งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Create Table in MS Access

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Create Table in MS Access"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Create Table in MS Access
Database Management อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Outline.. การสร้างตาราง การสร้าง Lookup Field
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลใน MS Access Database Management

3 การสร้างตาราง ตาราง (Table) เป็นอ็อบเจ็กต์ (Object) ที่ต้องดำเนินการสร้างในขั้นตอนของ Physical Design โปรแกรมที่เลือกใช้เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล คือ Microsoft Access โดย Table ที่สร้าง จะใช้ข้อมูลจาก Data Dictionary ที่ได้ออกแบบไว้แล้ว Database Management

4 ขั้นตอนการสร้างตาราง
จากหน้าต่างฐานข้อมูล (Database Window) ให้เลือก Tables และเลือก New Database Management

5 สร้างตารางจาก มุมมองป้อนข้อมูล
การสร้างตาราง สร้างตารางจาก มุมมองป้อนข้อมูล Database Management

6 สร้างตารางจาก มุมมองออกแบบ
การสร้างตาราง สร้างตารางจาก มุมมองออกแบบ Database Management

7 สร้างตารางจาก มุมมองผู้วิเศษ
การสร้างตาราง สร้างตารางจาก มุมมองผู้วิเศษ Database Management

8 สร้างตารางโดยนำข้อมูลเข้ามาจากไฟล์ข้อมูลอื่น
การสร้างตาราง สร้างตารางโดยนำข้อมูลเข้ามาจากไฟล์ข้อมูลอื่น Database Management

9 สร้างตารางโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลอื่น
การสร้างตาราง สร้างตารางโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลอื่น Database Management

10 การสร้าง Lookup Field การสร้างตารางข้อมูลในฐานข้อมูล Access มักจะมีข้อมูลที่มีลักษณะซ้ำๆกันเสมอ เช่น คำนำหน้าชื่อ ตำแหน่ง จังหวัด ฯลฯ ข้อมูลในลักษณะดังกล่าว (มักจะมีค่าเป็นข้อความ [Text]) เมื่อป้อนข้อมูล จะทำให้เกิดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลได้ง่าย และความซ้ำซ้อนของข้อมูลทำให้ต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมาก การป้อนข้อมูลในลักษณะดังกล่าว จึงมักทำเป็น Lookup Field Database Management

11 การสร้าง Lookup Field Lookup Field เป็นเครื่องมือช่วยสร้าง Combo Box ให้กับคอลัมน์ใน Datasheet เพื่อแสดงลิสต์ข้อมูลแบบ Text ถ้าข้อมูลนั้นต้องนำไปใช้ซ้ำๆกันหลาย เรคอร์ด จะช่วยทำให้การป้อนข้อมูลทำได้เร็วและ ลดความผิดพลาดจากการพิมพ์ได้ Database Management

12 การสร้าง Lookup Field การสร้าง Lookup Field ทำได้ 2 วิธีดังนี้
สร้างโดยใช้ Lookup Wizard ซึ่งอยู่ที่คอลัมน์ Data Type ของแต่ละฟิลด์ ซึ่งมีข้อความให้เลือกวิธีการ 2 วิธีดังนี้ 1) I want the Lookup column to look up the values in a table or query 2) I will type in the values that I want Database Management

13 การสร้าง Lookup Field รหัส ชื่อ 1 นาย 2 นางสาว 3 นาง
1) I want the Lookup column to look up the values in a table or query สำหรับกรณีที่ข้อมูลที่จะจัดทำรายการ lookup ในฟิลด์นั้นๆ มีจำนวนมากๆ หลายรายการ และมีโอกาสที่จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง ในกรณีนี้ จะต้องสร้างตารางข้อมูลเพิ่มเติมและนำมาใส่ไว้ในฟิลด์นั้นๆได้ รหัส ชื่อ 1 นาย 2 นางสาว 3 นาง Database Management

14 การสร้าง Lookup Field 2) I will type in the values that I want
Database Management

15 การสร้าง Lookup Field Database Management

16 การสร้าง Lookup Field Database Management


ดาวน์โหลด ppt Create Table in MS Access

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google