งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะ จน เป็นความ รู้ฝัง แน่นในตนเอง พร้อมที่จะต่อ ยอด สู่ระดับ ประถมศึกษาได้ อย่างมั่นคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะ จน เป็นความ รู้ฝัง แน่นในตนเอง พร้อมที่จะต่อ ยอด สู่ระดับ ประถมศึกษาได้ อย่างมั่นคง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะ จน เป็นความ รู้ฝัง แน่นในตนเอง พร้อมที่จะต่อ ยอด สู่ระดับ ประถมศึกษาได้ อย่างมั่นคง

2 IQ ความฉลาดทาง สติปัญญา (Intelligence Quotient) EQ ความฉลาด ทางอารมณ์ (Emotional Quotient) PQ ความฉลาดที่เกิด จากการเล่น (Play Quotient) SQ ทักษะทาง สังคม (Social Quotient) MQ คุณธรรม จริยธรรม (Moral Quotient) AQ ความสามารถในการ แก้ปัญหา (Adversity Quotient)

3

4 Psycho – motor กระบวนการพัฒนาสมองทั้งสองซีก Knowledge thinking Skill Analysis สมองซีกซ้าย Creative thinking / Innovation and Synthesis สมองซีกขวา กระบวนการคิด ( Mental) สติปัญญา (Intellectual) คุณธรรม (Moral) การฝึก ปฏิบัติ (Practice) ลักษณะ นิสัย (Manner) ผลผลิต (Production) Discipline ระเบียบวินัย กระบวนการทาง สังคม (Social) สุขภาพ (Health) นวัตกรรม (Innovation)

5

6 Bottom up Phonics Whole Language Balanced Approach Top Down

7 O miles Center (Infinity Learning) Idea and Knowledge พัฒนาทักษะสมอง ความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงการเรียนรู้ส่งเสริม ศักยภาพ ผ่านสื่อ / นวัตกรรมการเรียน การสอนแนวใหม่

8

9

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะ จน เป็นความ รู้ฝัง แน่นในตนเอง พร้อมที่จะต่อ ยอด สู่ระดับ ประถมศึกษาได้ อย่างมั่นคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google