งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สคร.1-12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สคร.1-12"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สคร.1-12
สรุปบทเรียน การพัฒนางานภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สคร.1-12

2 สิ่งดีๆ 1. สัมพันธภาพกับเครือข่าย
มีการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในมิติภาระโรคได้ดี ความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้มแข็ง การยอมรับจากภาคีเครือข่าย มีเครือข่ายที่เข้มแข็งหลากหลาย ความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วน เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมออกแบบ วางแผน ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ได้ จนเครือข่ายเห็นเป็นภาพเดียวกัน 2.การสร้างเป้าหมายร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกันก่อนช่วยทำงานในพื้นที่ 3.เข้าใจความต้องการ/บริบท เข้าถึงสิ่งที่เขาต้องการ ต้องเข้าใจบริบทของเครือข่าย

3 ข้อจำกัด 1.คนภายในสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 1.1 ขาดการบูรณาการ
ขาดการบูรณาการกัน (ต่างคนต่างมองไม่ไปพร้อมกัน) ต้องอาศัยความร่วมมือของทีมงานในสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 1.2 ภาระงาน บุคลากรมีน้อยในระดับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ขาดคนทำงานช่วงเทศกาล/วันหยุด ผู้ร่วมงานน้อย คนมีปริมาณน้อย และคุณภาพ (ไม่เข้าใจงาน) 1.3 การสื่อสาร สื่อสารไม่เข้าใจ ประชาชนยังคิดว่าปัญหาสุขภาพเป็นของสาธารณสุขเราต้องทำให้ปัญหาสุขภาพเป็นของทุกคนจึงจะสำเร็จ วิเคราะห์เครือข่ายไม่ได้ไม่ครอบคลุม

4 ข้อจำกัด (ต่อ) 2.เครือข่าย (เครือข่ายภาคสาธารณสุขและเครือข่ายภาคส่วนอื่นๆ) ภาระงานของเครือข่าย / ภาระงานรุมเร้าของหน่วยงานเป้าหมาย ขาดบุคลากรในการทำงาน คนไม่เข้าใจแนวคิดอำเภอฯ /เป้าหมายคนละเป้าหมาย กรอบแนวคิด/ความต้องการ เครือข่ายไม่เห็นความสำคัญของงาน 3.ทิศทางนโยบาย รายละเอียด แนวปฏิบัติ ความล่าช้าของเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยน ไม่นิ่ง

5 ข้อจำกัดที่เลือกเพื่อปรับปรุง
บุคลากรภายในสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ภาระงาน ทัศนคติ เครือข่าย ความเข้าใจ ทัศนคติ

6 ข้อจำกัด สาเหตุ แนวทางการพัฒนา 1.คนภายในสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 1.1 ขาดการทำความเข้าใจของแต่ละกลุ่มงาน เนื่องจากเวลาไม่ตรงกัน 1.2 แนวคิด/ทัศนคติของคน (อัตตา) 1.3 ไม่เห็นความสำคัญของงานนอกกลุ่ม 1.4 ความเข้าใจในงานของแต่ละคนไม่เท่ากัน 1.5 ภาระงานและตัวชี้วัด ต้องทำงานเพื่อตอบตัวชี้วัดสำนักฯ/กรมฯ 1.6 ขาดการชี้แจงความเข้าใจและเชื่อมโยง (ไม่ชัดเจน/เพียงพอ) 1.7 ผลกระทบจากนโยบาย แนวปฏิบัติที่ส่วนกลางจัดทำ (เกณฑ์) ล่าช้า 1.ผู้บริหารสคร.ต้องเปิดโอกาสให้มีเวทีชี้แจงเชื่อมโยงงานในทุกยุทธศาสตร์/โรคที่เกี่ยวข้อง 2. บูรณาการตัวชี้วัดระดับกรมฯ สำนักฯควรลดตัวชี้วัด 3.พัฒนาศักยภาพของสคร.ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์/คิดเชิงระบบ ด้านการจัดการ/พัฒนาเครือข่าย (กระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม)

7 2.เครือข่าย (เครือข่ายภาคสาธารณสุขและเครือข่ายภาคส่วนอื่นๆ) 2.1ภาระงาน
ข้อจำกัด สาเหตุ แนวทางการพัฒนา 2.เครือข่าย (เครือข่ายภาคสาธารณสุขและเครือข่ายภาคส่วนอื่นๆ) 2.1ภาระงาน ภาระงานของเครือข่าย ขาดบุคลากรในการทำงาน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ในการแก้ปัญหาพื้นที่ 1.ผลักดันให้เป็นตัวชี้วัดระดับจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 2.บูรณาการระดับกระทรวง (ส.) 3.มีเครื่องมือใช้ในการดำเนินงานของพื้นที่ 4. สื่อสารสาธารณะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เกิดความตระหนักรู้ ปฏิบัติจริง 5.เป้นพี่เลี้ยง ที่มีศักยภาพเพียงพอ คิดวิเคราะห์งานให้กับรพช./รพ.สต. พัฒนาทักษะให้กับเครือข่าย ได้ 7.ใช้หลักการบริหารเวลากับภารกิจ (จัดลำดับความสำคัญ/เร่งด่วนของงาน)

8 ขอบคุณทุกกำลังความคิด ชี้แนะ เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สคร.1-12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google