งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริหารจัดการผลไม้ ภาคตะวันออก ปี 2552 สำนักงานจังหวัดตราด ได้รับอนุมัติวงเงิน 6,200,000 บาท ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริหารจัดการผลไม้ ภาคตะวันออก ปี 2552 สำนักงานจังหวัดตราด ได้รับอนุมัติวงเงิน 6,200,000 บาท ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบริหารจัดการผลไม้ ภาคตะวันออก ปี 2552 สำนักงานจังหวัดตราด ได้รับอนุมัติวงเงิน 6,200,000 บาท ดังนี้

2

3 1. สนับสนุนจ่ายขาดเป็นค่าบริหาร จัดการในการรวบรวมผลไม้ ได้แก่ ค่าการตลาดเหมาจ่าย และอื่นๆ ในอัตรา 1 บาท / กก. และ ค่าขนส่งในอัตรา 1 บาท / กก. เพื่อให้สถาบันเกษตร วิสาหกิจชุมชน และ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการกระจาย ผลไม้ไปจังหวัด ปลายทาง เป้าหมาย 3,000 ตัน ( เงาะ =2,000 ตัน, มังคุด = 1,000 ตัน ) วงเงินรวม 6,000,000 บาท

4 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย สถาบัน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 ราย ดังนี้ 1. สหกรณ์การเกษตรเขา สมิง จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรเมือง ตราด จำกัด 3. สกต. ตราด 4. วิสาหกิจชุมชนการ ผลิตผลไม้เพื่อส่งออก 5. องค์กรบริหารส่วน ตำบลทุ่งนนทรี 6. กลุ่มเกษตรกรทำสวน ตำบลแสนตุ้ง 7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม กล้วยเพื่อการส่งออกตำบล เทพนิมิต 8. วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ปรับปรุงคุณภาพมังคุด ตะลุง ประณีต 9. องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาสมิง 10. กลุ่มเกษตรกรทำสวน เทพนิมิต

5 ผลการดำเนินงานตาม มาตรการการกระจายผลไม้ ภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1- 9 มิถุนายน 2552 รวม 3,000 ตัน ( เงาะ = 2,696,376 กก., มังคุด = 303,624 กก.) รวม 28 จังหวัด ดังนี้

6 ภาคเหนือ 1. เชียงใหม่ 2. พะเยา 3. ลำปาง 4. เชียงราย 5. กำแพงเพชร 6. พิษณุโลก 7. อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8. ขอนแก่น 14. อุบลราชธานี 9. เลย 15. กาฬสินธุ์ 10. นครราชสีมา 16. มุกดาหาร 11. ยโสธร 17. สระบุรี 12. ศรีษะเกษ 13. อุดรธานี ภาคกลางและภาคใต้ 18. นครปฐม 23. สมุทรสาคร 19. นครศรีธรรมราช 24. อยุธยา 20. ยะลา 25. อ่างทอง 21. ราชบุรี 26. นครสวรรค์ 22. สงขลา 27. นราธิวาส 28. ภูเก็ต

7 ให้สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหอการค้าไทย นำไปบรรจุผลไม้ เพื่อจำหน่าย 2. ด ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกล่องบรรจุ ภัณฑ์ ข นาด 5 ก ิโลกรัม จ ำนวน 20,000 ก ล่องๆละ 10 บ าท เ ป็นจำนวนเงิน 200,000 บ าท


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริหารจัดการผลไม้ ภาคตะวันออก ปี 2552 สำนักงานจังหวัดตราด ได้รับอนุมัติวงเงิน 6,200,000 บาท ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google