งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Present Continuous Tense

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Present Continuous Tense"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Present Continuous Tense

2 โครงสร้าง: Subject + V.to be + V. ing + ส่วนขยาย
Present Continuous Tense โครงสร้าง: Subject + V.to be + V. ing + ส่วนขยาย การเลือกใช้ V.to be He She is It Nick (นามเอกพจน์)

3 หลักการใช้ Present Continuous Tense
I am You We are They People (นามพหูพจน์)

4 หลักการใช้ Present Continuous Tense
1. ใช้เมื่อการกระทำดำเนินอยู่ในปัจจุบัน (ขณะพูด) และต่อเนื่องมาถึงบัดนั้น และจบในอนาคต Ex. A turtle is playing guitar.

5 หลักการใช้ Present Continuous Tense
2. การกระทำที่เกิดขึ้น ต้องเกิดขึ้นขณะนั้นจริง Ex. A man is surfing Internet.

6 หลักการใช้ Present Continuous Tense
3. แสดงเหตุการณ์ในอนาคต เกิดขึ้นแน่นอน Ex. A cat is planning to go to the beach next week.

7 หลักการใช้ Present Continuous Tense
4. ถ้าประโยคเชื่อมด้วย and ( 2 ประโยค) ให้ตัด Verb to be ที่อยู่หลัง and ออก Ex. My father is playing guitar and watching television.

8 หลักการใช้ Present Continuous Tense
5. ใช้ในการกระทำชั่วคราว Ex. -I  am  studying  in  M.3  this  year . -I am living with my friend until I find a room. : ฉันพักอยู่กับเพื่อนจนกว่าจะหาห้องได้ (กำลังอาศัย แต่อาศัยอยู่ไม่นาน)

9 มีกริยาบางตัวที่นำมาใช้ใน Present Continuous Tense ไม่ได้
1. กริยาที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น see, hear, smell, notice, observe, teste

10 มีกริยาบางตัวที่นำมาใช้ใน Present Continuous Tense ไม่ได้
Ex. I see the beautiful mountain. ไม่ใช้   I am seeing the beautiful mountain.

11 มีกริยาบางตัวที่นำมาใช้ใน Present Continuous Tense ไม่ได้
2. กริยาที่แสดงถึงภาวะของจิต, แสดงความรู้สึก, ความผูกพัน ไม่นิยมนำมาใช้  Ex. I know him very well.   ไม่ใช่ : I am knowing him very well.

12 หลักการเติม –ing EX. write - writing = เขียน EX. die - dying = ตาย
1). กริยาที่ลงท้ายด้วย E ให้ตัด E ทิ้ง แล้วเติม -ing EX. write - writing = เขียน 2). กริยาที่ลงท้ายด้วย EE ให้เติม -ing ได้เลย EX. see - seeing = เห็น 3). กริยาที่ลงท้ายด้วย IE ให้เปลี่ยนเป็น Y ก่อน แล้วเติม –ing EX. die - dying = ตาย

13 หลักการเติม –ing 4). กริยาที่มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว พยางค์เดียว เพิ่มตัวสะกดอีกตัวหนึ่ง แล้วเติม –ing EX. stop - stopping = หยุด 5). กริยาที่มี 2 พยางค์ออกเสียงหนักที่พยางค์หลัง มีสระและตัวสะกดตัวเดียว  เพิ่มตัวสะกด แล้วเติม -ing EX. begin - beginning = เริ่มต้น

14 Tense นี้มี Adverb of time
now currently Today still at the moment at this moment for the time being right now at the present time at present

15 Exercises

16 Exercises 1. Jack __________ to school now. a. come b. to comes c. is coming d. are comeing Ans. c 2. I __________ to the market. a. going b. is going c. are going d. am going Ans. d

17 Exercises 3. A : _____________ ? B : “Yes they are.” a. Are they drawing now? b. Is they drawing now? c. Am they drawing now? d. Do they drawing now? Ans. a 4. You______ not______ now. a. do, work b. are, working c. have, work d. does, work Ans. b

18 Exercises 5. What___the cat ___ now? a. are, do b. do, doing c. is, doing d. is, do Ans. c 6. They _______their classroom now. a. are cleaning b. am cleaning c. is cleaning d. cleaning Ans. a

19 Exercises 7. Alex ____coffee right now. a. drinks b. drinking c. is not drinking d. are not drinking Ans. c 8. Nick and I ___to the park at this moment. a. going b. is going c. are going d. am going Ans. c

20 9. ________Selena washing her face now? a. Are b. Is c. Am d. Do
Exercises 9. ________Selena washing her face now? a. Are b. Is c. Am d. Do Ans. b 10. The students ______ pictures now. a. are not drawing b. is not drawing c. do not drawing d. not drawing Ans. a

21 Exercises 11. Listen! A girl____ an English song. a. is singing b. are singing c. sing d. sang Ans. a 12. Look! Freddy _________ football. a. Played b. playing c. is playing d. play Ans. c

22 14. _____ you watching television now? a. Are b. Is c. Be d. Did
Exercises 13. My sister _______ learning Japanese at this moment. a. have not b. is not c. has not d. are not Ans. b 14. _____ you watching television now? a. Are b. Is c. Be d. Did Ans. a

23 Exercises 15. We _________ for our English test at the moment. a. study b. are studying c. studies d. studying Ans. b 16. Today, it is not raining. The sun _______ now. a. shine b. shone c. is shining d. are shining Ans. c

24 Exercises 17. Please be quiet. I _______to the news now. a. listening b. listen c. am listening d. are listening Ans. c 18. What are you doing?_____ a model plane. a. I make b. I made c. I am making d. I have made Ans. c

25 Exercises 19. My cat _________ a rat now. a. is running b. is looking c. doesn’ t d. is chasing Ans. d 20. They swim every day.Look! They____ . a. swims b. swam c. is swimming d. are swimming Ans. d

26 Exercises 21. Joe_________ his bike at the moment. a. cleans b. clean c. isn’t cleaning d. cleaned Ans. c 22. I’m sorry, _______ to me? a. You talk b. Do you talk c. Are you talking d. Did you talk Ans. c

27 Exercises 23. We normally eat lunch at noon, but today,_____ at 1 p.m. a. are eating b. we’re eating c. eats d. ate Ans. b 24. A: Where are they going tonight? B: They_________ to Bangkok. a. Going b. goes c. went d. are going Ans. d

28 Exercises 25. He_________ hard today. a. isn’t working b. work c. is worked d. worked Ans. a 26. A: Are you having a good time? B:Yes, _____ really _______ this. a. I, am b. I, enjoying c. I’m , enjoying d. am I, enjoying Ans. c

29 Exercises 27. My grandmother _________ a nap in the living room now. a. take b. is taking c. took d. are taking Ans. b 28. Paul_________, but he’s cooking in the kitchen. a. are reading b. is not reading c. reading d. reads Ans. b

30 30. Hurry up! It_________late. a. Gets b. getting c. is getting d. got
Exercises 29. Peter and Sarah_________ back home now. a. walk b. is walking c. are walking d. walks Ans. c 30. Hurry up! It_________late. a. Gets b. getting c. is getting d. got Ans. c

31 เอกสารอ้างอิง

32 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม ชั้น ม.5/1
1. นางสาวญาณิศา พึ่งจิตต์ตน เลขที่ 2 2. นางสาวพิชชากร ฉิมฉ่ำ เลขที่ 6 3. นางสาวเพ็ญพิชชา ชุ่มน้อย เลขที่ 7 4. นางสาวมลนภา แผ่พร เลขที่ นางสาวเสาวลักษณ์ คิดดีจริง เลขที่ 15

33 Thank you…


ดาวน์โหลด ppt Present Continuous Tense

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google