งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษยสัมพันธ์ ( Human Relations )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษยสัมพันธ์ ( Human Relations )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษยสัมพันธ์ ( Human Relations )
การเอาใจคน หรือ มนุษยสัมพันธ์....หมายถึงอะไร ? ความเข้าใจคน

2 Keit Davis : วิธีการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจทั้งทางด้าน เศรษฐศาสตร์ และ ทางด้านสังคม Carter V. Good : เป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล โดยที่บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น Edwin B. Flippo : การรวมคนให้ทำงานร่วมกันในลักษณะที่มุ่งให้เกิด ความร่วมมือประสานงานกัน เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และนำมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผล

3 สรุป... ดังนั้น...มนุษยสัมพันธ์จึงเป็นความเข้าใจคน
 มนุษยสัมพันธ์หมายถึง การโต้ตอบเกี่ยวข้องกันระหว่างมนุษย์  มนุษยสัมพันธ์หมายถึง ศิลปะในการเข้ากับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ดังนั้น...มนุษยสัมพันธ์จึงเป็นความเข้าใจคน ความเข้าใจคน......ควรเข้าใจอย่างไร ?

4 ยอมรับธรรมชาติของผู้อื่น ปรับปรุงตนเอง
มนุษยสัมพันธ์ รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น ศึกษาองค์การ วิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์ผู้อื่น วิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ ยอมรับธรรมชาติของผู้อื่น ปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงองค์การและปรับตัวให้เข้ากับองค์การ พัฒนาตนให้เข้ากับผู้อื่นและองค์การ มนุษยสัมพันธ์ ตนเองเป็นสุข ผู้อื่นเป็นสุข องค์การมีประสิทธิภาพ สังคมเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ

5 การรู้จักตนเอง ความแตกต่างของมนุษย์เกิดจาก 1. ค่านิยม (Values)
2. การรับรู้ (Perception) 3. ทัศนคติ (Attitudes) 4. บุคลิกภาพ (Personality)

6 การเข้าใจผู้อื่น วิธีการศึกษาบุคคล 1. การสืบประวัติ
1. การสืบประวัติ 2. ค้นคว้าจากตำรา แล้วนำมาเป็นหลักวิจัยบุคคล 3. การสัมภาษณ์ ปราศรัย และสนทนา 4. การสังเกต 5. จากผลงานที่ผ่านมา และการปฏิบัติงานร่วมกัน

7 นิสัยสามัญของมนุษย์ 1. ทุกคนไม่ชอบให้ใครตำหนิ
1. ทุกคนไม่ชอบให้ใครตำหนิ 2. ทุกคนอยากมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 3. ทุกคนจะทำอะไรสำเร็จเมื่อมีความต้องการ 4. ทุกคนสนใจตนเองมากกว่าสนใจผู้อื่น 5. ทุกคนชอบคนยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าหน้าบึ้ง 6. ทุกคนมีความสนใจในชื่อของตนเอง 7. ทุกคนต้องการให้ผู้อื่นฟังเมื่อตนพูด

8 นิสัยสามัญของมนุษย์ 8. ทุกคนชอบให้ผู้อื่นพูดเรื่องที่ตนสนใจ
8. ทุกคนชอบให้ผู้อื่นพูดเรื่องที่ตนสนใจ 9. ทุกคนไม่ชอบให้ใครโต้เถียง 10. ทุกคนอยากให้ผู้อื่นยอมรับความคิดของตน 11. ทุกคนชอบเห็นการยอมรับเมื่อทำผิด 12. ทุกคนต้องการความเป็นกันเอง 13. ทุกคนคิดว่าความคิดของตนเป็นสิ่งที่ดี

9 เทคนิคการชนะใจผู้อื่น
1. อย่าตำหนิ ประณาม หรือพร่ำบ่น 2. จงยกย่องสรรเสริญอย่างจริงใจ 3. จงเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อผู้อื่น 4. ยิ้ม 5. จงจำชื่อผู้อื่นและเรียกให้ถูกต้อง 6. จงเป็นนักฟังที่ดี

10 เทคนิคการชนะใจผู้อื่น
7. สนทนาในเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งสนใจ 8. ระงับ หรือหลีกเลี่ยงการโต้เถียง 9. จงเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 10. จงมีความรับผิดชอบ 11. จงพูดถึงความผิดของท่านก่อนที่จะตำหนิผู้อื่น 12. จงสนับสนุนให้กำลังใจ ไม่ใช่ซ้ำเติม

11 ความเชื่อ...จริงหรือไม่?
เด็กอนุบาล เชื่อ พ่อแม่ เด็กประถม เชื่อ ครู เด็กมัธยม เชื่อ เพื่อน เชื่อ ตนเอง ปริญญาตรี เชื่อ ตำรา ปริญญาโท ปริญญาเอก (ดร.) ไม่เชื่อใครเลยแม้แต่ตนเอง แต่เชื่อ......หมอดู

12 คุณเป็นคนอย่างไร...ในสายตาผู้อื่น?
มีไม่ได้ ไม่มีก็ได้ มีก็ได้...ไม่มีก็ได้ ไม่มีไม่ได้

13 ท่านชอบ...คน...แบบไหน 1.ไม่รู้ไม่ชี้ -ไม่รับผิดชอบ - อวดตัว หลงตัวเอง
2.ไม่รู้แล้วชี้ 3.ไม่รู้แล้วไม่ชี้ - ซื่อตรง คนรู้ตัว 4.รู้แล้วไม่ชี้ - เห็นแก่ตัว คนใจดำ 5.ชี้แล้วไม่รู้ - ขอไปทีคนไม่รู้จริง 6.รู้แล้วชี้ - บัณฑิต ครู


ดาวน์โหลด ppt มนุษยสัมพันธ์ ( Human Relations )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google