งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่3 ระบบการผลิตและการวางแผนกระบวนการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่3 ระบบการผลิตและการวางแผนกระบวนการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่3 ระบบการผลิตและการวางแผนกระบวนการผลิต
ประเภท การจัดการผลิต การวางแผน การพัฒนา หลักการวางแผน ขั้นตอนในการวางแผน

2 ระบบการผลิต ปัจจัยการผลิต กระบวนการแปรสภาพ ผลผลิต กระบวนการตรวจสอบ

3 ประเภทของระบบย่อยในการผลิต
แบบอนุกรม การผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบเส้นตรง การผลิตแบบสายผลิตภัณฑ์ แบบคู่ขนาด การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตที่ยุ่งยากมากขึ้น แบบผสม การผลิตรวม การผลิตที่ต้องการความรวดเร็ว

4 ประเภทของระบบในการผลิต
แบ่งในแง่ของเป้าหมายการผลิต การผลิตตามการสั่งซื้อ การผลิตเพื่อการรอจำหน่าย แบ่งตามกระบวนการแปรสภาพ การแปรสภาพโดยการแยกออก การแปรสภาพโดยการรวมตัวกัน การแปรสภาพโดยการบริการ

5 ประเภทของระบบในการผลิต
แบ่งตามเทคนิควิธีการจัดการผลิต การผลิตแบบเป็นครั้งคราว การผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง

6 การจัดการผลิตในทรรศนะของระบบ
องค์การ (ผู้ประกอบการ) การวางแผนดำเนินการ ความต้องการ การจำหน่าย การดำเนินงานผลิต

7 การวางแผนกระบวนการผลิต
การลงทุน ระยะเวลาในการผลิต การตัดสินใจ การวางแผนผังกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพในการผลิต

8 การพัฒนาแผนผังกระบวนการผลิต
การผลิตขาดประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตสูง เกิดปัญหาในการดำเนินการ ไม่เกิดความปลอดภัยในการทำงาน มีการปรับปรุงสินค้าใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องจักร กรรมวิธีการผลิต

9 ประเภทการวางแผนกระบวนการผลิต
การวางแผนตามผลิตภัณฑ์ ข้อดี ทำให้การควบคุมได้สะดวก ระยะการเคลื่อนย้ายวัสดุสั้น ไม่สับสน สามารถใช้พื้นที่ได้เต็มที่ เมื่อต้องการกำลังการผลิตสูงๆ ใช้ระยะเวลาในการผลิตน้อย เป็นการผลิตแบบต่อเนื่อง

10 ประเภทการวางแผนกระบวนการผลิต
การวางแผนตามผลิตภัณฑ์ ข้อเสีย ต้องลงทุนสูง หากกำลังการผลิตน้อย ต้นทุนจะสูง กระบวนการผลิตไม่คล่องตัวหากต้องการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต หากต้องการผลิตสินค้าตัวใหม่ๆต้องลงทุนสูง

11 ประเภทการวางแผนกระบวนการผลิต
การวางแผนตามกระบวนการผลิต ข้อดี ต้นทุนการใช้เครื่องมือเครื่องจักรลดลง ปริมาณการผลิตต่ำสะดวกต่อการใช้เครื่องมือเครื่องจักร สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรร่วมกันได้ มีความคล่องตัวในการผลิต คล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต ขยายกำลังการผลิตได้โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรร่วมกันได้

12 ประเภทการวางแผนกระบวนการผลิต
การวางแผนตามกระบวนการผลิต ข้อเสีย สับสนในการจัดลำดับการผลิต ระยะทางในการดำเนินการยาวนาน การใช้เครื่องมือเครื่องจักรขาดเอกภาพ ต้องใช้ช่างชำนาญการ เหมาะกับการผลิตจำนวนน้อยๆ

13 ประเภทการวางแผนกระบวนการผลิต
การวางแผนแบบผลิตภัณฑ์อยู่กับที่ ข้อดี ปรับปรุงกระบวนการผลิตได้ง่าย ลดการเคลื่อนย้าย ควบคุมง่าย ลงทุนต่ำ ลำดับการผลิตไม่ซับซ้อน

14 ประเภทการวางแผนกระบวนการผลิต
การวางแผนแบบผลิตภัณฑ์อยู่กับที่ ข้อเสีย ผลิตจำนวนมากไม่ได้ ใช้เครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่ กำลังการผลิตน้อยที่สุด ผลผลิตมีขนาดค่อนข้างใหญ่

15 หลักการวางแผนกระบวนการผลิต
ความคล่องตัวสูง การประสานงานที่ดีที่สุด ใช้เนื้อที่ให้ได้ มากที่สุด มองเห็นได้มากที่สุด เข้าถึงได้ง่ายที่สุด ระยะทางสั้นที่สุด การเคลื่อนย้ายน้อยที่สุด สภาพแวดล้อมการทำงานดีที่สุด ความปลอดภัย การเคลื่อนย้ายวัสดุทางเดียว

16 ขั้นตอนในการวางแผนกระบวนการผลิต
ขั้นการรวบรวมข้อมูล จำนวนของแรงงาน ขนาดกำลังการผลิต ปริมาณความต้องการ เส้นทางลำเลียง ขนาดความกว้างของโรงงาน เครื่องมือพิเศษ

17 ขั้นตอนในการวางแผนกระบวนการผลิต
ขั้นการวางแผนกระบวนการผลิต ตัวแบบทางกายภาพ ตัวแบบทางกายภาพ 2 มิติ การวางแบบ การเขียนแบบ การตัดกระดาษรูปเครื่องจักร ตัวแบบทางกายภาพ 3 มิติ หุ่นจำลอง

18 คำถามท้ายบท องค์ประกอบของระบบการผลิตมีอะไรบ้าง
ประเภทของระบบการผลิตแบ่งออกเป็นกี่ประเภท การวางแผนกระบวนการผลิตแบบตามผลิตภัณฑ์มีข้อดีคือ จงอธิบายขั้นตอนในการวางแผนกระบวนการผลิตให้เข้าใจ


ดาวน์โหลด ppt บทที่3 ระบบการผลิตและการวางแผนกระบวนการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google