งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

2 วัตถุประสงค์ 1. ใช้ในการกำกับ เร่งรัดการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร 3. ใช้สำหรับการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

3 เปรียบเทียบแผน/ผล งาน/เงิน ตามโครงการ/กิจกรรม ที่กรมฯ ได้จัดสรร
สาระสำคัญ เปรียบเทียบแผน/ผล งาน/เงิน ตามโครงการ/กิจกรรม ที่กรมฯ ได้จัดสรร  จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  ความก้าวหน้ากิจกรรมสำคัญ  การใช้จ่ายงบประมาณ

4 การวางแผนและรายงานผล
1. การวางแผน หมายถึง การกำหนดเป้าหมาย เชิงปริมาณและเวลาของงาน และงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ในคู่มือการดำเนินงานโครงการ แผน  รายไตรมาส 2. การรายงานผล หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกิจกรรม ผล  รายเดือน

5 แผน/เป้าหมาย (งาน/เงิน) รายไตรมาส
แบบ ก1/1 แผน/เป้าหมาย (งาน/เงิน) รายไตรมาส กิจกรรม ผล (งาน/เงิน) รายเดือน ไม่สะสม ผู้รายงาน

6 สสข. / จังหวัด / ศูนย์ปฏิบัติการ
- จัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ ในโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร - วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ และใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน เร่งรัด กำกับการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

7 ระบบรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-project management system)

8 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ หน่วยงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการปฏิบัติงาน

9  ระบบที่ช่วยในการเก็บข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์และรายงานสรุปภาพรวม การปฏิบัติงาน/ใช้จ่าย งปม.โครงการ  เพื่อทราบสถานการณ์ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ใช้เป็นข้อมูล สนับสนุน เร่งรัดและกำกับการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

10 ขั้นตอน 1. การบริหารข้อมูล 2. การวางแผนและรายงานผล 3. การติดตามความก้าวหน้า

11 หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
เพิ่ม/ลบ/ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการ ของหน่วยงาน

12 ผู้ปฏิบัติงาน วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ วางแผนการปฏิบัติงาน
ส่งข้อมูลแผนงาน/โครงการ ขออนุมัติให้รายงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงปม.

13 การติดตามความก้าวหน้า
ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงปม.ภาพรวม ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงปม. จำแนกตามหน่วยงาน (ก1 หน่วยงาน) ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงปม. จำแนกตามโครงการ (ก1 โครงการ) ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงปม. จำแนกตามรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ (ก1/1) รายงานอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

14 แผนปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-project)
กรมฯ กผง. กผง. กอง/สำนัก กรมฯอนุมัติ งปม./คง.2 เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ชี้แจงแนวทาง การรายงาน จัดทำประเด็นรายงาน แบบ ก1/1 14 ธ.ค.52 25 ธ.ค.52 7 ม.ค.53 7-15 ม.ค.53 กอง/สำนัก กผง. กอง/สำนัก กผง. จัดทำคู่มือโครงการ จัดส่งแบบ ก1/1 แนวทางการรายงาน/คู่มือ บันทึกข้อมูลจัดสรร รายกิจกรรม/หน่วยงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ชี้แจงจนท.บันทึกข้อมูล 24 ธ.ค.52 1 ก.พ.53 15-29 ม.ค.53 15-29 ม.ค.53 กรมฯ กอง/สำนัก/หน่วยปฏิบัติ หน่วยปฏิบัติ รายงานกระทรวงฯ สงป./ก.พ.ร. ติดตามเร่งรัด/กำกับ Download แบบ ก1/1 จัดทำ/บันทึกแผนปฏิบัติ บันทึกผลการปฏิบัติงาน รายโครงการ/กิจกรรม 1-26 ก.พ.53 ทุกเดือนตามแผน ทุกไตรมาส ทุกเดือน

15 แผนอบรม ภายในมิ.ย.53 แผนใช้จ่าย ภายในส.ค.53
สิ่งที่ควรปฏิบัติ... จัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ ในโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร บันทึกผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงปม. ทุกเดือน วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ และใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน เร่งรัด กำกับการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน แผนอบรม ภายในมิ.ย.53 แผนใช้จ่าย ภายในส.ค.53


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google