งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม web conference ติดตามข้อมูลแฟ้มมาตรฐาน วันที่ 24 เมษายน 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม web conference ติดตามข้อมูลแฟ้มมาตรฐาน วันที่ 24 เมษายน 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม web conference ติดตามข้อมูลแฟ้มมาตรฐาน วันที่ 24 เมษายน 2557
งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุข

2 เนื้อหา 1. เฝ้าระวังคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม 2. การจัดส่งรายงาน
3. การให้บริการเดือน เมษายน 2557 4. การให้บริการใน เดือน พฤษภาคม 2557

3 1. เฝ้าระวังคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม

4 1. เฝ้าระวังคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม (ต่อ)

5 ผล ERROR ข้อมูล

6

7 รายละเอียด Error ที่พบบ่อย
1. แฟ้ม surveil

8 1.1 ไม่มีข้อมูลสถานที่ป่วย (รพ.สต.)

9 1.2 มีข้อมูลซ้ำซ้อน (รพ.)

10 รายละเอียด Error 2. แฟ้ม NCD screen

11 2. รายละเอียด Error แฟ้ม NCD screen
2.1 อายุไม่ถึง 15 ปี 2.2 ข้อมูลซ้ำซ้อน 2.3 พบการคัดกรองในสถานบริการ 2.4 พบการคัดกรองคนเสียชีวิต การให้บริการเชิงรุก เช่น เยี่ยมบ้าน(พบการเยี่ยมบ้านผู้เสียชีวิต เกือบ 100 ราย) คัดกรองต่างๆ ชั่งน้ำหนักเด็ก ควรระบุ สถานที่ให้บริการ (service type) นอกสถานบริการ

12 3. แฟ้ม DEATH รายละเอียด Error
3.1 ไม่ระบุวันที่ตาย 3.2 การบันทึกสถานที่ตาย มี แค่ 1 กับ 2 คือ ตายในสถานบริการ และตายนอกสถานบริการ แต่มีการลงสถานที่ตายด้วยรหัสหน่วยบริการที่ตาย 3. แฟ้ม DEATH

13 4. แฟ้ม OP รายละเอียด Error
4.1 มีการบันทึกการให้บริการ แต่ ไม่ได้ตรวจอะไร เ 4.2 การลงประเภทการวินิจฉัย (Diag Type) คนไข้นอก เป็นรหัสที่นอกเหนือจาก 1 , 4, 5 4. แฟ้ม OP

14 2. การจัดส่งรายงาน เดือน เมษายน
2.1 pcu/รพ.สต.รายงาน/รพ.นาคู/รพ.ดอนจาน แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน ของ เดือน เมษายน 2557 ยกเว้น รพ. 14 แห่ง ส่ง 21 แฟ้ม/12แฟ้ม/43แฟ้ม ของ เดือน มีนาคม 2557 ขอให้ท่านรวบรวมส่งภายในวันที่ 10 พฤษภาคม รายงานที่ต้องส่ง รพ.สต. 21 แฟ้ม /43แฟ้ม และ backup ฐานข้อมูล โดยส่งผ่าน FTP กลุ่มงานยุทธ และ 43แฟ้ม ส่งผ่านหน้า Web HDC รพ. 12แฟ้ม/21 แฟ้ม/43แฟ้ม/NCD โดยส่งผ่าน หน้า Web Provis และ HDC

15 3. การให้บริการเดือน เมษายน 2557 ส่ง ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 นี้ (เฉพาะPCU/รพ.สต./ร.พ.)
3.1 อย่าลืม เลือกส่งออก Nutrition เด็กแรกเกิด – 5 ปี (60 เดือน) 3.2 รายงาน 21 แฟ้ม ขอให้ส่งข้อมูลเฉพาะการให้บริการในเดือน เมษายน 2557 เท่านั้น

16 4. การให้บริการในช่วง เดือน พฤษภาคม
3.1 ชั่งน้ำหนักเด็ก (เทอม 1) นักเรียน 6-18 ปี (พร้อมตรวจสุขภาพ อนามัย โรงเรียน และวัคซีน) (เริ่มบันทึกได้ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม มิถุนายน 2557) ควรให้บริการให้ตรงช่วงเปิดเทอม และอายุเด็กควรครบ 6 ปี (หรือ 72 เดือน) และ ไม่เกิน 18 ปี (หรือ 216เดือน) 3.2 การคัดกรองเบาหวานความดัน ก็คัดกรองได้ ในเด็กที่อายุครบ 15 ปี และที่ยังไม่คัดกรอง (ต้องมั่นใจว่าไม่คัดกรองไปแล้ว) และสามารถให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ตามปกติ เพราะจะถูกนับ point OP (แต่การจัดสรรงบพิเศษ ต้องดูเงื่อนไขงานนั้นอีกครั้ง) 3.3 การเยี่ยมบ้าน ก็สามารถเยี่ยมไปตลอดทั้งปี ตามสภาพบุคคล (ปกติ หรือป่วย)

17 แนวทางการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เดือน พฤษภาคม นี้
10 พฤษภาคม => ส่งรายงาน 11-13 พฤษภาคม => ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลจากจังหวัด ผ่าน facebook กลุ่ม JHCISKLS / FTP ยุทธศาสตร์ / Web site สสจ.กาฬสินธุ์ 17 พฤษภาคม => หากพบข้อผิดพลาดแก้ไข ส่งใหม่ (หากใครแก้ไม่ทัน กรุณาโทรแจ้ง เราจะรอท่าน ) 23 – 25 พฤษภาคม ประชุม ผ่าน web conferance

18 ขอให้ใช้โปรแกรม JHCIS V
ขอให้ใช้โปรแกรม JHCIS V บันทึก อย่าพึ่งปรับ Version เพราะอยู่ในช่วงพัฒนา

19 ฝากเรื่องการบันทึกผู้ป่วยจากโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
เบื้องต้น หากมีผู้มารับบริการ ที่ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 1.ขอให้บันทึกรายละเอียด ของ อาชีพ ในแฟ้ม PERSON (หรือทำการสำรวจ ปชก.สิทธิบัตรประกันสังคมว่าประกอบอาชีพใด และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน ) 2. บันทึก Diag ด้วยรหัส ICD10 ให้ใช้ Y96 และ Y97 โดยเลือก ประเภท diag เป็น 05 Externalcouse

20 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
เสนอ ให้จัดประชุม หลังการจัดส่งข้อมูล (เดือนละ 2 ครั้ง) ครั้งที่ 1 วันที่ พฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 2 วันที่ พฤษภาคม 2557 (ขึ้นอยู่กับ มติที่ประชุม อีกครั้ง)


ดาวน์โหลด ppt ประชุม web conference ติดตามข้อมูลแฟ้มมาตรฐาน วันที่ 24 เมษายน 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google