งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 นางสิริวรรณ เฉลิมแสนยากร โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย จากการที่ครูผู้สอนได้ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน หลังจากการสอนครูได้ประเมินผล  โดยการมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ  พบว่านักเรียนบางคนไม่สามารถทำแบบฝึกหัด  และทำข้อสอบผ่านเกณฑ์ ที่กำหนด ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้น เกิดจากการที่นักเรียนบางคนเรียนรู้ได้ช้า และมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน  จึงได้หาวิธีการที่จะจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจ  และกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนั้น  เป็นวิธีการที่ช่วยสนับสนุนวิธีการดังกล่าวได้ทางหนึ่ง  โดยให้เพื่อนได้มีบทบาทสำคัญ ในการเรียน  เพื่อมีอิทธิพลในการสร้างความสนใจ  จูงใจ และการยอมรับของเพื่อนด้วยกัน   

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ห้อง CF จำนวน 26 คน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ห้อง CF จำนวน 8 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โดยสุ่มกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง

5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องส่วน ต่างๆของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 10 คะแนน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรูปแบบ ของข่าว คะแนนเต็ม 10 คะแนน หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Student Weekly

6 การรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาของการวิจัย 3 สัปดาห์ โดยดำเนินการดังนี้
1. ครูผู้สอนทำการสอนเรื่องส่วนต่างๆของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและทดสอบเรื่องส่วนต่างๆของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่ามีนักเรียนที่ได้คะแนน 7-9 คะแนน มีจำนวน 8 คน ซึ่งถือว่าเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และมีนักเรียนที่ได้คะแนน 0-3 คะแนน จำนวน 8 คน ซึ่งถือว่าเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 2. ครูผู้สอนนำนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จับคู่กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โดยใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมการเรียนการสอนตามปกติ ซึ่งนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีหน้าที่ช่วยกระตุ้นการทำแบบฝึกหัด และสอนให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในกรณีที่ไม่เข้าใจในเนื้อหา 3. หลังจากจบเนื้อหาทำการทดสอบเรื่อง รูปแบบของข่าว

7 ตารางแสดงคะแนนพัฒนาการ
ชื่อ-สกุล คะแนนเรื่อง ส่วนต่างๆของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ คะแนนเรื่องรูปแบบของข่าว คะแนนพัฒนาการ(%) 1. น.ส.กรรณิการ์ วงศ์โพธิสาร 3 5 28.57 2. นายอภิวัฒน์ นุชเนตร 6 42.86 3. นายอัครพล ตรีบวรกุล 1 55.56 4. น.ส.อริศรา สุระคาย 5. น.ส.จรัญญา คุ้มวงศ์ 8 71.43 6. น.ส.จุไรวรรณ แซ่โง้ว 7. น.ส.สุชาวดี แสงทอง 2 7 62.50 8. น.ส.สิรีธร อินทรสาลี 37.50 คะแนนเฉลี่ย 2.25 47.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 1.07

8 สรุปผลการวิจัย คะแนนเฉลี่ยเรื่องรูปแบบของข่าว
ซึ่งใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยเรื่อง ส่วนต่างๆของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ และเมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนาการพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น คือได้ % ค่าเฉลี่ยเป็น 47.82%

9 เพื่อนช่วยเพื่อน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google