งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ จำนวนของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. เจ้าภาพหลัก : กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

2 ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ จำนวนของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. หน่วยวัด : ครัวเรือน น้ำหนัก : ร้อยละ ๕ ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย : หมายถึง ครัวเรือน ที่มีรายได้เฉลี่ย ต่ำกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี จากการสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๖๔,๙๗๓ ครัวเรือน ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือน พิจารณาจากการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการการ : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต ของส่วนราชการ ชุมชน ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง จนครัวเรือนยากจนเป้าหมายสามารถยกระดับรายได้เฉลี่ยสูงกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี

3 เกณฑ์การให้คะแนน : เกณฑ์การให้คะแนน
กำหนดเป็นระดับขั้นความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น ๕ ระดับ โดยแต่ละระดับดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังนี้ ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ที่ ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี คงเหลือ ร้อยละ ๗๐ (๔๕,๔๘๒ ครัวเรือน) คงเหลือ ร้อยละ ๖๕ (๔๒,๒๓๓ ครัวเรือน) คงเหลือ ร้อยละ ๖๐ (๓๘,๙๘๔ ครัวเรือน) คงเหลือ ร้อยละ ๕๕ (๓๕,๗๓๖ ครัวเรือน) คงเหลือ ร้อยละ ๕๐ (๓๒,๔๘๗ ครัวเรือน)

4 เงื่อนไข : ๑. กรณีพื้นที่ใดมีครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี ในปี ๒๕๕๔ ย้ายออกนอกพื้นที่ หรือเสียชีวิตและไม่เหลือสมาชิกรายอื่นในครัวเรือนแล้ว ให้นำจำนวนครัวเรือนดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนครัวเรือนเป้าหมายในปี ๒๕๔๔ (๖๔,๙๗๓ ครัวเรือน) คงเหลือเท่าใดจึงใช้เป็นฐานคำนวณค่าคะแนน ๒. หากหัวหน้าครัวเรือนยากจนเป้าหมายเสียชีวิตแต่ยังคงเหลือสมาชิกรายอื่นอยู่ ให้ดำเนินการสนับสนุนสมาชิกคงเหลือบริหารจัดการชีวิตเพื่อยกระดับรายได้ให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

5 แหล่งข้อมูล : ๑. ข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ด้านรายได้ ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๖๔,๙๗๓ ครัวเรือน ได้จากการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๔๔ โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการ- พัฒนาชุมชน ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูล ผลการบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการในพื้นที่ จังหวัด และรายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบตามแนวทาง และแบบรายงานที่กำหนด ๓. กองแผนงาน เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการสนับสนุน ประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจน แบบบูรณาการ และเป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลระดับประเทศ

6 วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ให้จังหวัดรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแบบที่กำหนด ๒. ให้อำเภอเก็บข้อมูลรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนยากจน ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ตามแบบที่กำหนด ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม โทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๒๒ ๖๖๑๔ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรัชตา แย้มพุทธคุณ โทรศัพท์ ๐๘๙ ๗๑๗ ๒๓๙๘

7 เอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง:
1. คำสั่ง ศจพ.จ. และบันทึกการประชุมของ ศจพ.จ. 2. คำสั่งคณะทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการแก้จนแบบบูรณาการ 3. ทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 กระบวนงาน 4. รายงานผลการบูรณาการการดำเนินงาน 5. Family Folder ของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย/บัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน 6. ภาพถ่ายกิจกรรม 4 กระบวนงาน 7. อื่นๆ ถ้ามี

8 Q&A


ดาวน์โหลด ppt จำนวนของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google