งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Access Lesson 2 1 Microsoft Access (Lesson 2) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Access Lesson 2 1 Microsoft Access (Lesson 2) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Access Lesson 2 1 Microsoft Access (Lesson 2) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา

2 Microsoft Access Lesson 22 Microsoft Access 2002 Microsoft Access 2002 เป็นโปรแกรมที่ ใช้จัดการฐานข้อมูล ซึ่งช่วยให้เรา สามารถจัดการกับข้อมูลปริมาณมาก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ Microsoft Access 2002 เป็นโปรแกรมที่ ใช้จัดการฐานข้อมูล ซึ่งช่วยให้เรา สามารถจัดการกับข้อมูลปริมาณมาก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ การจัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การค้นหาข้อมูล การค้นหาข้อมูล การจัดทำรายงาน การจัดทำรายงาน การสำรองข้อมูล การสำรองข้อมูล

3 Microsoft Access Lesson 23 Microsoft Access 2002 Microsoft Access 2002 เป็นโปรแกรม ประเภทที่เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) ซึ่งโปรแกรมอื่น ๆ ที่เรารู้จักคือ dBase, FoxPro, Oracle, SQL Server, DB2 เป็นต้น Microsoft Access 2002 เป็นโปรแกรม ประเภทที่เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) ซึ่งโปรแกรมอื่น ๆ ที่เรารู้จักคือ dBase, FoxPro, Oracle, SQL Server, DB2 เป็นต้น

4 Microsoft Access Lesson 24 เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูล คลิกเพื่อ สร้าง ฐานข้อมูล ใหม่ 1 คลิกเพื่อ ยืนยัน การสร้าง ฐานข้อมูล 3 ตั้งชื่อ ฐานข้อมูล 2

5 Microsoft Access Lesson 25 หน้าจอหลัก สร้าง ตารางใหม่ 2 2 วัตถุที่ เกี่ยวข้องกับ ฐานข้อมูล 1

6 Microsoft Access Lesson 26 เริ่มสร้างตาราง ชื่อ ตาราง 1 ชื่อ ฟิลด์ 2 ชนิด ข้อมูล 3 คำอธิบาย ความหมา ยของ ฟิลด์ 4 คุณสมบั ติของ ฟิลด์ 5

7 Microsoft Access Lesson 27 การกำหนดชนิดของฟิลด์ Text – เก็บข้อความ 0-255 อักษร Text – เก็บข้อความ 0-255 อักษร Memo – เก็บข้อความขนาดใหญ่ ไม่เกิน 65,535 อักษร เช่น คำอธิบายต่าง ๆ Memo – เก็บข้อความขนาดใหญ่ ไม่เกิน 65,535 อักษร เช่น คำอธิบายต่าง ๆ Number – เก็บตัวเลขแบบต่าง ๆ Number – เก็บตัวเลขแบบต่าง ๆ Integer – ตัวเลขตั้งแต่ -32,768 ถึง 32,767 ไม่มีทศนิยม Integer – ตัวเลขตั้งแต่ -32,768 ถึง 32,767 ไม่มีทศนิยม Long integer – ตัวเลขตั้งแต่ - 2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 ไม่มี ทศนิยม Long integer – ตัวเลขตั้งแต่ - 2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 ไม่มี ทศนิยม Single – ตัวเลขตั้งแต่ -3.402823E38 ถึง 3.402823E38 ทศนิยม 7 หลัก Single – ตัวเลขตั้งแต่ -3.402823E38 ถึง 3.402823E38 ทศนิยม 7 หลัก Double – ตัวเลขตั้งแต่ - 4.940656458E324 ถึง 1.797693734E308 ทศนิยม 5 หลัก Double – ตัวเลขตั้งแต่ - 4.940656458E324 ถึง 1.797693734E308 ทศนิยม 5 หลัก

8 Microsoft Access Lesson 28 การกำหนดชนิดของฟิลด์ Date/Time : ค่าของวันที่และเวลา ตั้งแต่ปี คริสต์ศักราช 100 ถึงปีคริสต์ศักราช 9999 Date/Time : ค่าของวันที่และเวลา ตั้งแต่ปี คริสต์ศักราช 100 ถึงปีคริสต์ศักราช 9999 Currency : ค่าเงินตราและข้อมูลที่เป็นตัวเลขซึ่ง ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูล ซึ่งมีทศนิยมได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 หลัก มี ความแม่นยำถึง 15 หลักทางด้านซ้ายของจุด ทศนิยม และ 4 หลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม Currency : ค่าเงินตราและข้อมูลที่เป็นตัวเลขซึ่ง ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูล ซึ่งมีทศนิยมได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 หลัก มี ความแม่นยำถึง 15 หลักทางด้านซ้ายของจุด ทศนิยม และ 4 หลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม AutoNumber : ตัวเลขที่เรียงลำดับ ( เพิ่มขึ้นที ละ 1) โดยไม่ซ้ำ หรือตัวเลขสุ่มที่กำหนดโดย Microsoft Access เมื่อใดก็ตามที่มีระเบียนเพิ่ม เข้ามายังตาราง เขตข้อมูลที่เป็น AutoNumber AutoNumber : ตัวเลขที่เรียงลำดับ ( เพิ่มขึ้นที ละ 1) โดยไม่ซ้ำ หรือตัวเลขสุ่มที่กำหนดโดย Microsoft Access เมื่อใดก็ตามที่มีระเบียนเพิ่ม เข้ามายังตาราง เขตข้อมูลที่เป็น AutoNumber Yes/No : ค่า Yes และ No และเขตข้อมูลที่มี เฉพาะค่าใดค่าหนึ่งในสองค่านี้เท่านั้น (Yes/No, True/False หรือ On/Off) Yes/No : ค่า Yes และ No และเขตข้อมูลที่มี เฉพาะค่าใดค่าหนึ่งในสองค่านี้เท่านั้น (Yes/No, True/False หรือ On/Off)

9 Microsoft Access Lesson 29 การกำหนดชนิดของฟิลด์ OLE Object : วัตถุ ( เช่น กระดาษคำนวณของ Microsoft Excel, เอกสาร Microsoft Word, กราฟิก, เสียง หรือข้อมูลไบนารีอื่น ๆ ) ที่ถูก เชื่อมโยงกับ หรือถูกฝังตัวอยู่ในตาราง Microsoft Access OLE Object : วัตถุ ( เช่น กระดาษคำนวณของ Microsoft Excel, เอกสาร Microsoft Word, กราฟิก, เสียง หรือข้อมูลไบนารีอื่น ๆ ) ที่ถูก เชื่อมโยงกับ หรือถูกฝังตัวอยู่ในตาราง Microsoft Accessถูก เชื่อมโยงถูกฝังตัวถูก เชื่อมโยงถูกฝังตัว Hyperlink : ข้อความ หรือการรวมกันของ ข้อความและตัวเลขที่จัดเก็บอยู่ในรูปของข้อความ และถูกใช้เป็นที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติ โดยที่ อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติสามารถมีได้ถึง 3 ส่วน ดังนี้ Hyperlink : ข้อความ หรือการรวมกันของ ข้อความและตัวเลขที่จัดเก็บอยู่ในรูปของข้อความ และถูกใช้เป็นที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติ โดยที่ อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติสามารถมีได้ถึง 3 ส่วน ดังนี้ที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติ text to display ข้อความที่ปรากฏในเขตข้อมูลหรือ ตัวควบคุม text to display ข้อความที่ปรากฏในเขตข้อมูลหรือ ตัวควบคุม address เส้นทางไปยังแฟ้ม ( เส้นทาง UNC ) หรือ เพจ (URL) address เส้นทางไปยังแฟ้ม ( เส้นทาง UNC ) หรือ เพจ (URL) เส้นทาง UNC URL เส้นทาง UNC URL subaddress ตำแหน่งที่ตั้งภายในแฟ้มหรือเพจ subaddress ตำแหน่งที่ตั้งภายในแฟ้มหรือเพจ screentip ข้อความที่แสดงขึ้นมาเป็นคำแนะนำ เครื่องมือ screentip ข้อความที่แสดงขึ้นมาเป็นคำแนะนำ เครื่องมือ

10 Microsoft Access Lesson 210 การกำหนดคีย์หลัก (Primary Key: PK) เลือกฟิลด์ที่ ต้องการให้เป็น PK 1 คลิก ที่กุญแจ 2

11 Microsoft Access Lesson 211 การบันทึกตาราง (Student) คลิก เพื่อบันทึก 1 พิมพ์ ชื่อตาราง 2 คลิก “ ตกลง ” 3

12 Microsoft Access Lesson 212 การบันทึกข้อมูล ( ตาราง Student) คลิกขวาที่ ตาราง 1 คลิกที่เปิด 2

13 Microsoft Access Lesson 213 การบันทึกข้อมูล ( ตาราง Student)

14 Microsoft Access Lesson 214 การแก้ไขตาราง คลิกขวาที่ ตาราง 1 คลิกที่ มุมมองออกแบบ 2

15 Microsoft Access Lesson 215 การสร้างและบันทึกตาราง (Course) เลือกฟิลด์ที่ ต้องการให้เป็น PK 1 คลิก เพื่อบันทึก 2 พิมพ์ ชื่อตาราง 3 คลิก “ ตกลง ” 4

16 Microsoft Access Lesson 216 การบันทึกข้อมูล ( ตาราง Course)

17 Microsoft Access Lesson 217 การสร้างและบันทึกตาราง (Register) เลือกฟิลด์ที่ ต้องการให้เป็น PK 1 คลิก เพื่อบันทึก 2 พิมพ์ ชื่อตาราง 3 คลิก “ ตกลง ” 4

18 Microsoft Access Lesson 218 การบันทึกข้อมูล ( ตาราง Register)

19 Microsoft Access Lesson 219 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ตาราง (Relation) คลิก เพื่อสร้าง ความสัมพัน ธ์ ระหว่าง ตาราง 1

20 Microsoft Access Lesson 220 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ตาราง (Relation) เลือก ชื่อตาราง 1 คลิก เพิ่มตาราง ลงใน ความสัมพัน ธ์ที่เรา ต้องการ 2

21 Microsoft Access Lesson 221 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ตาราง (Relation) ลาก Student_I d ของ ตาราง Student มา วางไว้ที่ ตาราง Register 1 คลิก Check Box 2 คลิกเพื่อ สร้าง 3 ความสัมพัน ธ์ที่ได้ ระหว่าง ตาราง 4

22 Microsoft Access Lesson 222 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ตาราง (Relation) คลิก Check Box 2 คลิกเพื่อ สร้าง 3 ลาก Student_I d ของ ตาราง Student มา วางไว้ที่ ตาราง Register 1 4 คลิก เพื่อบันทึก 5

23 Microsoft Access Lesson 223 การสร้างแบบสอบถาม (Query) คลิก เพื่อสร้าง แบบสอบถา ม 1 คลิก เพื่อบันทึก 2 คลิก เพิ่มตาราง ลงใน แบบสอบถา มที่เรา ต้องการ 4 เลือก ชื่อตาราง 3 ลาก ฟิลด์ที่ ท่าน ต้องการ สร้าง แบบสอบถา มวางลงดัง รูป 5

24 Microsoft Access Lesson 224 การสร้างแบบสอบถาม (Query) 1 คลิกเพื่อ แสดง Query 2 คลิก เพื่อบันทึก 3 พิมพ์ชื่อ Query 4 คลิก “ ตกลง ” 5 6


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Access Lesson 2 1 Microsoft Access (Lesson 2) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google