งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการเขียนโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการเขียนโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการเขียนโปรแกรม
พนิดา ทรงรัมย์

2 กระบวนการเขียนโปรแกรม (programming process)
1. การนิยามปัญหา(problem definition) 6. การจัดทำเอกสาร 2. การเตรียมวิธีคิด (การแก้ปัญหา) (algorithm) 3. การเตรียมผังงานโปรแกรม(flowchart) 4. การเขียนโปรแกรม (coding) 5. การตรวจสอบข้อผิดพลาด และการทดสอบ (debugging and testing)

3 ตัวอย่าง ตัวอย่าง หาพื้นที่สามเหลี่ยม 1. การนิยามปัญหา
start ตัวอย่าง หาพื้นที่สามเหลี่ยม Base, Height 1. การนิยามปัญหา input: ฐาน (Base), สูง (Height) output: พื้นที่สามเหลี่ยม (Area) 2. การเตรียมวิธีแก้ปัญหา - รับข้อมูลจากคีย์บอร์ดทีละค่าใส่ในตัวแปร Base และ Height - ทำการคำนวณหาพื้นที่ ½ * Base * Height ผลลัพธ์ที่ได้เก็บไว้ในตัวแปร Area - แสดงพื้นที่สามเหลี่ยมที่อยู่ในตัวแปร Area 3. การเตรียมผังงานโปรแกรม 4. การเขียนโปรแกรม 5. การทดสอบ สมมติตัวเลขขึ้นมา 1 ชุด คือ 4 6 หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จ คำตอบที่ได้คือ Area is 12 Area  ½ * Base * Height; ‘Area is’, Area stop

4 ตัวอย่าง start ตัวอย่าง 2.1นายหน้าค้าที่ดินต้องการแปลงหน่วยเป็นตารางวาให้เป็นตารางเมตร ID 1. นิยามปัญหา - input: รหัส (ID), ความกว้าง (WidthW) และ ความยาว(LengthW) - output: ตารางวา (Area) 2. วิธีแก้ปัญหา 2.1 รับค่าจากคีย์บอร์ดทีละค่าเก็บไว้ในตัวแปร ID, WidthW, LengthW 2.2 แปลงความกว้างจากวา->เมตร WidthW * 2 เก็บไว้ใน WidthM 2.3 แปลงความยาวจากวา->เมตร LengthW * 2 เก็บไว้ใน LengthM (1 วา = 2 เมตร) 2.4 คำนวณพื้นที่ WidthM * LengthM เก็บไว้ใน Area 2.5 แสดงรหัสและพื้นที่ตารางเมตรในตัวแปร Area 3. ผังงานโปรแกรม 4. เขียนโปรแกรม 5. ทดสอบ สมมติตัเลขขึ้นมา 1 ชุด เช่น ผลลัพธ์: 11 Area is 2400 6. ในกรณีที่ต้องปรับปรุง ? WidthW LengthW WidthM  WidthW * 2; LengthM  LengthW * 2; Area  WidthM * LengthM; ID, ’space is ’, Area stop

5 ตัวอย่าง ปรับปรุง ตัวอย่าง 2.1 start 1. นิยามปัญหา
- input: รหัส (ID), ความกว้าง (WidthW) และ ความยาว(LengthW) - output: ตารางวา (Area) 2. วิธีแก้ปัญหา 2.1 รับค่าจากคีย์บอร์ดเก็บไว้ในตัวแปร ID, WidthW, LengthW 2.2 คำนวณพื้นที่ WidthW * LengthW*4 เก็บไว้ใน Area 2.5 แสดงรหัสและพื้นที่ตารางเมตรในตัวแปร Area 3. ผังงานโปรแกรม 4. เขียนโปรแกรม 5. ทดสอบ สมมติตัเลขขึ้นมา 1 ชุด เช่น ผลลัพธ์: 11 Area is 2400 6. ในกรณีที่ต้องปรับปรุง ? ID, WidthW, LengthW Area  WidthW * LengthW*4; ID, ’space is ’, Area stop

6 ตัวอย่าง start Cnt0; ตัวอย่าง 2.2 การนับจำนวนตัวเลขที่รับเข้ามาทางคีย์บอร์ดมีกี่จำนวน 1. นิยามปัญหา - input: ตัวเลข - output: จำนวนตัวเลขที่รับเข้าไป 2. วิธีแก้ปัญหา 2.1 ตัวนับ Cnt = 0 2.2 รับค่าจากคีย์บอด เก็บไว้ในตัวแปร X 2.3 เพิ่มตัวนับ Cnt เข้าอีกหนึ่ง ถ้าค่า X = 0 ให้ไป 2.5 2.4 ไปขั้นตอนที่ 2.2 2.5 แสดง ค่าของตัวนับ 3. ผังงานโปรแกรม 4. เขียนโปรแกรม 5. ทดสอบ สมมติตัเลขขึ้นมา 1 ชุด เช่น ผลลัพธ์: 3 X Y X=0 N Cnt CntCnt+1; stop

7 แบบฝึกหัด 2.1 start Cnt0; ทดสอบกับข้อมูล 2 5 9 8 9 0 ผลลัพธ์ = 2 ? X
1 2 Y X=0 X : 2 5 9 8 9 N N Cnt X=9 Y stop CntCnt+1;

8 แบบฝึกหัด 2.2 บริษัทแห่งหนึ่งต้องการทราบรายได้ของพนักงานขาย โดยข้อมูลที่มีประกอบด้วย รหัสพนักงานขาย (id) เงินเดือน(sal) ยอดขาย (Amt) จำนวนที่ขาย (Num) อัตราค่านายหน้า (Agrate) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ ค่านายหน้า (Agent) = ยอดขาย x อัตราค่านายหน้า ถ้าจำนวนสินค้าที่ขายมากกว่า 10 หน่วย จะได้โบนัสพิเศษ (bonus)อีก 5,000 บาท รายได้ = เงินเดือน + ค่านายหน้า + โบนัส เขียนผังงานโปรแกรมเพื่อ แสดงวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว

9 Income  Sal+Agent+Bonus;
แบบฝึกหัด 2.1 start Id, Sal, Amt, Num, Agrate Agent  Amt * Agrate; N Num>10 Bonus  0; Y Bonus  5000; Income  Sal+Agent+Bonus; Income stop


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการเขียนโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google