลแล้วจะได้ Object Code Source Code Translation Object Code

10 การทดสอบและแก้ไข ทดสอบการทำงานของโปรแกรมด้วยข้อมูลตัวอย่าง
เก็บรวบรวมข้อผิดพลาด เพื่อนำไปแก้ไขจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง 100%

11 จัดทำเอกสาร ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโปรแกรม การแก้ปัญหาของโปรแกรม
ข้อมูลที่ต้องนำเข้า รูปแบบผลลัพท์ที่แสดงผล การเขียนอาจแทรกไว้ในตัวโปรแกรมด้วย

12 องค์ประกอบของงาน Input : การรับข้อมูลเข้า เพื่อนำไปประมวลผลต่อ
Decision : การตัดสินใจเลือกกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง จากเงื่อนไขที่มีอยู่ Process : ขั้นตอนในการประมวลผล หรือการกระทำต่อข้อมูลเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ อันหมายถึง + - * / เป็นต้น Output : คือขั้นตอนในการแสดงผลลัพท์ การกำหนดรูปแบบผลลัพท์ซึ่งอาจเป็นจอภาพ หรือ เครื่องพิมพ์

13 ลักษณะองค์ประกอบของงาน
บางงาน อาจมีไม่ครบทุกองค์ประกอบก็ได้ เช่นอาจมีแค่ input - process - output เป็นต้น งานไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับแบบเดิมทุกครั้งไป การทำงานจริงอาจเริ่มที่ output ก่อนก็ได้แล้วค่อย input ก็ได้

14 Quiz ?


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google