งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด ข. การมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด ข. การมีส่วนร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด ข. การมีส่วนร่วม

2 ข้อ 1 การคัดเลือกและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารกองทุน
Company Logo

3 1.1 คณะกรรมการผ่านการคัดเลือกตามประกาศ สปสช  คณะกรรมการผ่านการแต่งตั้งจากสปสช.ตามคำสั่ง ที่ ค 0936/2556 ลงวันที่ 3 ตุลาคม (เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง)

4 1.2 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้คณะกรรมการ  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุน โดยแบ่งเป็นฝ่ายๆ (เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง)

5 1.3 มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  กองทุน ฯ มีการประชุมแล้วครบ ครั้ง (เอกสารรายงานการประชุม)

6 1.4 มีบันทึกรายงานการประชุม ทุกครั้ง  กองทุน ฯ มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง (เอกสารรายงานการประชุม)

7 1.5 ที่ปรึกษากองทุนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  กองทุน ฯ ได้เชิญที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อง 2 ครั้ง (เอกสารรายงานการประชุม)

8 ข้อ 2 การสร้างการรับรู้ความสนใจ และความสนใจของชุมชนต่อบทบาท ภารกิจ และผลงานของกองทุน

9 2.1 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ  มีการส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผ่านผู้นำ โดยเสียงตามสาย สื่อซีดี ประชาคมหมู่บ้าน รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

10 รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

11

12 จัดทำป้ายเดินรณรงค์ในหมู่บ้าน

13

14

15 2.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข่าวสารหรือผลการดำเนินงานของกองทุนผ่านสื่อต่าง ๆ  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต และระบบออนไลน์ ประชาคมหมู่บ้าน (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

16 2.3 มีเวทีประชาคมเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน  กองทุน ฯ มีการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น (ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผน)

17 2.4 มีการสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดำเนินงาน  กองทุน ฯ มีการสำรวจความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (ตามเอกสารแนบท้าย)

18 ข้อ 3 การสมทบเงินเข้ากองทุน อปท.และประชาชน

19 3. 1 มีการสมทบเงินกองทุน จากอปท
3.1 มีการสมทบเงินกองทุน จากอปท.ครบทุกปีอย่างต่อเนื่องและตามเกณฑ์  กองทุน ฯ ได้รับเงินสมทบจากอบต.หนองเม็ก จำนวน 100,000.-บาท (จากเอกสารการับเงิน-จ่ายเงิน)

20 3.2 มีการสมทบเงินกองทุนจากประชาชนหรือชุมชน  กองทุน ฯ ได้รับเงินสมทบจากภาคชุมชน (จากเอกสารการับเงิน-จ่ายเงิน)

21 จบการนำเสนอหมวด ข. การมีส่วนร่วม
Thank You !


ดาวน์โหลด ppt หมวด ข. การมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google