งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มัทธิว 7 : 7 จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จง แสวงหา เถิด แล้วท่านจะพบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มัทธิว 7 : 7 จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จง แสวงหา เถิด แล้วท่านจะพบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มัทธิว 7 : 7 จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จง แสวงหา เถิด แล้วท่านจะพบ
จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน

2 การแสวงหา งานขั้นแรกของกระบวนการนี้คือ การระบุและชื่นชมในคุณค่าของ สิ่งที่เกิดขึ้น จากการถามถึง เหตุการณ์ที่เป็น จุดสูงสุด หรือ ประสบการณ์ที่ดีที่สุดของสมาชิกในองค์กร เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้น ซึ่งอาจเกิดจาก เทคโนโลยี ความเป็นผู้นำ ความเชื่อมั่น การกำหนดแผนงาน ฯลฯ เหตุการณ์ที่เกิดอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่บางครั้งอาจถูกมองข้ามไป

3 การแสวงหา ร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรในแง่มุมที่แต่ละคนมีความประทับใจที่สุด และอยากให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ทำให้ทุกคนมองเห็นประวัติขององค์กรในแง่ที่มีชีวิตและพร้อมจะขับเคลื่อนต่อไป แนวคิดดีๆที่ได้จากเรื่องเล่าต่างๆจะผลักดันให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมองเห็นหนทางและวิธีการที่จะพัฒนาองค์กรต่อไป

4 การแสวงหา ร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นพลังขับเคลื่อน
ในแง่มุมของแต่ละคน เพื่อระบุถึงสิ่งที่เป็นพลังชีวิตขององค์กรหรือหน่วยงาน

5 การแสวงหา การรวบรวมข้อมูลจากเรื่องราวที่แต่ละคนนำมาแบ่งปัน
เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการ แนวคิดดีๆจากเรื่องเล่าจะช่วยผลักดันให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง มองเห็นหนทางและวิธีการที่จะเดินต่อไป

6 การแสวงหา หลักการของ วิถีเชิงบวก ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า
การแสวงหาอย่างมีศิลป จะนำไปสู่อนาคตที่ดี และก่อให้เกิดการกระทำที่ดีตามมา

7 การแสวงหา ทุกคำถามจะมีสองส่วนด้วยกัน คือ
ส่วนที่กระตุ้นให้มีการเล่าเรื่องราวประสบการณ์จริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตอบมองเห็นและเรียนรู้จากอดีต เป็นส่วนที่นำผู้ตอบจากอดีตกาล ไปสร้างภาพที่อยากเห็น อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต

8 การแสวงหา วิธีการ แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ในกลุ่มย่อยให้จับคู่กัน
ผลัดเปลี่ยนกันเล่าเรื่องราว

9 เรื่องราวที่เล่าเป็นประสบการณ์ของแต่ละท่าน
การแสวงหา วิธีการ เรื่องราวที่เล่าเป็นประสบการณ์ของแต่ละท่าน ตามหัวข้อที่แจกให้

10 การแสวงหา วิธีการ คู่สนทนารับฟังเรื่องราว
บันทึกประเด็นสำคัญตามแบบฟอร์มที่แจกให้ เพื่อนำไปขยายผลต่อไป

11 การแสวงหา วิธีการ แต่ละกลุ่มย่อยจะมีพี่เลี้ยง
คอยช่วยให้คำแนะนำในขั้นตอนต่างๆ

12 เชิญ แยก กลุ่ม ได้ ขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt มัทธิว 7 : 7 จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จง แสวงหา เถิด แล้วท่านจะพบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google