งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดกลยุทธ์การตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดกลยุทธ์การตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดกลยุทธ์การตลาด
- การจูงใจตลาด (ส่วนประสมการตลาด) * ผลิตภัณฑ์ * ราคา * สถานที่และช่องทางการจัดจำหน่าย * การส่งเสริมการตลาด

2 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
(สินค้าและบริการ) - ประโยชน์พื้นฐาน - ลักษณะทางกายภาพ - คุณสมบัติและเงื่อนไขที่ผู้ซื้อคาดหวัง - ผลประโยชน์/บริการเพิ่มเติมที่ได้รับควบคู่ไปกับการซื้อ - ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์

3 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ - สายผลิตภัณฑ์ - ตราสินค้า - บรรจุภัณฑ์

4 สายผลิตภัณฑ์ การนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาที่ต่ำกว่าเดิมมาจำหน่าย
การนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาที่สูงกว่าเดิมออกมาจำหน่าย การนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาต่ำกว่าเดิมหรือมีคุณภาพและราคาสูงกว่าเดิมออกจำหน่าย เพิ่มผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆเข้าไปในสายผลิตภัณฑ์เดิม การตัดรายการของผลิตภัณฑ์ในสายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

5 ตราสินค้า การใช้ตราเฉพาะ ให้แตกต่างกันสำหรับสินค้าแต่ละชนิด
การใช้ตรารวมสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด การใช้ตรารวมแยกกันสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม

6 บรรจุภัณฑ์ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ทำ การออกแบบบรรจุภัณฑ์

7 พัฒนาหรือปรับปรุงให้ทันสมัย
สามารถนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ประโยชน์ภายหลัง การนำสินค้าหลายชนิดมารวมกัน


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดกลยุทธ์การตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google