งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง
กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง

2 ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ เช่น รอง ผวจ. หรือ นพ.สสจ. ตาม พรบ. ปี 2551

3 1. ม. 53 บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ 2. ม. 63 ย้าย 3. ม
1. ม.53 บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ 2. ม.63 ย้าย 3. ม.68 รักษาการในตำแหน่ง 4. ม.109 ลาออกจากราชการ 5. ม.110 ให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ เหตุทดแทน 6. ม.111 ให้ออกไปรับราชการทหาร ระดับ ชพ. ลงมา

4 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอำนาจจาก ปลัดกระทรวง
ตามคำสั่ง กส. ที่ 886/28 ก.ค. 54 ผวจ.มอบต่อได้ เฉพาะ นพ.สสจ. (รอง ผวจ.ไม่ได้) ตามหนังสือ สป. ที่ สธ /ว 292 ลว. 18 พ.ค.55 ในฐานะปลัดกระทรวง (เจ้ากระทรวง) 1. ม.57 (9) เห็นชอบ ระดับ ชนพ. (ยกเว้น ผอ.รพช/หัวหน้าพยาบาลใน รพศ./รพท.) 2. ม.68 รก. ผอ.รพศ./รพท. / ตำแหน่งระดับ ชช. (รวม ผอ.รพช.และ ผอ.วพ.)

5 ในฐานะอธิบดี 1. ม.53 บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ (เฉพาะ วพ.) 2. ม.55 บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก 3. ม.63 วรรค 4 บรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ กลับเข้ารับราชการ 4. ม.65 บรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการประเภทอื่น กลับเข้ารับราชการ 5. การคัดเลือก ม.55 ตาม ว 16 / การเลื่อน ระดับ ชพ.ลงมา รวม หน.พยาบาล ใน รพช.ยกเว้น หน.พยาบาล ใน รพศ./รพท. 7. ม.50 การปรับวุฒิ 8. รักษาราชการแทน นพ.สสจ./สสอ. ตามมาตรา 47 แห่ง พรบ.แผ่นดินปี ม.68 รก. 10. ม.109 ลาออก 11. ม.110 ให้ออก ด้วยเหตุทดแทน ม.63 การย้าย ระดับ ชพ.ลงมา (เฉพาะ วพ.) ระดับ 8 ลงมา เฉพาะ วพ.

6 ปฏิบัติราชการ ในสังกัด สป. - พรบ.แผ่นดิน ปี 2534 ส่วนภูมิภาค ผวจ. ม.54
นพ.สสจ. ม.55 สสอ. ม.63 ส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ปลัดกระทรวง นอก สป. ส่วนภูมิภาค (สป. กรมใน กส. หรือ สป กรม กท. อื่น) ผวจ. ตามมาตรา พรบ.แผ่นดิน ปี 34 ส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ปลัดกระทรวง

7 การย้ายโดยตัดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ไม่เปลี่ยนประเภท ระดับ และตำแหน่งและสายงาน เปลี่ยนประเภท ระดับ และตำแหน่งและสายงาน ส่ง สป. เพื่อเสนอ อ.ก.พ. สป. ส่ง สป. เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง

8 เฉพาะ นายแพทย์/ทันตแพทย์ ผวจ.ได้รับมอบจากปลัดฯ ตามหนังสือ สป.
ปรับปรุงตำแหน่ง สูงขึ้น หรือ ต่ำลง ในส่วนภูมิภาค + ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 1. ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ เฉพาะ นายแพทย์/ทันตแพทย์ 2. ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ 3. ระดับปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน ผวจ.ได้รับมอบจากปลัดฯ ตามหนังสือ สป. ที่ สธ /ว 6 ลว.13 ม.ค. 54

9 จบแล้วค่ะ ...


ดาวน์โหลด ppt ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google