งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบของการเล่าเรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบของการเล่าเรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบของการเล่าเรื่อง
Narrative Mode รูปแบบของการเล่าเรื่อง

2 หัวข้อที่จะศึกษา Narrative Point of View Narrative Voice
Narrative Time

3 Narrative Point of View มุมมองของการเล่าเรื่อง
หมายถึงมุมมองที่เรื่องถูกสื่อสารกับผู้อ่านหรือผู้ชม จำแนกเป็น First Person Narrative Second Person Narrative Third Person Narrative

4 1st Person Narrative เรื่องจะถูกเล่าโดยผู้เล่าเรื่องซึ่ง มักจะเป็นตัวละครในเรื่อง ด้วย สรรพนามบุรุษที่ 1 เช่น “ผม” “ฉัน” “เรา” ฯลฯ การเล่าเรื่องแบบนี้มักจะใช้ใน การบอกเล่าความคิด ความใน ใจของตัวละคร กับผู้อ่านหรือ ผู้ชมโดยตรง (personal) บางครั้งก็จะเล่าออกมาด้วย มุมมองแบบพระเจ้า (omniscient) โดยตัวละคร ไม่ได้ปรากฏ แต่ประหนึ่งว่า กำลังเป็นผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ นั้นๆ ผู้เล่าเรื่องไม่ได้เป็นคนๆ เดียวกับกับผู้ประพันธ์

5 2nd Person Narrative ไม่ค่อยจะได้พบเห็นมากนักใน เรื่องสั้นหรือภาพยนตร์ แต่ มักจะพบในบทเพลงและบทกวี ผู้เล่าเรื่องใช้สรรพนามเรียก ผู้อ่านว่า “คุณ” “เธอ” หรือ “นาย” ซึ่งก็เท่ากับเป็นการทำ ให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังกลายเป็นตัว ละครตัวหนึ่งในเรื่อง เป็นความพยายามในการทำ ให้เกิดการเทียบเคียงทาง ความคิด ความรู้สึกของผู้อ่าน กับตัวเรื่อง

6 3rd Person Narrative พบเห็นได้บ่อยที่สุด
เล่าเรื่องของตัวละครตัวอื่นใน เรื่องด้วยสรรพนาม “เขา” “เธอ” “หล่อน” หรือด้วยชื่อของตัว ละครนั้นๆ ผู้เล่าเรื่องไม่ได้เป็นตัวละครตัว ใดตัวหนึ่งในเรื่อง หรือมีส่วน เกี่ยวข้องกับเรื่อง อาจจำแนกมุมมองได้เป็น subjective/objective omniscient/limited

7 Alternating Person เรื่องเล่าที่มีการเปลี่ยมุมมอง ของผู้เล่าเรื่องสลับไปสลับมา ระหว่าง ตัวละครในเรื่อง Rashomon The Home and The World 1st, 2nd & 3rd Person Personal & Omniscient Harry Potter

8 Narrative Voice เสียงของผู้เล่าเรื่อง
หมายถึงวิธีการที่เรื่องถูกเล่าสู่ผู้อ่านหรือผู้ชม อาทิ ความคิดของตัวละคร, การสนทนา, การเขียนจดหมาย, การเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟัง จำแนกได้เป็น Stream of Consciousness คือ การเล่าเรื่องด้วยกระแสสำนึก เป็น การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของผู้เล่าสู่ผู้อ่านโดยที่ตัวละคร อื่นไม่รู้ เรื่องราวอาจไม่สมบูรณ์หรือกระท่อนกระแท่นตามลักษณะ ความคิดของมนุษย์ Character Voice คือการเล่าเรื่องผ่านเสียงของตัวละครที่เป็นตัว ละครหนึ่งในเรื่องด้วยมุมมองแบบบุรุษที่ 1 หรือ บุรุษที่ 3 Epistolary Voice คือการเล่าเรื่องผ่านการโต้ตอบด้วยจดหมายที่ เมื่อนำมาปะติดปะต่อกันก็จะทำให้เราเข้าในในโครงเรื่องได้ Third Person Voice คือการเล่าเรื่องผ่านเสียงของผู้บรรยายที่ ไม่ได้เป็นตัวละครในเรื่อง

9

10 Narrative Time เวลาในการเล่าเรื่อง
Past Tense คือการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ด้วย ไวยากรณ์ที่ระบุเวลาว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว Present Tense คือการเล่าเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ปัจจุบัน Future Tense คือการเล่าเรื่องของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต ด้วยไวยากรณ์อย่าง “จะ” และ “will” ไม่ค่อยได้ พบเห็นมากนักเพราะแม้กระทั่งนวนิยายวิทยาศาสตร์ก็มักจะ สร้างเรื่องว่าเป็นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบของการเล่าเรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google